ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena opatrení pri krízovej situácii v elektroenergetike a plynárenstve https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-pri-krizovej-situacii-v-elektroenergetike-a-plynarenstve-2654.htmlWed, 20 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena vykonávania Colného zákona https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-colneho-zakona-2653.htmlWed, 20 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky posudzovanie zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-posudzovanie-zhody-emisii-hluku-zariadeni-pouzivanych-vo-vonkajsom-priestore-2652.htmlWed, 20 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-poskytovania-podpory-v-ramci-spolocnej-organizacie-trhu-s-vinom-2651.htmlWed, 13 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy podľa zák. o technickej normalizácii https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-normalizaciu-metrologiu-a-skusobnictvo-slovenskej-republiky-o-vyske-uhrady-za-poskytovanie-technickej-normy-podla-zak-o-technickej-normalizacii-2650.htmlMon, 11 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o cestnej doprave https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-cestnej-doprave-2649.htmlMon, 11 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-hodnotenie-sustavneho-vzdelavania-zdravotnickeho-pracovnika-2648.htmlThu, 07 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena výpočtu indexu rizika nákladov podľa zák. o zdravotnom poistení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-vypoctu-indexu-rizika-nakladov-podla-zak-o-zdravotnom-poisteni-2647.htmlThu, 07 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky požiadavky, postupy posudzovania zhody a označovanie strelnej zbrane na civilné použitie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-normalizaciu-metrologiu-a-skusobnictvo-slovenskej-republiky-poziadavky-postupy-posudzovania-zhody-a-oznacovanie-strelnej-zbrane-na-civilne-pouzitie-2646.htmlThu, 07 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky zmena hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-jadroveho-dozoru-slovenskej-republiky-zmena-hodnotenia-jadrovej-bezpecnosti-jadrovych-zariadeni-2645.htmlThu, 07 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu zákona o pobyte cudzincov a zákona o azyle s Ústavou https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-nesuladu-zakona-o-pobyte-cudzincov-a-zakona-o-azyle-s-ustavou-2644.htmlWed, 06 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-10-eur-2643.htmlTue, 05 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-pamatnych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-2-eura-2642.htmlTue, 05 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohovoru o spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-dohovoru-o-spolupraci-v-oblasti-rodicovskych-prav-a-povinnosti-2641.htmlTue, 05 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skÚSTAVNÝzákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/ustavnyzakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ochrane-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-verejnych-funkcionarov-2640.htmlMon, 04 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-statnom-fonde-rozvoja-byvania-2639.htmlMon, 04 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-spristupnovani-strelnych-zbrani-a-streliva-na-civilne-pouzitie-na-trhu-2638.htmlMon, 04 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov-2637.htmlMon, 04 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Vojenskej polícii https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-vojenskej-policii-2636.htmlMon, 04 March 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena identifikácie a registrácie zvierat https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-identifikacie-a-registracie-zvierat-2635.htmlThu, 28 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky o údajoch zoznamu zahraničných zastúpení podľa zákona o hazardných hrách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-o-udajoch-zoznamu-zahranicnych-zastupeni-podla-zakona-o-hazardnych-hrach-2634.htmlThu, 28 February 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk