ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Je možné uplatniť zádržné právo na vec, ktorú dlžník nevlastní?https://www.epravo.sk/top/clanky/je-mozne-uplatnit-zadrzne-pravo-na-vec-ktoru-dlznik-nevlastni-5760.htmlV praxi sa vyskytujú prípady, kedy dlžník odovzdá veriteľovi cudziu hnuteľnú vec a následne neuhradí splatnú pohľadávku. Častokrát sa tieto prípady vyskytujú v autoservisoch, keď si zákazník osobne objedná servis motorového vozidla, ktoré však vlastní napríklad jeho zamestnávateľ alebo člen jeho rodiny. Autoservisy tradične zadržiavajú motorové vozidlá, ak zákazník nezaplatil za servis. Môžu tak spraviť aj v prípade, ak motorové vozidlo zákazník nevlastní?Fri, 26 May 2023 0:48:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, konkurzné právoFri, 26 May 2023 0:48:00 CESTKorupcia ako prekážka rozvoja: Rada schválila záveryhttps://www.epravo.sk/top/clanky/korupcia-ako-prekazka-rozvoja-rada-schvalila-zavery-5750.htmlRada schválila závery, v ktorých sa zdôrazňuje význam začlenenia silnej protikorupčnej perspektívy do všetkých rozvojových snáh.Thu, 25 May 2023 0:15:00 CESTČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 25 May 2023 0:15:00 CESTNahlásenie nevyžiadaného marketingového volania - čo na to úrad?https://www.epravo.sk/top/clanky/nahlasenie-nevyziadaneho-marketingoveho-volania-co-na-to-urad-5747.htmlV minulom článku sme vás informovali o postupe, ako sa dá vyhnúť nevyžiadaným marketingovým volaniam. Išlo o zaregistrovanie svojho telefónneho čísla do tzv. Robinsonovho zoznamu na stránke: https://www.nevyziadanevolania.sk/. Do tohto zoznamu sme zaregistrovali aj naše telefónne číslo. Avšak, aj po zaregistrovaní telefónneho čísla nám zavolala marketingová spoločnosť. Wed, 24 May 2023 0:19:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreWed, 24 May 2023 0:19:00 CESTVerejné subvencie vyplácané cirkevným súkromným školám môžu byť vyhradené cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sú v dotknutom členskom štáte uznanéhttps://www.epravo.sk/top/clanky/verejne-subvencie-vyplacane-cirkevnym-sukromnym-skolam-mzu-byt-vyhradene-cirkvam-a-nabozenskym-spolocnostiam-ktore-su-v-dotknutom-clenskom-state-uznane-5755.htmlPožiadavka uznania stanovená Rakúskom sa zdá byť odôvodnená na to, aby sa umožnilo rodičom vybrať si vzdelávanie svojich detí v závislosti od svojho náboženského presvedčeniaTue, 23 May 2023 0:23:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 23 May 2023 0:23:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5761.htmlNárodná rada SR v utorok 16. mája 2023 schválila poslanecký návrh novely zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Návrh vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR obsahuje významné zmeny, ktoré smerujú k personálnej stabilizácii Policajného zboru. Mon, 22 May 2023 0:08:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 22 May 2023 0:08:00 CESTOznačenie CE ako povinnosť pri uvádzaní výrobkov na trh EÚhttps://www.epravo.sk/top/clanky/oznacenie-ce-ako-povinnost-pri-uvadzani-vyrobkov-na-trh-eu-5746.htmlPri uvádzaní výrobkov na trh členského štátu EÚ, resp. na vnútorný trh Európskej únie, musia byť výrobcovia, dovozcovia či distribútori náležite obozretní, aby ich produkty, ktoré na trh uvádzajú a pri ktorých sa to vyžaduje, spĺňali požiadavky na ne kladené právom EÚ. Za účelom zabezpečenia bezpečnosti či ochrany zdravia spotrebiteľov boli totiž na úrovni EÚ prijaté harmonizačné právne predpisy, ktoré sú výrobcovia, resp. subjekty uvádzajúce výrobky na trh, povinné rešpektovať. Tieto predpisy sa vzťahujú na vybrané druhy produktov, ktoré môžu byť umiestnené na trhu EÚ iba po tom, čo boli opatrené komunitárnym označením CE.Fri, 19 May 2023 0:14:00 CESTČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreFri, 19 May 2023 0:14:00 CESTPosilnenie postavenia spotrebiteľov pri zelenej transformácii: Rada prijala pozíciuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/posilnenie-postavenia-spotrebitelov-pri-zelenej-transformacii-rada-prijala-poziciu-5749.htmlRada prijala pozíciu (ďalej len „mandát na rokovania“) k navrhovanej smernici o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie, ktorej cieľom je posilniť práva spotrebiteľov zmenou smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o právach spotrebiteľov. V pozícii Rady sa posilňujú práva spotrebiteľov, zakazujú sa všeobecné tvrdenia týkajúce sa životného prostredia a zavádza sa harmonizovaný grafický formát Európskej únie s cieľom pomôcť spotrebiteľom rozpoznať obchodné záruky životnosti.Thu, 18 May 2023 0:03:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 18 May 2023 0:03:00 