ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Nové pravidelné softwarningové upozornenia v colnej oblasti https://www.epravo.sk/top/clanky/nove-pravidelne-softwarningove-upozornenia-v-colnej-oblasti-4589.htmlFinančná správa spúšťa od dnes ďalšie softwarningové upozornenia. Za oblasť spotrebných daní bude pravidelne do schránok na portáli finančnej správy zasielať automatizované upozornenia na ukončenie platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky, upozornenie na ukončenie platnosti odberného preukazu a upozornenie na povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň. Tieto tri softwarningy doplnia viac ako dve desiatky pravidelných softwarningov z daňovej a colnej oblasti.Fri, 20 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreFri, 20 September 2019 0:10:00 CESTTelekomunikačné podniky musia bezplatne poskytnúť orgánu spracúvajúcemu tiesňové volania na čísle „112“ informácie umožňujúce určiť polohu volajúcehohttps://www.epravo.sk/top/clanky/telekomunikacne-podniky-musia-bezplatne-poskytnut-organu-spracuvajucemu-tiesnove-volania-na-cisle-112-informacie-umoznujuce-urcit-polohu-volajuceho-4582.htmlČlenské štáty musia zabezpečiť, aby bola táto povinnosť splnená, aj keď mobilný telefón nemá SIM kartuThu, 19 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 19 September 2019 0:10:00 CESTZaistenie nároku poškodeného v trestnom konaníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zaistenie-naroku-poskodeneho-v-trestnom-konani-4587.htmlV trestnom konaní má poškodený právo uplatniť si nárok na náhradu škody a navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť spôsobenú škodu. V tomto smere je potrebné pripomenúť, že škoda nemusí byť vždy len majetková, ale môže ísť aj o ujmu na zdraví, morálnu či inú ujmu. Návrh môže poškodený uplatniť najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Takéto konanie o nároku poškodeného na náhradu škody sa nazýva adhézne konanie a podrobne je upravené v § 287 a § 288 Trestného poriadku. Wed, 18 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, trestné právo, Články a komentáreWed, 18 September 2019 0:10:00 CESTNároky z bezdôvodného obohatenia pri predčasnom skončení nájomného vzťahuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/naroky-z-bezdvodneho-obohatenia-pri-predcasnom-skonceni-najomneho-vztahu-4586.htmlV nájomných zmluvách uzatvorených na dobu určitú sa pomerne často vyskytujú dojednania, podľa ktorých je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi vopred časť nájomného za celú predpokladanú dobu nájmu. Ide o formu záruky, ktorou nájomca potvrdzuje svoj záujem zotrvať s prenajímateľom po určitú dobu v nájomnom vzťahu. Čo ale v prípade, ak tento vzťah netrvá tak dlho, ako strany pôvodne predpokladali, pričom k jeho predčasnému ukončeniu dôjde v čase po prevode vlastníckeho práva k predmetu nájmu z pôvodného prenajímateľa na jeho právneho nástupcu? Tue, 17 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 17 September 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4591.htmlNárodná rada SR na rokovaní schválila Zákon o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie v lesoch ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Sprísnením podmienok náhodnej ťažby sa znemožňuje zneužívanie tohto inštitútu. Zároveň sa ustanovuje ochrana pralesov ako významných lesníckych miest a ako prvý predpis definuje aj možnosti a podmienky bezzásahového územia.Mon, 16 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 16 September 2019 0:10:00 CESTMožnosť platiť inkasom SEPA nemožno podmieniť bydliskom na vnútroštátnom územíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/moznost-platit-inkasom-sepa-nemozno-podmienit-bydliskom-na-vnutrostatnom-uzemi-4581.htmlVerein für Konsumenteninformation, rakúske združenie pre informovanie spotrebiteľov, napadlo na rakúskych súdoch podmienku vloženú do všeobecných prepravných podmienok nemeckého železničného podniku Deutsche Bahn, podľa ktorej možno za lístky rezervované na internetovej stránke spoločnosti Deutsche Bahn zaplatiť prostredníctvom schémy pre inkaso SEPA1 len pod podmienkou disponovania bydliskom v Nemecku.Fri, 13 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 13 September 2019 0:10:00 CESTFunkcia člena štatutárneho orgánu – úprava zmluvy o výkone funkcie a jej súbeh s pracovnou zmluvouhttps://www.epravo.sk/top/clanky/funkcia-clena-statutarneho-organu-uprava-zmluvy-o-vykone-funkcie-a-jej-subeh-s-pracovnou-zmluvou-4579.htmlPrávna úprava zmluvy o výkone funkcie člena orgánu spoločnosti podľa slovenského Obchodného zákonníkaThu, 12 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, pracovné právo, Články a komentáreThu, 12 September 2019 0:10:00 CESTProblematické momenty vo veciach prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28 zákonníka prácehttps://www.epravo.sk/top/clanky/problematicke-momenty-vo-veciach-prechodu-prav-a-povinnosti-z-pracovnopravnych-vztahov-podla-28-zakonnika-prace-4578.htmlPrávna úprava prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa do zákonníka práce („ZP“) dostala v dôsledku transponovania Smernice Rady 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov („Smernica“).Wed, 11 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreWed, 11 September 2019 0:10:00 CESTOslobodenie príjmov za poskytnutie práv na/za použitie nehmotných aktívhttps://www.epravo.sk/top/clanky/oslobodenie-prijmov-za-poskytnutie-prav-naza-pouzitie-nehmotnych-aktiv-4574.htmlNovelou zákona č. 344/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), sa zaviedol nový daňový režim, tzv. patent box, ktorý u právnických osôb a stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou spočíva v oslobodení časti príjmov (výnosov) plynúcich z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie presne špecifikovaných nehmotných aktív (patent, úžitkový vzor, softvér), pričom na fyzické osoby sa tento daňový režim nevzťahuje.Tue, 10 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreTue, 10 September 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4580.htmlMinisterstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o rozhodcovskom konaní. Minister spravodlivosti Gábor Gál: “Súčasná právna úprava vyvoláva v praxi viaceré problémy týkajúce sa najmä nedôvery v rozhodcovské súdy. Mnohé podnikateľské subjekty sa obávajú pristúpiť k riešeniu sporov pred rozhodcovskými súdmi, pretože im nedôverujú ako inštitúciám, ktoré konajú nezávisle, nezaujato a odborne. Mon, 09 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 09 September 2019 0:10:00 CESTPrávomoc kontrolovať výber umiestnenia staníc na meranie kvality ovzdušiahttps://www.epravo.sk/top/clanky/pravomoc-kontrolovat-vyber-umiestnenia-stanic-na-meranie-kvality-ovzdusia-4569.htmlVnútroštátne súdy majú právomoc kontrolovať výber umiestnenia staníc na meranie kvality ovzdušia a prijať voči dotknutému vnútroštátnemu orgánu všetky potrebné opatrenia Na posúdenie dodržania limitných hodnôt sa musí vziať do úvahy úroveň znečistenia na každom vzorkovacom mieste samostatne Fri, 06 September 2019 0:01:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 06 September 2019 0:01:00 CESTMinisterstvo spravodlivosti zakročí proti pochybným rozhodcovským konaniamhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ministerstvo-spravodlivosti-zakroci-proti-pochybnym-rozhodcovskym-konaniam-4577.htmlMinisterstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o rozhodcovskom konaní.Thu, 05 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreThu, 05 September 2019 0:10:00 CESTVláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch https://www.epravo.sk/top/clanky/vlada-schvalila-navrh-noveho-zakona-o-obcianskych-preukazoch-4572.htmlKabinet v stredu 21. augusta 2019 schválil návrh nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.Wed, 04 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreWed, 04 September 2019 0:10:00 CESTUznanie cudzieho rozhodnutia v manželských veciach https://www.epravo.sk/top/clanky/uznanie-cudzieho-rozhodnutia-v-manzelskych-veciach-4571.htmlRozhodnutia