ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Cookies a nový Zákon o elektronických komunikáciáchhttps://www.epravo.sk/top/clanky/cookies-a-novy-zakon-o-elektronickych-komunikaciach-5321.htmlCookies sú malé súbory písmen a čísiel, ktoré sú ukladané do vášho internetového prehliadača, na pevný disk vášho počítača alebo na mobilné zariadenie. Súbory cookies obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky navštevujete lokalitu, aký je nastavený jazyk webstránky, ako dlho sa nachádzate na stránke a podobne. Ich využitie často spočíva najmä v identifikácii užívateľa a jeho následnom odlíšení od ostatných, čo sa využíva najmä napríklad na účely prispôsobovania obsahu webstránky tak, aby zobrazovaný obsah bol čo najpersonalizovanejší. Existuje viacero druhov cookies, napríklad nevyhnutné cookies, kontextové cookies, interakčné cookies alebo analytické cookies.Tue, 25 January 2022 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 25 January 2022 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5332.htmlV rámci podaktivity 3 národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa ukončila súťaž na zabezpečenie mediátorov, ktorí budú na základe odporučenia súdu poskytovať mediáciu účastníkom súdnych konaní bezplatne.Mon, 24 January 2022 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 24 January 2022 0:10:00 CETDohoda o spolupráci v oblasi obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických: mýty a hystériahttps://www.epravo.sk/top/clanky/dohoda-o-spolupraci-v-oblasi-obrany-medzi-vladou-slovenskej-republiky-a-vladou-spojenych-statov-americkych-myty-a-hysteria-5334.htmlNávrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (ďalej len „Slovenská dohoda“) je nepochybne dokumentom, ktorý je oprávnene posudzovaný naprieč celou spoločnosťou Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Návrh Slovenskej dohody bol pripomienkovaný ako laickou, tak i odbornou verejnosťou a štátnymi orgánmi. Pri vyhodnocovaní vhodnosti a správnosti znenia návrhu Slovenskej dohody bolo pomerne často argumentované, že na viacerých miestach odporuje vnútroštátnemu právnemu poriadku. Mon, 24 January 2022 0:09:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, medzinárodné právo verejné, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 24 January 2022 0:09:00 CETSprostredkovateľské vzťahy podľa GDPRhttps://www.epravo.sk/top/clanky/sprostredkovatelske-vztahy-podla-gdpr-5307.htmlPrakticky každý bežný podnikateľ je v dôsledku výkonu svojej podnikateľskej činnosti prevádzkovateľom osobných údajov. To znamená, že osobné údaje získané od dotknutých osôb[1] spracúva[2] vo vlastnom mene a na účel, ktorý si sám určí. Ak podnikateľ – prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti získané osobné údaje ďalej poskytne inej osobe, aj táto osoba môže vo vzťahu k tým istým osobným údajom vykonávať určité spracovateľské operácie. Fri, 21 January 2022 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 21 January 2022 0:10:00 CETPovinnosť zápisu do RPVS v súvislosti s čerpaním „Prvej pomoci“ a podpory „kurzarbeit“ https://www.epravo.sk/top/clanky/povinnost-zapisu-do-rpvs-v-suvislosti-s-cerpanim-prvej-pomoci-a-podpory-kurzarbeit-5327.htmlV čase poskytovania možnosti čerpania príspevkov tzv. Prvej pomoci počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom na Slovensku platila pre oprávnených zamestnávateľov a podnikateľov výnimka pre zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Thu, 20 January 2022 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreThu, 20 January 2022 0:10:00 CETZriadenie vecného bremena súdomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zriadenie-vecneho-bremena-sudom-5320.htmlVecné bremená sú zásahom do vlastníckych práv, preto súd ako príslušný orgán môže síce zriadiť vecné bremeno, ale len vo výnimočných zákonom presne určených prípadoch. Občiansky zákonník rozpoznáva 3 zákonné možnosti kedy môže súd rozhodnúť o zriadení vecného bremena. Týmito sú § 135c ods. 3 Občianskeho zákonníka, § 142 ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka. Tento článok osobitne približuje každú s týchto možností výnimočného zásahu do vlastníckych práv. Wed, 19 January 2022 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 19 January 2022 0:10:00 CETDaňový kalendár na rok 2022https://www.epravo.sk/top/clanky/danovy-kalendar-na-rok-2022-5308.htmlKlientom finančnej správy už nemusia ujsť žiadne dôležité termíny. Finančná správa aktualizovala na svojom portáli Daňový kalendár na rok 