ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Udalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4435.htmlDlžníci musia uhrádzať záväzky aj napriek diskusii o exekučnej amnestii. Politická diskusia o exekučnej amnestii či zastavovaní starých exekúcií nezbavuje občanov ich povinností a splácania záväzkov v rámci exekučného konania. Upozorňuje na to Slovenská komora exekútorov (SKE).Mon, 25 March 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 25 March 2019 0:10:00 CETPredzmluvná zodpovednosť - Culpa in contrahendohttps://www.epravo.sk/top/clanky/predzmluvna-zodpovednost-culpa-in-contrahendo-4423.htmlV prípade culpa in contrahendo ide o vyvodenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla tým, že jedna zo strán kontraktačného procesu bola v dôsledku chovania druhej potencionálnej zmluvnej strany v dobrej viere, že dojednávaná zmluva bude uzatvorená. Fri, 22 March 2019 0:04:00 CETČlánky, správne právo, Články a komentáreFri, 22 March 2019 0:04:00 CETNové nariadenie o prospekte cenných papierovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nove-nariadenie-o-prospekte-cennych-papierov-4418.htmlEurópska Komisia prijala 30. septembra 2015 tzv. Akčný plán na vybudovanie Únie kapitálových trhov (capital markets union) [1]. Prijatie tohto plánu bolo jednak reakciou na následky finančnej krízy rokov 2007-2008, no zároveň je tiež prirodzeným pokračovaním tzv. Lamfalussyho procesu, ktorý na začiatku milénia započal regulačný proces pre finančné služby.Thu, 21 March 2019 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 21 March 2019 0:10:00 CETPoisťovne sa už povinnosti nahrádzať nemajetkovú ujmu nevyhnúhttps://www.epravo.sk/top/clanky/poistovne-sa-uz-povinnosti-nahradzat-nemajetkovu-ujmu-nevyhnu-4431.htmlNáhrada nemajetkovej ujmy spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla je stále predmetom právnických diskusií. V praxi je sporným, kto má niesť zodpovednosť za vzniknutú nemajetkovú ujmu pri dopravnej nehode.Wed, 20 March 2019 0:08:00 CETČlánky, občianske právo, finančné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 20 March 2019 0:08:00 CETUvoľnenie prevodu poľnohospodárskych pozemkov bude možno len dočasnéhttps://www.epravo.sk/top/clanky/uvolnenie-prevodu-polnohospodarskych-pozemkov-bude-mozno-len-docasne-4422.html11. februára 2019 bol v zbierke zákonov zverejnený nález Ústavného súdu SR, ktorým súd vyslovil nesúlad vybraných ustanovení zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku s Ústavou Slovenskej republiky. Ide o § 4, 5 a 6 zákona č. 140/2014 Z. z., ktoré stanovovali viaceré podmienky, limitácie a obmedzenia prevodov poľnohospodárskych pozemkov.Tue, 19 March 2019 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 19 March 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4432.htmlNiektoré súdne poplatky sa dajú po novom uhradiť aj elektronicky Súdne poplatky na exekučné a upomínacie konanie je možné po novom zaplatiť aj elektronicky. Nevyhnutnosťou je mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Informuje o tom Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Mon, 18 March 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 18 March 2019 0:10:00 CETVymáhanie pohľadávky dlžníka voči ktorému sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte EÚhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vymahanie-pohladavky-dlznika-voci-ktoremu-sa-zacalo-insolvencne-konanie-v-inom-clenskom-state-eu-4416.htmlNariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len ako „Nariadenie“), ktoré vstúpilo do platnosti dňa 25.06.2015 došlo k úprave insolvenčnej problematiky na úrovni EÚ. Toto Nariadenie sa vzťahuje na všetky insolvenčné konania, ktoré sa začali po 26.06.2017. Fri, 15 March 2019 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, finančné právo, medzinárodné právo verejné, európske právo, Články a komentáreFri, 15 March 2019 0:10:00 CETAko je to s námietkou premlčania vznesenou po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku?https://www.epravo.sk/top/clanky/ako-je-to-s-namietkou-premlcania-vznesenou-po-vydani-a-nadobudnuti-pravoplatnosti-medzitymneho-rozsudku-4417.htmlV tomto článku sa venujeme praktickému problému, s ktorým sme sa stretli v právnej praxi. Konkrétne ide o otázku, či je súd v sporovom konaní povinný prihliadnuť na vznesenú námietku premlčania žalovanej strany voči uplatnenému žalobnému nároku[1] žalobcu po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku súdu, ktorým tento súd rozhodol o základe alebo dôvode tohto premlčaného nároku tak, že tento základ alebo dôvod nároku existuje.Thu, 14 March 2019 0:10:00 CETČlánky, správne právo, Články a komentáreThu, 14 March 2019 0:10:00 CETEurópska komisia poukázala na nízke vnímanie nezávislosti súdnictva na Slovensku https://www.epravo.sk/top/clanky/europska-komisia-poukazala-na-nizke-vnimanie-nezavislosti-sudnictva-na-slovensku-4428.htmlSlovensko je stále posledné spomedzi členských štátov EÚ, pokiaľ ide o vnímanie nezávislosti súdnictva. Konštatuje to Európska komisia (EK) v správe o stave Slovenska.Wed, 13 March 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 13 March 2019 0:10:00 CETZrušenie manželstva rozvodom v SR a v Španielskuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zrusenie-manzelstva-rozvodom-v-sr-a-v-spanielsku-4414.htmlV prípadoch, keď vzťahy medzi manželmi sú natoľko rozvrátené, že už neexistuje šanca na obnovenie manželského spolužitia, jediným riešením zväčša býva rozvod.Tue, 12 March 2019 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 12 March 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4425.htmlUčitelia žiadajú stiahnutie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Desať organizácií pôsobiacich v oblasti školstva žiada stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ten je aktuálne v druhom čítaní a parlament by o ňom mal rokovať koncom mesiaca. Žiadosť o stiahnutie zákona iniciujú organizácie formou petície. V priebehu prvého týždňa ju podpísalo viac ako 6000 ľudí.Mon, 11 March 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 11 March 2019 0:10:00 CETÚstavný súd zrušil obmedzenia pri prevodoch poľnohospodárskej pôdyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ustavny-sud-zrusil-obmedzenia-pri-prevodoch-polnohospodarskej-pdy-4415.htmlPlénum Ústavného súdu Slovenskej republiky zrušilo dňa 14. novembra 2018 na neverejnom zasadnutí obmedzenia týkajúce sa nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom. Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 20/2014 (ďalej aj len ako „ Nález ÚS SR“) bol v Zbierke zákonov zverejnený dňa 11.02.2019. Týmto dňom stratili účinnosť ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o nadobúdaní vlastníctva k PP“).Fri, 08 March 2019 0:10:00 CETČlánky, ústavné právo, Články a komentáreFri, 08 March 2019 0:10:00 CETPri výbere kandidátov na európskeho prokurátora nebude vekové obmedzeniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/pri-vybere-kandidatov-na-europskeho-prokuratora-nebude-vekove-obmedzenie-4421.htmlPri výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora by sa malo vypustiť vekové obmedzenie 40 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, ktorý v stredu na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Vláda tento návrh zákona schválila.Thu, 07 March 2019 0:02:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 07 March 2019 0:02:00 CETPracovná zmluva a vybrane pojmy pracovnoprávnych vzťahov v SR a v Španielskuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/pracovna-zmluva-a-vybrane-pojmy-pracovnopravnych-vztahov-v-sr-a-v-spanielsku-4413.htmlV nasledujúcom článku sa zameriame na podstatné náležitosti pracovnej zmluvy v SR a v Španielsku a tiež na niektoré vybrané pojmy z pracovno-právnych vzťahov.Wed, 06 March 2019 0:10:00 CETČlánky, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 06 March 2019 0:10:00 CETSpôsoby súdnej ochrany obchodného tajomstvahttps://www.epravo.sk/top/clanky/spsoby-sudnej-ochrany-obchodneho-tajomstva-4411.htmlZnalosť informácií má v súčasnosti pri podnikateľských aktivitách zásadný význam. Podnikatelia vynakladajú do inovácií veľké množstvo peňažných prostriedkov v úmysle nadobudnúť informácie o nových metódach a postupoch za účelom dosiahnutia súťažného predstihu. S rovnakým cieľom sa taktiež snažia získať prístup k informáciám o situácii a úmysloch konkurencie. Tieto informácie, ktoré sú v podnikateľských