Knižné novinky

Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia

Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia

Zuzana Vincúrová, Ladislav Kabát, Monika Sobeková Majková

Vysokoškolská učebnica spája poznatky z teórie domácich i svetových autorov so skúsenosťami podnikov, ale aj relevantných inštitúcií z praxe. Okrem tradičnej analýzy účtovných výkazov ponúka aj komplexný prehľad pomerových...

Trestný poriadok účinný od 1. augusta 2013

Trestný poriadok účinný od 1. augusta 2013

Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok, účinné od 1. augutsa 2013 je ďalšia publikácia z edície “Aktuálne právne predpisy”.
Publikácie edície “Aktuálne právne predpisy” sa vyznačujú viacerými...

Základy teórie štátu a práva

Základy teórie štátu a práva

Daniel Šmihula, Daniel Krošlák

Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva.
Učebnica je členená do dvanástich kapitol, v ktorých sa...

De prácticas en Espaňa + CD

De prácticas en Espaňa + CD

María Paz Cervantes Bonet, Janka Kubeková

Učebnica poskytuje základy španielskeho jazyka, predovšetkým terminológie z oblasti ekonómie. Je určená študentom jazykovej úrovne A1 Európskeho referenčného rámca jazykov. Jednotlivé lekcie sú zostavené z teoretickej a praktickej...

Správa a vymáhanie pohľadávok

Správa a vymáhanie pohľadávok

Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD.

Odborná monografia „Správa a vymáhanie pohľadávok“ poskytuje komplexný prehľad o problematike súvisiacej s pohľadávkami a ich vymáhaním. Dôsledne prepája právne, ekonomické, daňové, finančno-analytické a psychologické témy...

Automobil v podnikaní 2 (E-kniha)

Automobil v podnikaní 2 (E-kniha)

Ing. Miluška Horváthová

Publikácia „Automobil v podnikaní 2“ je zameraná na problematiku používania cestných motorových vozidiel (osobných aj nákladných) na pracovné cesty, súkromné cesty a na podnikateľské účely, ako aj na správne poskytovanie...

Trestný zákon účinný od 1. 11. 2011 (E-kniha)

Trestný zákon účinný od 1. 11. 2011 (E-kniha)

Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, účinné od 1. 11. 2011, je jednou z radu publikácií edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplneho znenia zákona získate prehľad o legislatívnych zmenách, ktoré nastali v...

Komplexné manažérstvo kvality

Komplexné manažérstvo kvality

Iveta Paulová

Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a...

Komplexné manažérstvo kvality (E-kniha)

Komplexné manažérstvo kvality (E-kniha)

Iveta Paulová

Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a...

Judikatúra vo veciach daňového práva

Judikatúra vo veciach daňového práva

Marianna Hirková, Ivan Rumana

Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe.
Je zameraná na tri oblasti daňového práva, a to na...

Judikatúra vo veciach daňového práva (E-kniha)

Judikatúra vo veciach daňového práva (E-kniha)

Marianna Hirková, Ivan Rumana

Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe.
Je zameraná na tri oblasti daňového práva, a to na...

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike

Richard Farkaš

Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a jej zásadami zostavenia, vymedzením konsolidačného poľa a metódami...

Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Petra Štofková

Publikácia je spracovaná s cieľom ponúknuť čitateľovi náhľad na jednotlivé fázy konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to najmä z praktického pohľadu správcu. Autorka v nej reaguje na zmeny v zákone č. 7/2005 Z. z. o...

Právo cenných papierov

Právo cenných papierov

Dušan Holub

Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva. Rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stávajú súčasťou nášho života,...

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou - 5. vydanie

Občiansky súdny poriadok s judikatúrou - 5. vydanie

Piate, prepracované a doplnené vydanie Znenie zákona č. 99/1963 Zb. Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci, je jednou z viacerých...

Act on Bankruptcy and Restructuring - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Act on Bankruptcy and Restructuring - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Vydavateľstvo IURA EDITION sa rozhodlo rozšíriť edíciu Translated Legislation o publikáciu, ktorou čitateľ získa profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii do anglického jazyka,...

DPH v praxi (E-časopis)

DPH v praxi (E-časopis)

Odborný mesačník, ktorý poskytuje dôležité informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty, so zreteľom na ich využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Časopis je určený

účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov,
daňovým...

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd.

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd.

Amália Spitzová

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané...

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd. (E-kniha)

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vyd. (E-kniha)

Amália Spitzová

Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané...

Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku

Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku

Anna Kachaňáková

Monografia je venovaná charakteristike realizovaného prieskumu zameraného na identifikovanie súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku za roky 2010, 2011, 2012. Analyzuje a hodnotí súčasný stav...