2022. Vďaka nemu budú mať daňovníci prehľad o všetkých dôležitých termínoch.Tue, 18 January 2022 0:10:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 18 January 2022 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5322.htmlNávrh novely zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch vypracovalo ministerstvo vnútra v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. Vláda návrh novely schválila 12. januára 2022.Mon, 17 January 2022 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 17 January 2022 0:10:00 CETÚvahy o 20 rokoch eura: spoločný článok členov Euroskupinyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/uvahy-o-20-rokoch-eura-spolocny-clanok-clenov-euroskupiny-5309.html1.1.2022 uplynulo presne dvadsať rokov odvtedy, ako približne 300 miliónov Európanov po prvýkrát držalo v rukách úplne novú menu, euro. Od Lisabonu cez Helsinki až po Atény si mohli občania vyberať eurobankovky z miestnych bankomatov, za euromince nakupovať potraviny a cestovať do zahraničia bez toho, aby si museli zameniť peniaze.Fri, 14 January 2022 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 14 January 2022 0:10:00 CETSúdny dvor spresnil niektoré ustanovenia smernice o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej úniihttps://www.epravo.sk/top/clanky/sudny-dvor-spresnil-niektore-ustanovenia-smernice-o-zaisteni-a-konfiskacii-prostriedkov-a-prijmov-z-trestnej-cinnosti-v-europskej-unii-5311.htmlTáto smernica bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje skonfiškovať v prospech štátu majetok, o ktorom sa tvrdí, že patrí inej osobe než páchateľovi predmetného trestného činu, ak táto tretia osoba nemá možnosť byť účastníkom konania o konfiškáciiThu, 13 January 2022 0:10:00 CETČlánky, trestné právo, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 13 January 2022 0:10:00 CET10 otázok pre … Luciu Schweizerhttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-luciu-schweizer-5288.htmlJUDr. Lucie Schweizer je partnerkou advokátskej kancelárie G.Lehnert. Vo svojej právnej praxi rieši najmä transakčné, projektové a strategické poradenstvo. Dlhodobo sa venuje aj oblasti Compliance a v tejto kategórii je aj umiestnená v rebríčku Top 100 žien česko-slovenského právneho biznisu. Pravidelne publikuje k tejto téme množstvo článkov a vedie školenia. Wed, 12 January 2022 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, 10 otázokWed, 12 January 2022 0:10:00 CETK otázke prelomenia zásady nemo plus iuris pri nadobúdaní nehnuteľnostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/k-otazke-prelomenia-zasady-nemo-plus-iuris-pri-nadobudani-nehnutelnosti-5306.htmlVeľký senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) vydal dňa 27. apríla 2021 pod spisovou značkou 1VObdo/2/2020 uznesenie, ktorým sa vyjadril k otázke možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka na základe dobrej viery nadobúdateľa a s tým spojeného prelomenia zásady nemo plus iuris.Tue, 11 January 2022 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 11 January 2022 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5317.htmlVytvoriť systém dozoru nad výkonom v sociálnej oblasti je cieľom novej právnej úpravy, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach má zvýšiť kvalitu a zabezpečiť férové zaobchádzanie a ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľov odkázaných na pomoc iných. Mon, 10 January 2022 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 10 January 2022 0:10:00 CETFIDIC ako kvalifikačný predpoklad v rámci podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/fidic-ako-kvalifikacny-predpoklad-v-ramci-podmienok-ucasti-tykajucich-sa-technickej-spsobilosti-alebo-odbornej-spsobilosti-5314.htmlStanovením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ sleduje zabezpečenie toho, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť výlučne dodávatelia, ktorí sú dostatočne finančne, odborne a technicky pripravení predmet zákazky úspešne realizovať. Fri, 07 January 2022 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 07 January 2022 0:10:00 CETPredaj podniku fyzickej osoby právnickej osobehttps://www.epravo.sk/top/clanky/predaj-podniku-fyzickej-osoby-pravnickej-osobe-5305.htmlVo svetle oznámeného záveru Ministerstva financií Slovenskej republiky sa iste mnohí podnikatelia zamysleli, či podnikanie vo forme fyzickej osoby – živnostníka bude naďalej rentabilné. Nasledujúci článok poskytuje prehľad právnej úpravy jednej z možností, akou fyzická osoba – živnostník bude môcť svoje