Obchodný zákonník – Komentár

Obchodný zákonník –  Komentár

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Tretie, doplnené a prepracované vydanie v znení zákona č. 193/2011 Z. z. v znení ostatných súvisiacich predpisov prijatých do konca roka 2011 Tretie vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka po jeho mnohých novelizáciách. Cieľom autorského kolektívu je ponúknuť širokej verejnosti dielo, ktoré podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení, ich vzájomné väzby, dielo, ktoré zohľadňuje predovšetkým otázky výkladové a aplikačné a v čo najväčšej miere reaguje na problémy praktickej aplikácie Obchodného zákonníka. Na mnohých miestach je výklad doplnený, rozšírený jednak o výklad sporných otázok a jednak o ustanovenia Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru.Výklady sú doplnené publikovanou judikatúrou slovenských súdov (právne vety), judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a odbornou literatúrou k jednotlivým otázkam. Komentár v potrebnej miere reaguje aj na európske právo, predovšetkým na smernice, ktoré boli implementované do právnej úpravy Obchodného zákonníka.Publikácia je z praktických dôvodov rozdelená do dvoch zväzkov.Komentár je určený predovšetkým právnikom, je však použiteľný aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú zorientovať v spleti obchodnoprávnej problematiky. Využitie nájde aj u študentov právnických fakúlt, ale aj u študentov ekonomických univerzít. Komentár ponúka: najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení Obchodného zákonníka na slovenskom trhu, rozšírený o vyše 400 strán oproti druhému vydaniu z roku 2008 výklady doplnené publikovanou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie doplnenú literatúru k jednotlivým otázkam