Knižné novinky

Audítorstvo

Audítorstvo

Ladislav Kareš

V právnej úprave auditu došlo v poslednom období k významným zmenám, na čo autor v publikácii čitateľa upozorňuje (prijatie harmonizovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných...

Poistný trh

Poistný trh

S. Nečas, D. Martinovičová, V. Čejková

Poisťovníctvo sa stalo v poslednom desaťročí jedným z najvýznamnejších odvetví národného hospodárstva a aktívne sa podieľa na fungovaní trhovej ekonomiky. Zasahuje do života občanov, štátu, podnikateľských subjektov...

Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Teoretické a praktické problémy

Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Teoretické a praktické problémy

Ján Lisý

Publikácia vhodne kombinuje pohľad na otázky súvisiace s ekonomickým rastom v krátkom období (dopytové faktory rastu, cyklický vývoj ekonomiky, teórie ekonomického cyklu) s pohľadom na dlhodobý ekonomický rast (ponukové zdroje rastu,...

Ekonómia pre technikov

Ekonómia pre technikov

Ľudmila Fabová

Publikácia nadväzuje na tradíciu založenú dielom významného slovenského ekonóma Rudolfa Brišku (1908 – 1971), ktorý bol prvým profesorom ekonómie na Vysokej škole technickej v Bratislave. Študentom technických odborov umožní...

Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012

Občiansky súdny poriadok účinný od 1. 1. 2012

Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2011 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
Publikácia Občiansky súdny poriadok z edície “Aktuálne právne predpisy” sa vyznačuje viacerými...

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 3. časť Zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie

Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 3. časť Zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie

3. časť: Zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie
Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú šiestej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 415 – 459)...

Školská mediácia - riešenie konfliktov a sporov zmierovaním

Školská mediácia - riešenie konfliktov a sporov zmierovaním

Dušana Bieleszová

Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných preferencií pedagógov ako aj znalosť potrieb širšieho prostredia vzdelávania. Učitelia...

Automobil v podnikaní 2

Automobil v podnikaní 2

Miluška Horváthová

Publikácia „Automobil v podnikaní 2“ je zameraná na problematiku používania cestných motorových vozidiel (osobných aj nákladných) na pracovné cesty, súkromné cesty a na podnikateľské účely, ako aj na správne poskytovanie...

Podnikové hospodárstvo - príklady, prípadové štúdie, kontrolné testy

Podnikové hospodárstvo - príklady, prípadové štúdie, kontrolné testy

Helena Majdúchová

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových...

Tieňová ekonomika a verejný sektor

Tieňová ekonomika a verejný sektor

Daniel Vilhelm

Ekonomika takmer všetkých krajín sveta bez ohľadu na úroveň ich rozvoja, spoločenskopolitické zriadenie či prevládajúce sociálne prostredie má pretrvávajúci problém, ktorý nadobúda stále nové dimenzie. Je ním tieňová...

Manažment Riadenie organizácií

Manažment Riadenie organizácií

Andrej Bajcura

Účelom napísania knihy je poskytnuť záujemcom v pomerne stručnej a zrozumiteľnej forme teoretické a praktické vedomosti o riadení v organizáciách pôsobiacich v rôznych odvetviach národneho hospodárstva a v rôznych oblastiach...

Súdny preklad a tlmočenie

Súdny preklad a tlmočenie

Teodor Hrehovčík, Miroslav Bázlik

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov. V porovnaní so...

Konkurenčné stratégie – tradičné techniky vs. nové pohľady a prístupy

Konkurenčné stratégie – tradičné techniky vs. nové pohľady a prístupy

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula

Zámerom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií, a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti....

Občanský zákoník - Komentář, sv. I

Občanský zákoník - Komentář, sv. I

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala

Nejdůležitější očekávánou změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího...

Audity kvality (E-kniha)

Audity kvality (E-kniha)

Iveta Paulová, Yulia Šurinová

Účelom tejto odbornej publikácie je informovať o základných princípoch auditov kvality a postupe pri procese auditovania. Časť knihy sa zaoberá špecifikami a prístupom pri vykonávaní auditov v automobilovom priemysle. Pozornosť je...

Zákon o rodine - komentár

Zákon o rodine - komentár

Edmund Horváth, Erik Varga

Druhé, prepracované a doplnené vydanie
Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu.
Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad...

Katastrálny zákon - komentár

Katastrálny zákon - komentár

Ondrej Halama

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalšiu publikáciu, ktorou rozširuje okruh predpisov okomentovaných na našom knižnom trhu, Katastrálny zákon – komentár.
Kataster nehnuteľností je verejná evidencia, ktorá zasahuje do...

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Jozef Harajdič

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru.
Pracovný pomer je jedným zo základných pracovnoprávnych vzťahov a zároveň hlavným predmetom záujmu individuálneho...

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Tomáš Gábriš

Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov

Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného...