27.7.2017
ID: 3759

Konferencia na tému: "Civilné sporové konanie po rekodifikácii"

fc0b3104d9851e344a574b1066b2e3c0/s117_17261842.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Konferencia je zameraná na praktické otázky spojené s interpretáciou a aplikáciou Civilného sporového poriadku ako nového kódexu. V dôsledku rekodifikácie čelí civilné sporové konanie novým výzvam a očakávaniam odbornej a laickej verejnosti. Obdobie takmer jeden a pol ročnej účinnosti vytvára priestor pre prvé otvorené diskusie v nadväznosti na reálnu aplikáciu zákona.

Konferencia je zameraná na praktické otázky spojené s interpretáciou a aplikáciou Civilného sporového poriadku ako nového kódexu. V dôsledku rekodifikácie čelí civilné sporové konanie novým výzvam a očakávaniam odbornej a laickej verejnosti. Obdobie takmer jeden a pol ročnej účinnosti vytvára priestor pre prvé otvorené diskusie v nadväznosti na reálnu aplikáciu zákona. Jednotliví prednášajúci sú poprednými odborníkmi v oblasti občianskeho práva procesného, ktorí boli priamo zúčastnení na tvorbe CSP a následných výkladových diel k tomuto zákonu. Konferencia je určená širokej právnickej verejnosti, najmä advokátom, sudcom, exekútorom, podnikovým právnikom a pod.

Konferencia sa uskutoční 30. novembra 2017 od 9.00 do 15.00 hod. v hotelu Crowne Plaza v Bratislave.


Prihlásenie na konferencii cez >>> objednávkový formulárMáme prisľúbenú účasť týchto prednášajúcich:

 • JUDr. Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bývalá sudkyňa Najvyššieho súdu SR, Krajského súdu v Bratislave a Okresného súdu Bratislava – vidiek. Bývalá podpredsedníčka Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného a súčasná členka Komisie MS SR pre rekodifikáciu súkromného práva. Externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR; od roku 1991 pôsobí ako prednášateľka a lektorka pre rôzne právnické profesie, najmä v oblasti civilného práva procesného, správneho súdnictva a práva EÚ. Spoluautorka niekoľkých komentárov, vrátane tzv. Veľkých komentárov k CSP a OZ (C.H. Beck) a viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho, správneho a rodinného práva.
 • JUDr. Juraj Gyárfáš, absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, postgraduálny program European Master in Law & Economics na univerzitách v Hamburgu a v Haife a rigorózne konanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí ako advokát Allen & Overy Bratislava a ako externý doktorand na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Externe vyučuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Publikuje články k rôznym otázkam slovenského a európskeho práva a bol vedúcim autorského kolektívu komentára k zákonu o rozhodcovskom konaní. V novembri 2015 bol vymenovaný za člena Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.
 • JUDr. Soňa Mesiarkinová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedníčka občianskoprávneho kolégia. Bývalá členka Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného a súčasná podpredsedníčka Komisie MS SR pre rekodifikáciu súkromného práva. Členka redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokácie, externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR a členka skúšobného senátu SAK pre advokátske skúšky. Venuje sa rozsiahlej prednáškovej činnosti pre rôzne právnické profesie, najmä v oblasti občianskeho a pracovného práva. Spoluautorka niekoľkých komentárov, vrátane tzv. Veľkých komentárov k CSP a OZ (C.H. Beck).
 • Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., Právnická fakulta UPJŠ Košice, Katedra občianskeho práva. Pedagogicky a vedecky sa venuje civilnému právu procesnému a exekučnému právu. Bývalý člen Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie SK. Pôsobí ako exekútor a je bývalým predsedom Slovenskej komory exekútorov. Je autorom a spoluautorom viacerých právnických učebníc, komentárov, monografií a odborných článkov z oblasti občianskeho a exekučného práva.
 • JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., advokát (SEDLAČKO & PARTNERS). Člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, Komisie MS SR pre rekodifikáciu súkromného práva a externý člen skúšobných komisií Právnickej fakulty UK. Venuje sa problematike obchodného a občianskeho práva hmotného a procesného. Spoluautor tzv. Veľkých komentárov k CSP a OZ a komentára k Vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (C.H. Beck), autor viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho a obchodného práva.


Témy konferencie:

 • JUDr. Juraj Gyárfáš: "Rozhodcovské konanie a rekodifikovaný civilný proces – interakcie a kolízie"

  Rekodifikácia civilného sporového procesu sa dotkla aj regulácie vzťahu medzi civilným procesom a rozhodcovským konaním a v tomto smere nadviazala na rozsiahlu novelu zákona o rozhodcovskom konaní prijatou len rok pred rekodifikáciou. Rozhodcovské konanie a civilný proces sú niekedy vnímané v akomsi protiklade. Tieto spôsoby riešenia sporov sa však môžu efektívne dopĺňať. Pritom je potrebné, aby bola právomoc civilných súdov vo vzťahu k rozhodcovským súdom vyvážená a jednoznačná. Na jednej strane rozhodcovské konanie prebiehajúce úplne bez ingerencie súdov môže viesť k zneužívaniu. Na druhej strane však rozhodcovské konanie s prehnanou ingerenciou civilných súdov stráca výhody rýchlosti a efektívnosti, kvôli ktorým si ho strany zvolili. Predmetom príspevku bude miera súdnej ingerencie do rozhodcovského konania podľa rekodifikovaného CSP a diskusia o tom, či je táto miera primeraná.
 • JUDr. Jana Baricová - „Odvolacie konanie a jeho nový zmysel a význam v civilnom sporovom procese“
 • JUDr. Soňa Mesiarkinová - „Zásadné zmeny v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch a význam rozhodnutí veľkého senátu NS SR“
 • Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. - „Vplyv rekodifikácie na exekučné konanie“
 • JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. - „Judikatúra a jej význam v režime Civilného sporového poriadku“


Harmonogram konferencie:

08:30 - 09:00 > registrácia
09:00 - 09:15 > úvodní slovo - JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.
09:15 - 10:00 > JUDr. Juraj Gyárfáš - Rozhodcovské konanie a rekodifikovaný civilný proces – interakcie a kolízie
10:00 - 10:45 > JUDr. Jana Baricová - Odvolacie konanie a jeho nový zmysel a význam v civilnom sporovom procese
10:45 - 11:15 > coffee break
11:15 - 12:00 > JUDr. Soňa Mesiarkinová - Zásadné zmeny v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch a význam rozhodnutí veľkého senátu NS SR
12:00 - 12:45 > coffee break
12:45 - 13:15 > Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. - Vplyv rekodifikácie na exekučné konanie
13:15 - 14:00 > JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. - Judikatúra a jej význam v režime Civilného sporového poriadku
14:00 - 15:00 > panelová diskusia© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk