Manažment kľúčových zákazníkov

Manažment kľúčových zákazníkov

Autor: Eva Poliačiková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Zavádzanie manažmentu kľúčových zákazníkov má v organizáciách stúpajúcu tendenciu. Dôvod je jasný. Vedie k stabilizácii a k zvyšovaniu ziskov, k získavaniu zákazníkov a k možnosti dlhodobej starostlivosti o hodnotných zákazníkov.Publikácia podáva komplexný pohľad na predmetnú problematiku, predovšetkým však na proces zavádzania manažmentu kľúčových zákazníkov v podobe nevyhnutných zmien, očakávaných či reálnych prínosov a rizík spojených s uvedenými procesmi. Zaoberá sa všetkým, čo s týmto závažným rozhodnutím organizácie súvisí, aké sú jeho predpoklady, čo uvedené rozhodnutie vyžaduje, čo prináša a na akých úrovniach, akými nástrojmi možno tieto zmeny realizovať, ako aj možnými negatívnymi vplyvmi rozhodnutia na organizáciu. Jej súčasťou je i priestor venovaný hodnote zákazníka, jeho atraktivite, kritériám výberu kľúčových zákazníkov i otázke výkonov, ktoré sú pre kľúčového zákazníka špecificky nastavené.Publikácia je určená každému so záujmom o predmetnú problematiku a jej cieľom je obohatiť doterajšie veľmi kusé informácie z tejto oblasti.