podnikanie pretransformovať na podnikanie vo forme obchodnej spoločnosti. V tomto článku sa dozviete o základných právnych súvislostiach predaja podniku fyzickej osoby - živnostníka obchodnej spoločnosti.Wed, 05 January 2022 0:11:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreWed, 05 January 2022 0:11:00 CETObeť porušenia práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže, ktorého sa dopustila materská spoločnosť, môže požiadať dcérsku spoločnosť tejto materskej spoločnosti o náhradu škody, ktorá z tohto porušenia vyplývahttps://www.epravo.sk/top/clanky/obet-porusenia-prava-unie-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-ktoreho-sa-dopustila-materska-spolocnost-mze-poziadat-dcersku-spolocnost-tejto-materskej-spolocnosti-o-nahradu-skody-ktora-z-tohto-porusenia-vyplyva-5298.htmlNa tieto účely musí preukázať, že obe spoločnosti tvorili v čase porušenia hospodársku jednotkuTue, 04 January 2022 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreTue, 04 January 2022 0:10:00 CETPredvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidielhttps://www.epravo.sk/top/clanky/predvyplnene-danove-priznania-k-dani-z-motorovych-vozidiel-5304.htmlVypĺňanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa už v najbližších dňoch (od 8.1.) rozpošle predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2022. Mon, 03 January 2022 0:01:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáreMon, 03 January 2022 0:01:00 CETČo by ste mali vedieť o cookieshttps://www.epravo.sk/top/clanky/co-by-ste-mali-vediet-o-cookies-5300.htmlAkúkoľvek webstránku otvoríte, takmer na všetkých na Vás ihneď vyskočí textové okno, v závere ktorého je od Vás požadované udeliť súhlas s používaním cookies. V dobe elektronických komunikácií, e-shopov a internetového marketingu je téma cookies všadeprítomná. Mnohí z nás však donedávna nevedeli, a niektorí možno ešte stále netušia, čo presne si možno pod pojmom cookies predstaviť. Rozhodli sme sa Vám preto túto tému stručne priblížiť a poskytnúť Vám pohľad na vec očami právnika. Fri, 31 December 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 31 December 2021 0:10:00 CETPreloženie sudcu bez jeho súhlasu na iný súd alebo iné oddelenie toho istého súdu môže byť v rozpore so zásadami neodvolateľnosti a nezávislosti sudcovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/prelozenie-sudcu-bez-jeho-suhlasu-na-iny-sud-alebo-ine-oddelenie-toho-isteho-sudu-mze-byt-v-rozpore-so-zasadami-neodvolatelnosti-a-nezavislosti-sudcov-5297.htmlUznesenie, ktorým súd posledného stupňa rozhodujúci ako samosudca, zamietol odvolanie sudcu preloženého proti jeho vôli, sa musí považovať za neplatné, pokiaľ vymenovanie tohto samosudcu bolo vykonané v zjavnom rozpore so základnými pravidlami týkajúcimi sa zriadenia a fungovania dotknutého súdneho systémuThu, 30 December 2021 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 30 December 2021 0:10:00 CET10 otázok pre … Jitku Hasíkovúhttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-jitku-hasikovu-5287.htmlJUDr. Jitka Johana Hasíková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1995 je advokátkou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na trestné právo. V roku 2020 bola na návrh Národnej rady SR zvolená za členku disciplinárneho senátu Súdnej rady SR. V roku 2021 bola nominovaná za kandidátku Komisárky pre práva detí. Je autorkou niekoľkých odborných článkov zameraných na oblasť trestného práva, ktoré boli publikované v časopise Justičná revue, v odbornej platforme Právne listy, v bulletine slovenskej advokácie. V minulosti bola lektorkou ale aj organizátorkou odborných seminárov adresovaných právnickej obci. Wed, 29 December 2021 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, 10 otázokWed, 29 December 2021 0:10:00 CETOpäť na tému zápis spôsobu konania štatutárneho orgánu v obchodnom registri alebo na čo si dať pozor pri aplikácii „princípu štyroch očí“ https://www.epravo.sk/top/clanky/opat-na-temu-zapis-spsobu-konania-statutarneho-organu-v-obchodnom-registri-alebo-na-co-si-dat-pozor-pri-aplikacii-principu-styroch-oci-5291.htmlJednou z najzásadnejších otázok, ktorú podnikatelia riešia, či už pri zakladaní obchodných spoločností, tak aj pri ich ďalšom fungovaní je spôsob konania v mene spoločnosti. Jedná sa o povinnú náležitosť spoločenskej zmluvy, resp. stanov a zároveň sa jedná o údaj povinne zapisovaný do obchodného registra. Tue, 28 December 2021 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 28 December 2021 0:10:00 CET