kruhoch bežne nedostupné, sa označujú ako obchodné tajomstvo. Jeho ochrana je v súčasnej informačnej spoločnosti, v ktorej hrajú informácie významnú rolu, nevyhnutná. Tue, 05 March 2019 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 05 March 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4419.htmlWhistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť, má chrániť nový úrad. Jeho zriadenie prináša nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý v piatok vstúpil do platnosti.Mon, 04 March 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 04 March 2019 0:10:00 CETNovela Zákonníka práce účinná odo dňa 1.1.2019https://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakonnika-prace-ucinna-odo-dna-112019-4410.htmlNárodná rada Slovenskej republika dňa 7.12.2018 schválila návrh zákona č. 376/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa 1.1.2019 novelizuje Zákonník práce. Novelizované znenie Zákonníka práce upravuje základné práva a povinnosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom vo vzťahu k dodržiavaniu povinnosti zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, akými sú pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok zamestnanca a podmienok zamestnávania.Fri, 01 March 2019 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreFri, 01 March 2019 0:10:00 CETOd 1. januára 2019 povinnosť zamestnávateľa oznamovať voľné pracovné miestohttps://www.epravo.sk/top/clanky/od-1-januara-2019-povinnost-zamestnavatela-oznamovat-volne-pracovne-miesto-4390.htmlNovelou zákona o zamestnanosti (novela č. 376/2018 Z. z.) slovenský parlament schválil dňa 07.12.2018 ďalšie opatrenia, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2019 majú zjednodušiť a urýchliť zamestnávanie zamestnancov – občanov tretích krajín (t. j. občanov mimo EÚ).Thu, 28 February 2019 0:10:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreThu, 28 February 2019 0:10:00 CETOnline overenie klienta finančnej inštitúcie z pohľadu AML predpisov https://www.epravo.sk/top/clanky/online-overenie-klienta-financnej-institucie-z-pohladu-aml-predpisov-4405.htmlVyužívanie moderných technológií v súčasnosti čoraz viac preniká do všetkých oblastí našich životov. Oblasť poskytovania finančných služieb nie je výnimkou. Finančné inštitúcie a iné subjekty pôsobiace na finančnom trhu musia držať krok s vývojom. Investujú nemalé prostriedky do inovácii, aby si zaistili podiel na trhu, ktorého podobu budú čoraz viac určovať digitálne gramotní a technologicky zdatní klienti, ktorí moderné technológie vnímajú ako prostriedok na uľahčenie a zjednodušenie bežných činností. Wed, 27 February 2019 0:04:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, správne právo, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 27 February 2019 0:04:00 CETVykonateľná notárska zápisnica ako zabezpečovací inštitút pri zmluve o úvere https://www.epravo.sk/top/clanky/vykonatelna-notarska-zapisnica-ako-zabezpecovaci-institut-pri-zmluve-o-uvere-4409.htmlV rámci bankového financovania je bežnou praxou, že ako formu zabezpečenia úveru banky od dlžníkov vyžadujú aj vyhotovenie notárskej zápisnice ako exekučného titulu. V notárskej zápisnici dlžník vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak včas nesplní svoje záväzky zo zmluvy o úvere, tak je notárska zápisnica vykonateľným exekučným titulom, t.j. súhlasí s exekúciou na svoj majetok na podklade takejto notárskej zápisnice (bez nutnosti získať právoplatné rozhodnutie súdu zaväzujúce dlžníka na plnenie zo zmluvy o úvere).Tue, 26 February 2019 0:01:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáreTue, 26 February 2019 0:01:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4412.htmlNovelizovaný zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu rozšíril okruh povinných osôb, na ktoré sa vzťahuje. Sprísnené sú aj požiadavky na tieto osoby. Do legislatívy sa k tomu začína transponovať európska smernica a chystá sa aj kontrola zo strany MONEYVAL Rady Európy. To vytvára kombináciu, na ktorú Slovensko nie je podľa advokátskej kancelárie Ružička and partners pripravené.Mon, 25 February 2019 0:04:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 25 February 2019 0:04:00 CET