vydané na území iného štátu spravidla nemajú účinky v Slovenskej republike pokiaľ neboli slovenskými orgánmi uznané. V závislosti od krajiny, kde bolo vydané rozhodnutie je potrebné postupovať buď v súlade s zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom alebo podľa Nariadenia č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností ,tzv. Brusel IIa“ - a to v prípade rozhodnutí v manželských veciach vydaných v členských štátoch EÚ okrem Dánska. Tue, 03 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 03 September 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4575.htmlMinisterstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk do aukcie na výber výkupcu zelenej elektriny. Výkupca elektriny bude vykupovať elektrinu od výrobcov a zároveň preberie zodpovednosť za odchýlku za menších výrobcov, ktorí majú právo na uvedenú podporu. Tento krok je súčasťou veľkej reformy obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa začala od januára.Mon, 02 September 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 02 September 2019 0:10:00 CESTVzorkovanie (sampling)https://www.epravo.sk/top/clanky/vzorkovanie-sampling-4568.htmlVzorkovanie (sampling) môže byť zásahom do práv výrobcu zvukového záznamu, ak sa k nemu pristúpi bez jeho súhlasu Použitie hudobnej vzorky v pozmenenej a sluchom nerozpoznateľnej podobe odobratej zo zvukového záznamu však nie je zásahom do týchto práv, a to aj bez udelenia takého súhlasu Fri, 30 August 2019 0:01:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 30 August 2019 0:01:00 CESTDoručovanie písomností v právehttps://www.epravo.sk/top/clanky/dorucovanie-pisomnosti-v-prave-4567.htmlDoručenie písomných právnych úkonov, písomných právnych aktov či iných právne relevantných písomností (ďalej spolu aj „písomnosti“) ich adresátom je z pohľadu práva veľmi dôležitou skutočnosťou.Wed, 28 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 28 August 2019 0:10:00 CESTNemanželské spolužitie ako novodobý fenomén v spoločnosti a jeho úprava v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/nemanzelske-spoluzitie-ako-novodoby-fenomen-v-spolocnosti-a-jeho-uprava-v-judikature-europskeho-sudu-pre-ludske-prava-4566.htmlTáto práca sa snaží o vymedzenie základných pojmov v spojitosti s problematikou nemanželského spolužitia ako inštitútu, ktorý napriek spoločenskej požiadavke aktuálne rieši zákon v SR len okrajovo. Pozornosť je venovaná rozhodovacej praxi ESĽP zaoberajúcej sa vymedzením nemanželského spolužitia voči „starobylej“ inštitúcii manželstva v súvislosti s čl. 8 a čl. 14 Dohovoru. Práca sa zároveň venuje aj problematike postavenia nemanželských detí a ďalším aspektom nemanželského spolužitia.Tue, 27 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreTue, 27 August 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4570.htmlKabinet schválil návrh nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.Mon, 26 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 26 August 2019 0:10:00 CESTZriadenie organizačnej zložky zahraničnou právnickou osobou v Španielskuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zriadenie-organizacnej-zlozky-zahranicnou-pravnickou-osobou-v-spanielsku-4562.htmlJednou z alternatív, ako môže zahraničná právnická osoba podnikať na území Španielska je zriadenie organizačnej zložky – „sucursal“. Fri, 23 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreFri, 23 August 2019 0:10:00 CESTDisciplinárne senáty pod dohľadom súdnej radyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/disciplinarne-senaty-pod-dohladom-sudnej-rady-4565.htmlSúdna rada ako vrcholný orgán sudcovskej legitimity sa snaží komplexne zaoberať efektívnosťou fungovania disciplinárnych senátov a postupne eliminovať problémy v tejto oblasti. Napriek tomu, že ide o pomerne novú kompetenciu súdnej rady (pod jej gesciu spadá od 01. júla 2017) sa snaží o zlepšenie celkovej situácie.Thu, 22 August 2019 0:10:00 CESTČlánky, ústavné právo, Články a komentáreThu, 22 August 2019 0:10:00 CEST