CESTCestujúci, ktorých balík cestovných služieb bol narušený opatreniami na účely boja proti pandémii COVID-19, môžu mať nárok na zníženie ceny cestyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/cestujuci-ktorych-balik-cestovnych-sluzieb-bol-naruseny-opatreniami-na-ucely-boja-proti-pandemii-covid-19-mzu-mat-narok-na-znizenie-ceny-cesty-5724.htmlSmernica o balíkoch cestovných služieb stanovuje objektívnu zodpovednosť organizátora cestyWed, 17 May 2023 0:27:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreWed, 17 May 2023 0:27:00 CESTPrevod obchodného podielu a súhlas manželahttps://www.epravo.sk/top/clanky/prevod-obchodneho-podielu-a-suhlas-manzela-5752.htmlPotreba zabezpečenia súhlasu manžela zmluvnej strany pri prevode obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným je témou, o ktorej sa v odborných kruhoch diskutuje dlhodobo, a to zvlášť pri manželovi prevodcu a zvlášť pri manželovi nadobúdateľa obchodného podielu. Nakoľko zákon neponúka jednoznačnú odpoveď, interpretácia je ponechaná súdom. Rozhodovacia prax sa však už viackrát zmenila, čo prispelo k nižšej miere právnej istoty. Nedávno publikované uznesenie občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prináša čiastočné zjednotenie výkladu. Tue, 16 May 2023 0:33:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 16 May 2023 0:33:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5751.htmlNa Slovensku sa zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov od septembra 2025. Naplniť sa má úmysel uľahčiť sprístupnenie nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva tiež obsahuje definíciu segregácie.Mon, 15 May 2023 0:00:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 15 May 2023 0:00:00 CESTEurópsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 3) Vypublikované 28. apríla 2023https://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-vyhlasil-rozsudok-v-pripade-maslak-proti-slovenskej-republike-c-3-vypublikovane-28-aprila-2023-5743.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 3), ktorý sa týka zadržania listu odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody. ESĽP konštatoval, že vnútroštátne orgány v tomto prípade neposkytli relevantné a dostatočné dôvody na zásah do práva sťažovateľa na rešpektovanie jeho korešpondencie, preto došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozsudok bol prijatý trojčlenným výborom ESĽP a dňom zverejnenia nadobudol právoplatnosť.Fri, 12 May 2023 0:28:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 12 May 2023 0:28:00 CESTVláda schválila návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Na čo sa pripraviť? https://www.epravo.sk/top/clanky/vlada-schvalila-navrh-novej-spotrebitelskej-regulacie-na-co-sa-pripravit-5745.htmlVláda SR schválila v piatok, 14. apríla 2023, návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Z veľkej časti ide o transpozíciu niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny pre bežných spotrebiteľov a najmä pre obchodníkov naprieč celým B2C segmentom. Ak ste predajcom či distribútorom elektrospotrebičov, smart zariadení, software, vývojárom aplikácií, prevádzkujete e-shop či akokoľvek vystupujete voči spotrebiteľovi, určite by ste mali spozornieť. Aj keď legislatívny návrh čaká ešte proces schvaľovania v Národnej rade SR, už teraz je možné zamerať sa na vybrané zmeny a začať sa na pripravovať.Thu, 11 May 2023 0:34:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreThu, 11 May 2023 0:34:00 CESTSystematické získavanie biometrických a genetických údajov každej osoby obvinenej z úmyselného trestného činu stíhaného ex offo na účely ich policajnej registrácie je v rozpore s požiadavkou zabezpečiť zvýšenú ochranu v súvislosti so spracúvaním citlivých osobných údajovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/systematicke-ziskavanie-biometrickych-a-genetickych-udajov-kazdej-osoby-obvinenej-z-umyselneho-trestneho-cinu-stihaneho-ex-offo-na-ucely-ich-policajnej-registracie-je-v-rozpore-s-poziadavkou-zabezpecit-zvysenu-ochranu-v-suvislosti-so-spracuvanim-citlivych-osobnych-udajov-5726.htmlV rámci trestného konania pre daňový podvod, ktoré začali bulharské orgány, bola V. S. obvinená z údajnej účasti na organizovanej zločineckej skupine vytvorenej s cieľom obohatiť sa, aby spoločne s ďalšími osobami spáchala na bulharskom území trestné činy. Po vznesení tohto obvinenia bulharská polícia vyzvala V. S., aby sa podrobila získaniu jej daktyloskopických a fotografických údajov na účely ich registrácie a odberu vzorky na vytvorenie jej profilu DNA. V. S. namietala proti tomuto získaniu.Wed, 10 May 2023 0:46:00 