ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Udalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5236.htmlĎalšia peňažná podpora zo strany štátu, ktorá má čiastočne zmierniť následky covidových opatrení, dorazí do rodín s deťmi už tento týždeň. „Pandemický“ prídavok na dieťa vo výške 100 eur dostanú rodičia na každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pokračuje vo finančnej pomoci rodinám, ktoré mali v dôsledku prijatých opatrení na zmiernenie šírenia pandémie COVID-19 zvýšené výdavky. Mon, 18 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 18 October 2021 0:10:00 CESTEurópsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehotehttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-rozhodol-v-dvoch-pripadoch-tykajucich-sa-prava-na-prejednanie-veci-v-primeranej-lehote-5226.html​Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Bartók proti Slovenskej republike a Sloboda proti Slovenskej republike, v ktorých sa sťažovatelia sťažovali na neprimeranú dĺžku súdnych konaní. ESĽP v oboch prípadoch skonštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote.Fri, 15 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 15 October 2021 0:10:00 CESTVydržanie po novomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vydrzanie-po-novom-5232.htmlS účinnosťou od 1. mája 2021 došlo prvýkrát od vzniku samostatnej Slovenskej republiky k inštitucionálnej zmene spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu („vecné práva“). Do 30. apríla 2021 deklaráciu vydržania vykonávali notári, s účinnosťou od 1. mája 2021 bola táto právomoc presunutá na súdy. Thu, 14 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreThu, 14 October 2021 0:10:00 CESTSubjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov môžu žiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“https://www.epravo.sk/top/clanky/subjekty-poskytujuce-pomoc-obetiam-trestnych-cinov-mzu-ziadat-o-zapis-oznacenia-intervencne-centrum-5229.htmlPožiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“ môže podľa §28a zákona o obetiach subjekt, ktorý: získal akreditáciu ministerstva na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia v príslušnom samosprávnom kraji/okresoch príslušného samosprávneho kraja, preukázateľne poskytuje odbornú pomoc obetiam domáceho násilia po dobu minimálne 5 rokov.Wed, 13 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, trestné právo, Články a komentáreWed, 13 October 2021 0:10:00 CESTUzavretie poistnej zmluvy o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinné, ak je dotknuté vozidlo registrované v členskom štáte a pokiaľ toto vozidlo nebolo riadne vyradené z prevádzkyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/uzavretie-poistnej-zmluvy-o-zodpovednosti-za-skodu-spsobenu-prevadzkou-motoroveho-vozidla-je-povinne-ak-je-dotknute-vozidlo-registrovane-v-clenskom-state-a-pokial-toto-vozidlo-nebolo-riadne-vyradene-z-prevadzky-5224.htmlTakúto povinnosť nemožno vylúčiť len na základe skutočnosti, že registrované vozidlo nie je v danom okamihu spôsobilé na prevádzku z dôvodu svojho technického stavu. Dňa 7. februára 2018 sa Powiat Ostrowski (okres Ostrów, Poľsko), poľský územný samosprávny celok, stal na základe súdneho rozhodnutia, po rozhodnutí o skonfiškovaní, vlastníkom vozidla registrovaného v Poľsku. Po oznámení tohto rozhodnutia 20. apríla 2018 okres poistil vozidlo, počnúc nasledujúcim pracovným dňom, teda od pondelka 23. apríla 2018.Tue, 12 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 12 October 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5230.htmlDo registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý vo štvrtok 7. októbra 2021 schválila vláda na na návrh ministra vnútra Romana Mikulca.Mon, 11 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 11 October 2021 0:10:00 CESTHumanizácia podmienok vo výkone väzbyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/humanizacia-podmienok-vo-vykone-vazby-5223.htmlAko demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií je zároveň aj záväzok z programového vyhlásenia vlády a tak ako iné záväzky, aj tento na ministerstve spravodlivosti plníme. Aktuálne pracujeme na novelizácii zákona o výkone väzby. Návrh je už v predbežnom pripomienkovaní a obsahuje viacero opatrení, ktoré zlepšujú štandardy väzobne stíhaných osôb.Fri, 08 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, trestné právo, spravodajstvo, Články a komentáreFri, 08 October 2021 0:10:00 CEST10 otázok pre … Martina Magála https://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-martina-magala-5220.htmlMartin Magál je managing partner bratislavskej pobočky Allen & Overy. Poskytoval poradenstvo v súvislosti s viacerými významnými korporátnymi a komerčnými transakciami. Martin taktiež vedie oddelenie sporovej agendy a arbitráže. Zastupuje klientov pred všeobecnými súdmi, pred rozhodcovskými súdmi ako aj pred Ústavným súdom SR. Martin je členom Chartered Institute of Arbitrators a arbitrom vo Vienna International Arbitral Center. Martin bol súčasťou komisie Ministerstva spravodlivosti, ktorá pripravila novelu zákona o rozhodcovskom konaní. Martin v rámci komisie viedol pracovnú skupinu zameranú na obchodnú arbitráž. Thu, 07 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, 10 otázokThu, 07 October 2021 0:10:00 CESTNový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiachhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novy-pravny-ramec-pre-podnikatelov-vo-financnych-tazkostiach-5218.html Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how. Wed, 06 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, konkurzné právoWed, 06 October 2021 0:10:00 CESTUznesenie o začatí trestného stíhania vo veci z pohľadu § 363 Trestného poriadkuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/uznesenie-o-zacati-trestneho-stihania-vo-veci-z-pohladu-363-trestneho-poriadku-5219.htmlNasledujúci príspevok sa zameriava na problematiku uznesenia o začatí trestného stíhania[1], sťažnosťou, ako aj problematikou ustanovenia § 363 a nasledujúcich Trestného poriadku.Tue, 05 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, trestné právo, Články a komentáreTue, 05 October 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5221.htmlMinisterstvo financií SR prichádza s dobrou správou v podobe najnovšej daňovej prognózy. Na začiatku pandémie boli odhady o výpadku príjmov za rok 2020 na urovní približne 2 miliardy eur, ktoré vychádzali z predpokladov o vývoji daní počas krízy 2009. Dnes už môžeme takmer s určitosťou povedať, že štát na daniach o toľko neprišiel.Mon, 04 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 04 October 2021 0:10:00 CESTSúdnu mapu doplnia správne súdyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/sudnu-mapu-doplnia-spravne-sudy-5217.htmlDo skladačky novej súdnej mapy dopĺňame aj posledný dielik, ktorým je vytvorenie samostatných správnych súdov. Legislatívu potrebnú k ich zriadeniu dnes predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková do medzirezortného pripomienkovania. Správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom. Preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Zriadenie správnych súdov je dôležitou črtou právneho štátu a právomoci správnych súdov sú zásadné pre návrat dôvery v inštitúcie a právny štát.Fri, 01 October 2021 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 01 October 2021 0:10:00 CESTNa to, aby bolo možné agentúru dočasného zamestnávania považovať za agentúru, ktorá „zvyčajne vykonáva svoju činnosť“ v členskom štáte, musí významnú časť svojich činností spočívajúcich v prideľovaní pracovníkov vykonávať v prospech užívateľských podnikov, ktoré sú usadené a vykonávajú svoje činnosti na území uvedeného členského štátuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/na-to-aby-bolo-mozne-agenturu-docasneho-zamestnavania-povazovat-za-agenturu-ktora-zvycajne-vykonava-svoju-cinnost-v-clenskom-state-musi-vyznamnu-cast-svojich-cinnosti-spocivajucich-v-pridelovani-pracovnikov-vykonavat-v-prospech-uzivatelskych-podnikov-ktore-su-usadene-a-vykonavaju-svoje-cinnosti-na-uzemi-uvedeneho-clenskeho-statu-5184.htmlVýkon činností spočívajúcich vo výbere a nábore dočasných agentúrnych pracovníkov v členskom štáte, v ktorom je agentúra dočasného zamestnávania usadená, nestačí na to, aby sa na túto agentúru nahliadalo tak, že v tomto členskom štáte vykonáva „podstatné činnosti“Thu, 30 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 30 September 2021 0:10:00 CESTNové pravidlá pre vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/nove-pravidla-pre-vyvodzovanie-disciplinarnej-zodpovednosti-5213.htmlParlament posunul do ďalšieho čítania návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom návrhu zákona je upraviť a zjednotiť procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred Najvyšším správnym súdom. Zároveň príde k odstráneniu súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní.Wed, 29 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 29 September 2021 0:10:00 CESTKonkurenčná doložka v pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch https://www.epravo.sk/top/clanky/konkurencna-dolozka-v-pracovnopravnych-a-obchodnopravnych-vztahoch-5214.htmlObmedzenie výkonu inej (konkurenčnej) činnosti pre jedného z účastníkov zmluvného vzťahu sa v aplikačnej praxi vyskytuje už pomerne často. Využívanie konkurenčnej doložky však má svoje špecifiká v závislosti od toho, či ide o obchodno - právny alebo pracovno - právny vzťah resp. od toho, v akom zmluvnom type má byť uplatnená. V prípade, že konkurenčná doložka je dojednaná v rozpore so zákonom, hrozí, že sa dotknutý účastník bude domáhať jej neplatnosti.Tue, 28 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreTue, 28 September 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5215.htmlSúčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania.Mon, 27 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 27 September 2021 0:10:00 CESTPovinné identifikačné údaje by mohli byť do ORSR doplnené automatizovanehttps://www.epravo.sk/top/clanky/povinne-identifikacne-udaje-by-mohli-byt-do-orsr-doplnene-automatizovane-5212.htmlMinisterstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnú legislatívu poslanci v parlamente posunuli do ďalšieho čítania.Fri, 24 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 24 September 2021 0:10:00 CESTNavrhovaná veľká novela Zákonníka práce https://www.epravo.sk/top/clanky/navrhovana-velka-novela-zakonnika-prace-5207.html Dňa 29. júla 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky („Ministerstvo“) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona[1], ktorým sa, okrem iných zákonov, mení a dopĺňa aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov („Zákonník práce“)[2].Thu, 23 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreThu, 23 September 2021 0:10:00 CESTZásada zakazujúca kumuláciu trestných stíhaní môže v schengenskom priestore a v Európskej únii brániť zatknutiu osoby, ktorej sa týka obežník Interpoluhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zasada-zakazujuca-kumulaciu-trestnych-stihani-mze-v-schengenskom-priestore-a-v-europskej-unii-branit-zatknutiu-osoby-ktorej-sa-tyka-obeznik-interpolu-5183.htmlO takýto prípad ide vtedy, keď príslušné orgány vedia o právoplatnom súdnom rozhodnutí, ktorým sa konštatuje uplatňovanie tejto zásady, prijatom v zmluvnom štáte Schengenskej dohody alebo v členskom štáteWed, 22 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáreWed, 22 September 2021 0:10:00 CESTReforma súdnej mapy – novým spôsobom s rovnakými cieľmihttps://www.epravo.sk/top/clanky/reforma-sudnej-mapy-novym-spsobom-s-rovnakymi-cielmi-5208.htmlDo legislatívneho procesu predkladáme veľkú, potrebnú reformu súdnej mapy. Jej cieľom je, aby ľudia mali rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, a zároveň, aby sudcovia a zamestnanci súdov mali lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. Reforma súdnej mapy je súčasťou opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR. Spadá pod opatrenia v rámci verejnej správy ako jednej z kľúčových priorít plánu.Tue, 21 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 21 September 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5209.htmlMinisterstvo financií SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie. Elektronický formulár žiadosti bude zverejnený na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky www.szrb.sk. Schéma pomoci, ktorú pripravilo ministerstvo financií, reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov. Mon, 20 September 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 20 September 2021 0:10:00 CEST