Stavebný zákon s vysvetlivkami (Lístkovnica)

Stavebný zákon s vysvetlivkami (Lístkovnica)

Autor: P. Kovačík, D.Styková, O.Petková


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia obsahuje úplné znenie stavebného zákona s podrobnými vysvetlivkami, príkladmi, vzormi podaní a rozhodnutí príslušných orgánov, úplné znenia vykonávacích predpisov s podrobnými vysvetlivkami a úplné znenia predpisov súvisiacich s touto problematikou (napr. zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, vyhlášku, ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti, vyhlášku o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, zákon o obecnom zriadení, správny poriadok a iné predpisy). V závere publikácie je vecný register.