ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Kapitálové fondy po novomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/kapitalove-fondy-po-novom-4024.htmlNovela Obchodného zákonníka zákon č. 264/2017 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2018 zavádza novú právnu úpravu týkajúcu sa tzv. ostatných kapitálových fondov, čím po dlhých rokoch „šedej zóny“ dochádza k právnemu zakotveniu pravidiel vytvorenia či rozdelenia ostatných kapitálových fondov. Úprava je zakomponovaná do ustanovení o spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti a použije sa len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté spoločníkom po 1. januári 2018.Thu, 22 March 2018 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáreThu, 22 March 2018 0:10:00 CETOddlženie fyzických osôb konkurzom vo svetle základných práv veriteľov https://www.epravo.sk/top/clanky/oddlzenie-fyzickych-osb-konkurzom-vo-svetle-zakladnych-prav-veritelov-4023.htmlK 1.3.2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), ktorou sa novelizovali podmienky oddlženia fyzických osôb konkurzom alebo splátkovým kalendárom (tzv. osobný bankrot). Liberalizácia zákonných podmienok viedla k dramatickému nárastu vyhlásených osobných bankrotov. Právna úprava má extrémne prodlžnícky charakter, čo na jednej strane znamená pre dlžníkov zjednodušenie procedúry v zásade úplného zbavenia sa (v prípade konkurzu), alebo zásadného eliminovania (v prípade splátkového kalendára) existujúcich záväzkov (s výnimkou tzv. nedotknutých pohľadávok v zmysle §166c ZKR), na druhej strane je však zároveň spojené s dramatickým zásahom do majetkovej sféry veriteľov, ich legitímnych očakávaní, právnej istoty a vymožiteľnosti ich nárokov.Wed, 21 March 2018 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, konkurzné právoWed, 21 March 2018 0:10:00 CETK spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníkahttps://www.epravo.sk/top/clanky/k-spsobu-prihlasovania-pohladavky-z-uveru-do-restrukturalizacie-dlznika-4006.htmlV tomto príspevku sa budeme venovať dôležitému nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 01.06.2016, sp. zn. II. ÚS 578/2015-60 (ďalej aj „Nález ÚS SR“), ktorým sa Ústavný súd SR vyjadril k spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka.Tue, 20 March 2018 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, konkurzné právoTue, 20 March 2018 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4027.htmlMajetok zaistený v trestnom konaní majú spravovať daniari Zaisťovanie majetku v trestnom konaní a jeho správa by mali byť v budúcnosti efektívnejšie. Je to hlavným cieľom návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý v stredu poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Zaistený majetok má v budúcnosti spravovať Finančné riaditeľstvo SR.Mon, 19 March 2018 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 19 March 2018 0:04:00 CETČas pracovnej pohotovostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/cas-pracovnej-pohotovosti-4003.htmlČas pracovnej pohotovosti, ktorý pracovník trávi doma s povinnosťou reagovať na výzvu svojho zamestnávateľa v krátkej lehote, sa má považovať za „pracovný čas“ Povinnosť byť fyzicky prítomný na mieste určenom zamestnávateľom, ako aj povinnosť dostaviť sa na pracovisko v krátkej lehote, veľmi podstatne ovplyvňuje možnosti pracovníka venovať sa iným činnostiam Fri, 16 March 2018 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 16 March 2018 0:10:00 CETSpoločnosť podnikajúca v oblasti spracovania kovov nadobudla priemyselný objekt v Novom Meste nad Váhomhttps://www.epravo.sk/top/aktualne/spolocnost-podnikajuca-v-oblasti-spracovania-kovov-nadobudla-priemyselny-objekt-v-novom-meste-nad-vahom-4025.htmlAdvokáti Taylor Wessing poskytovali právne poradenstvo skupine KNILL Gruppe pri nadobudnutí budúceho výrobného závodu v Novom Meste nad Váhom od poprednej medzinárodnej technologickej spoločnosti MAGNA. Transakcia sa uskutočnila na prelome rokov 2017 a 2018 a bola realizovaná ako asset deal. Fri, 16 March 2018 0:01:00 CETČlánky a komentáre, Aktuálne, tlačové správyFri, 16 March 2018 0:01:00 CETKto je faktický štatutár alebo šedá eminencia obchodnej spoločnosti?https://www.epravo.sk/top/clanky/kto-je-fakticky-statutar-alebo-seda-eminencia-obchodnej-spolocnosti-4018.htmlČiastková novelizácia Obchodného zákonníka vykonaná zákonom č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj len „novela Obchodného zákonníka“) zaviedla ambicióznu novotu a pomenovala, hoci stroho a nepriamo, šedú eminenciu obchodnej spoločnosti. Cieľom tohto článku nebude hodnotenie kvality legislatívneho počinu a jeho reálneho dopadu, či vynútiteľnosti (hoci sa tomu úplne asi nevyhneme), ale predovšetkým stručné predstavenie pozitív, ktoré chce do právnej úpravy obchodných spoločností priniesť.Thu, 15 March 2018 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreThu, 15 March 2018 0:10:00 CETZákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiemhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zakon-o-prani-spinavych-penazi-sa-tyka-viac-ako-pol-miliona-firiem-4020.htmlOd štvrtka 15. 3. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby, sa týka viac ako 500 000 firiem. Prípadné sankcie za jeho porušenie sa môžu vyšplhať až do výšky až do výšky 5 000 000 eur. Spolu so zákonom o Trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán.Wed, 14 March 2018 0:05:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 14 March 2018 0:05:00 CETPrípustnosť dovolania v civilnom sporovom konaní z dôvodu odklonu odvolacieho súdu od ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SRhttps://www.epravo.sk/top/clanky/pripustnost-dovolania-v-civilnom-sporovom-konani-z-dvodu-odklonu-odvolacieho-sudu-od-ustalenej-rozhodovacej-praxe-najvyssieho-sudu-sr-4013.htmlNová právna úprava civilného procesu reprezentovaná najmä jeho vlajkovou loďou - Civilným sporovým poriadkom (CSP), bude ešte veľmi dlho vďačnou témou odborných článkov, komentárov či glos. Hoci ich vplyv na formovanie výkladu a aplikácie jednotlivých procesných ustanovení nemožno rozhodne podceňovať, je zrejmé, že praktickou skúškou správnosti akýchkoľvek interpretačných prístupov a východísk v aplikačnej praxi vždy bola a aj bude rozhodovacia prax súdov.Tue, 13 March 2018 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 13 March 2018 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4019.htmlSlovensko sa bude aj naďalej angažovať v ochrane vonkajších hraníc EÚ. Vyplýva to z hodnotiacej výročnej správy o členstve SR v EÚ, ktorú v stredu schválila vláda. SR bude členom nového výboru Európskej komisie, ktorý má za úlohu implementovať nariadenie systému vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o príchode a odchode občanov tretích krajín do EÚ.Mon, 12 March 2018 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 12 March 2018 0:04:00 CETRozhodnutie SD EÚ vo veci Slovenská republika vs Achmea B.V. – koniec investičnej arbitráže v EÚhttps://www.epravo.sk/top/clanky/rozhodnutie-sd-eu-vo-veci-slovenska-republika-vs-achmea-bv-koniec-investicnej-arbitraze-v-eu-4010.htmlDňa 6.3.2018 Súdny dvor v EÚ rozhodnutím[1] vo veci C-284/16 Slovenská republika vs Achmea B.V. rozhodol, že rozhodcovská doložka obsiahnutá v Dohode o podpore a vzájomnej investícií medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou, zverejnená 569/1992 Zb. (ďalej len „Dohoda“) nie je v súlade s právom Európskej únie. Súdny dvor EÚ ďalej uvádza, že na základe Dohody (BIT – skratke z Bilateral Investment Treaty) by dotknutý rozhodcovský súd mal vykladať, či dokonca uplatňovať právo EÚ, napr. ustanovenia týkajúce sa slobody usadiť sa a voľného pohybu kapitálu. Keďže však rozhodcovský súd nie je súčasťou príslušných súdnych systémov členských štátov EÚ, rozhodcovský súd zriadený na základe Dohody nemožno považovať za súdny orgán jedného z členských štátov v zmysle článku 267 ZFEÚ týkajúceho sa prejudiciálneho konania, a preto nie je oprávnený obrátiť sa na Súdny dvor EÚ s návrhom na začatie prejudiciálneho konania.Fri, 09 March 2018 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 09 March 2018 0:10:00 CETVnútropodnikový presun ako nový typ povolenia na pobyt v SRhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vnutropodnikovy-presun-ako-novy-typ-povolenia-na-pobyt-v-sr-4004.htmlOčakávané zjednodušenie postupu pri presune zamestnancov z tretích krajín do členských štátov EÚ by malo priniesť nadnárodným spoločnostiam odľahčenie od administratívnej záťaže pri migrácii ich zamestnancov. Súčasne však avizované zjednodušenie postupu prináša mnohé otázky týkajúce sa výkladu jednotlivých zákonných požiadaviek a ich uplatnenia v praxi. Vyskúšali sme tento proces na Slovensku a prinášame praktické usmernenia, ktoré môžu byť nápomocné pri príprave dokumentácie v súvislosti s procesom presunu zamestnanca a samotným procesom ako takým.Thu, 08 March 2018 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 08 March 2018 0:04:00 CETTrestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmihttps://www.epravo.sk/top/clanky/trestny-cin-neopravneneho-nakladania-s-osobnymi-udajmi-4000.htmlGDPR je jedným z najpopulárnejších európskych nariadení súčasnosti. Ide zároveň o kľúčový akt aproximácie práva na ochranu osobných údajov v Európskej únii (ďalej len „EÚ“). Ustanoveniam o ochrane osobných údajov konečne dáva „pazúry“ vo forme vysokých pokút, ktoré bude ukladať Úrad pre ochranu osobných údajov.Wed, 07 March 2018 0:10:00 CETČlánky, trestné právo, Články a komentáreWed, 07 March 2018 0:10:00 CETVyužitie zmluvných štandardov FIDIC v slovenskom právehttps://www.epravo.sk/top/clanky/vyuzitie-zmluvnych-standardov-fidic-v-slovenskom-prave-3980.htmlV rámci výstavbových projektov na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle sa v posledných rokoch v podnikateľskej stavebnej praxi rozšírilo využívanie rôznych štandardizovaných zmluvných podmienok. Takýmito sú napríklad VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) v Nemecku, JCT (Joint Contracts Tribunal) podmienky vo Veľkej Británii alebo DBIA (Design -Built Institute of America) podmienky používané v Amerike. Tue, 06 March 2018 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáreTue, 06 March 2018 0:04:00 CETŽiadosť o azylhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ziadost-o-azyl-3993.htmlŽiadateľa o azyl nemožno podrobiť psychologickému testu na účely určenia jeho sexuálnej orientácie Uskutočnenie takého testu totiž predstavuje neprimeraný zásah do súkromného života žiadateľa Fri, 02 March 2018 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 02 March 2018 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4007.htmlSlovenská justícia sa môže dočkať výrazných reforiem. Mala by sa prekresliť mapa súdov, ktoré sa budú v budúcnosti špecializovať na jednotlivé odvetvia, rovnako ako ich sudcovia a súdny aparát. Rozšíria sa elektronické služby poskytované súdmi a verejnosť bude vedieť, koľko sa čaká na rozsudok v danej veci vďaka tomu, že budú nastavené časové rámce pre rozhodovanie. Zlepšenia navrhli experti z Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), ktorá spolu s ministerstvom spravodlivosti zverejnila výsledky mapovania slovenského súdnictva. Mon, 05 March 2018 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 05 March 2018 0:04:00 CETPrávnické fórum 2018https://www.epravo.sk/top/pravnicke-forum-2018-4005.htmlPomohli alebo nepomohli systémové zmeny zvýšiť efektívnosť justície?Thu, 01 March 2018 12:00:00 CETHorné menu, Články a komentáre, KonferencieThu, 01 March 2018 12:00:00 CETRevízia rozsudku ESĽP proti SR v prípade Silášová a ďalší proti SR https://www.epravo.sk/top/clanky/revizia-rozsudku-eslp-proti-sr-v-pripade-silasova-a-dalsi-proti-sr-3999.html​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil revidovaný rozsudok v prípade Silášová a ďalší proti Slovenskej republike. O revíziu rozsudku vláda požiadala z dôvodu smrti jednej zo sťažovateliek ešte pred prijatím a vyhlásením rozsudku.Thu, 01 March 2018 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 01 March 2018 0:10:00 CETAké zmeny nájdete v nových vzoroch tlačív? https://www.epravo.sk/top/clanky/ake-zmeny-najdete-v-novych-vzoroch-tlaciv-3998.htmlDo 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Finančná správa preto upozorňuje verejnosť, aby si pri plnení tejto povinnosti dala pozor na zmeny v predpísaných daňových tlačivách. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 totiž podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). Nové je aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH), ale napríklad aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane.Wed, 28 February 2018 0:04:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáreWed, 28 February 2018 0:04:00 CETPrávo konať pred súdom vo svojom jazyku https://www.epravo.sk/top/clanky/pravo-konat-pred-sudom-vo-svojom-jazyku-3981.htmlV zmysle zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky sa súdne konania v Slovenskej republike vedú v štátnom jazyku, ktorým je podľa čl. 6 Ústavy SR[1] slovenský jazyk.Tue, 27 February 2018 0:04:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 27 February 2018 0:04:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3995.htmlŠtát môže vyvlastňovať súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže a ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením. Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže z dielne ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Parlament ju prijal v zrýchlenom režime.Mon, 26 February 2018 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 26 February 2018 0:04:00 CET