CESTČlánky, trestné právo, európske právo, Články a komentáreWed, 10 May 2023 0:46:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5744.htmlNajväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji v jednej platbe za celý rok 2023. Zároveň poštou dostanú písomnú informáciu – Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku. Tue, 09 May 2023 0:31:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 09 May 2023 0:31:00 CESTNový pripravovaný zákon o ochrane spotrebiteľahttps://www.epravo.sk/top/clanky/novy-pripravovany-zakon-o-ochrane-spotrebitela-5736.htmlMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo nový Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý bol na mimoriadnom zasadnutí vlády dňa 14.4.2023 schválený. Aktuálne zákon bude musieť schváliť parlament. V prípade jeho schválenia parlamentom bude tento zákon účinný od 1. augusta 2023. Tento nový zákon predstavuje relatívne zásadnú revíziu legislatívy na ochranu spotrebiteľa a reflektuje na rozmach digitálneho prostredia a reaguje aj na Európsku legislatívu v podobe implementovaných smerníc. Thu, 04 May 2023 0:41:00 CESTČlánky, Články a komentáreThu, 04 May 2023 0:41:00 CESTO novele Trestného zákona sa debatovalo aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnavehttps://www.epravo.sk/top/clanky/o-novele-trestneho-zakona-sa-debatovalo-aj-na-pravnickej-fakulte-trnavskej-univerzity-v-trnave-5742.htmlV utorok 25. apríla sa uskutočnila posledná zo série verejných diskusií na vysokoškolskej pôde o novele Trestného zákona. Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity prezentovali návrh zákona experti z Ministerstva spravodlivosti, ktorí boli aj pri tvorbe návrhu novely Trestného zákona. Wed, 03 May 2023 0:24:00 CESTČlánky, trestné právo, spravodajstvo, Články a komentáreWed, 03 May 2023 0:24:00 CESTSexuálna orientácia by nemala byť dôvodom na odmietnutie uzavrieť zmluvu so samostatne zárobkovo činnou osobouhttps://www.epravo.sk/top/clanky/sexualna-orientacia-by-nemala-byt-dvodom-na-odmietnutie-uzavriet-zmluvu-so-samostatne-zarobkovo-cinnou-osobou-5723.htmlSmernica o rovnosti zaobchádzania v zamestnaní a povolaní, ktorá pokrýva širokú škálu zárobkových činností, stanovuje všeobecný rámec boja proti diskriminácii založenej okrem iného na sexuálnej orientáciiWed, 03 May 2023 0:21:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 03 May 2023 0:21:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5741.htmlZhruba 50 000 ľudí, ku ktorým sa doteraz nedostala žiadna z foriem inflačnej pomoci, dostane jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci vo výške 100 eur. Nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré dnes odobrila vláda, reaguje na zvýšenú mieru inflácie a vysoký rast cien energií. Jednorazová pomoc v rámci inflačného balíka predstavuje výšku 5 miliónov eur.Wed, 03 May 2023 0:24:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 03 May 2023 0:24:00 CESTPoužiteľnosť kamerového záznamu ako dôkazu v trestnom konaní https://www.epravo.sk/top/clanky/pouzitelnost-kameroveho-zaznamu-ako-dkazu-v-trestnom-konani-5733.htmlZohľadňujúc technológie 21. storočia je nepochybné, že vyhotovenie obrazových, zvukových, či obrazovo-zvukových záznamov nie je problém takmer pre nikoho. Fotky a videá vyhotovené prostredníctvom mobilného telefónu či kamerového systému sú nateraz pravidelnou súčasťou bežného života. Aký však je ich význam, ak zachytávajú trestnú činnosť, a sú vôbec použiteľným dôkazom v trestnom konaní? Fri, 28 April 2023 0:35:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, Články a komentáreFri, 28 April 2023 0:35:00 CESTPrávnická firma roka 2023https://www.epravo.sk/top/clanky/pravnicka-firma-roka-2023-5740.htmlTýždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2023. Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. apríla 2023 v Radisson Blu Carlton v Bratislave.Thu, 27 April 2023 0:40:00 CESTČlánky, Články a komentáreThu, 27 April 2023 0:40:00 CESTProblematika ochrany zvierat a jeho práva v Slovenskom právnom poriadkuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/problematika-ochrany-zvierat-a-jeho-prava-v-slovenskom-pravnom-poriadku-5732.htmlMnoho ľudí bojuje proti týraniu zvierat a proti množiarňam. V právnom poriadku Slovenskej republiky sa do 31.8.2018 považovalo zviera za vec. Od novely zákona č. 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti ( ďalej len „ Zákon o veterinárnej starostlivosti“ ), účinnej od 1.9.2018 ( ďalej len „Novela“) je zviera považované za živú a cítiacu bytosť. Thu, 27 April 2023 0:35:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 27 April 2023 0:35:00 CEST