ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/VYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-spsob-urcenia-vysky-najomneho-k-lesnym-pozemkom-za-hospodarenie-v-lesoch-2782.htmlFri, 12 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena vyhlášky o odbornom lesnom hospodárovi https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-odbornom-lesnom-hospodarovi-2781.htmlFri, 12 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena požiadaviek odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-vnutra-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-odbornej-spsobilosti-na-vykon-horskej-vodcovskej-cinnosti-2780.htmlThu, 11 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch podľa zákona o fin. kontrole https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-obsah-rocnej-spravy-o-vykonanych-vnutornych-auditoch-podla-zakona-o-fin-kontrole-2779.htmlThu, 11 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKAMinisterstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena požiadaviek na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaskaministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-elektricke-zariadenia-a-elektronicke-zariadenia-2778.htmlWed, 10 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a výška odmeny výkupcu elektriny https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-podmienky-ucasti-v-aukcii-na-vyber-vykupcu-elektriny-a-vyska-odmeny-vykupcu-elektriny-2777.htmlWed, 10 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-priamej-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-2776.htmlWed, 10 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka v školách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-poskytovani-pomoci-na-dodavanie-a-distribuciu-ovocia-zeleniny-mlieka-v-skolach-2775.htmlWed, 10 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIEVlády Slovenskej republiky zmena požiadaviek na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenievlady-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-ochranu-zvierat-pouzivanych-na-vedecke-alebo-vzdelavacie-ucely-2774.htmlWed, 10 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-2773.htmlTue, 09 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Listiny špecifických záväzkov Slovenska za služby vo Svetovej obchodnej organizáciihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-listiny-specifickych-zavazkov-slovenska-za-sluzby-vo-svetovej-obchodnej-organizacii-2772.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohody o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-dohody-o-leteckej-doprave-medzi-kanadou-a-europskym-spolocenstvom-2771.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Európskeho patentového dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-europskeho-patentoveho-dohovoru-2770.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dodatkovy-protokol-k-dohovoru-rady-europy-o-predchadzani-terorizmu-2769.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Brazíliou o zárobkovej činnosti príbuzných členov diplomatic. misií a konzulárnych úradov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-s-braziliou-o-zarobkovej-cinnosti-pribuznych-clenov-diplomatic-misii-a-konzularnych-uradov-2768.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-dohovoru-o-kontrole-a-oznacovani-vyrobkov-z-drahych-kovov-2767.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-europskej-dohody-o-medzinarodnej-cestnej-preprave-nebezpecnych-veci-adr-2766.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-dohovoru-o-medzinarodnej-zeleznicnej-preprave-cotif-2765.htmlMon, 08 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky požiadavky na vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-poziadavky-na-vybavenie-ambulancie-dopravnej-zdravotnej-sluzby-2764.htmlThu, 04 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-2763.htmlMon, 01 July 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena označovania balení kontrolných známok tabakových výrobkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-oznacovania-baleni-kontrolnych-znamok-tabakovych-vyrobkov-2762.htmlThu, 27 June 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk