Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Autor: Miloslav Janhuba, Renáta Pakšiová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Vývoj účtovníctva v súčasnosti preferuje riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z účtovníckej praxe, pričom teória účtovníctva a jej význam sa bagatelizujú. Pritom práve teória účtovníctva, v kontexte historického vývoja účtovníctva a hospodárskeho prostredia vo svete, poskytuje riešenia aj na problémy súčasnej praxe, ktoré sa z dôvodu neznalosti teórie v súčasnosti znovu „objavujú“. Pochopenie teórie oceňovania, bilančných teórií a teórií účtov rozpracovaných v učebnici je východiskom pre porozumenie predmetu, cieľa a významu účtovníctva ako aj pre uľahčenie hľadania a výberu variantných riešení v účtovníctve, ktoré by reagovali na stále nové požiadavky rýchlo sa vyvíjajúcej spoločnosti. Teoreticky spracovaná problematika Ing. Mgr. Renátou Pakšiovou, PhD., vysokoškolskou učiteľkou na Katedre účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave, je doplnená konkrétnymi praktickými príkladmi a interpretáciami, ktorých autorom je uznávaný vysokoškolský pedagóg prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., pôsobiaci na Katedre finančného účtovníctva a a auditingu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.