Články

Právna pomoc v trestnom konaní

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 30. júna v mene Rady potvrdil dohodu s Európskym parlamentom o smernici o právnej pomoci pre občanov podozrivých alebo obvinených zo spáchania trestného činu a občanov, na ktorých je vydaný európsky zatykač.

Dostupnejší osobný bankrot, efektívnejšie exekúcie, rýchlejšie vymáhanie nárokov a nový protischránkový zákon

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo veľký balík legislatívnych zmien. Úprava oddlženia fyzických osôb, exekučných konaní a platobných rozkazov má už konkrétnu paragrafovú podobu. Rovnako je pripravený nový protischránkový zákon.

Udalosti uplynulého týždňa

Za spáchanie trestného činu už nebudú trestaní len ľudia, ale od 1. 7. 2016 aj právnické osoby (PO). Práve 1. 7. 2016 vstúpil do účinnosti zákon o trestnej zodpovednosti PO, ktorý prináša rôzne tresty od zrušenia firmy cez peňažné pokuty či zákaz účasti na verejnom obstarávaní. Právnu normu schválil parlament ešte v minulom volebnom období 13.

Koniec monackého bankového tajomstva pre občanov EÚ

Ukrývanie hotovosti na monackých kontách s cieľom vyhnúť sa platbe daní v Európskej únii bude pre občanov EÚ zložitejšie. Európsky parlament vo štvrtok podporil dohodu, ktorá od roku 2018 zavedie automatickú výmenu informácií medzi EÚ a Monackým kniežactvom o bankových účtoch svojich občanov. Výmene budú podliehať údaje o jednotlivých kontách…

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb

Rada sa 21. júna 2016 dohodla na návrhu smernice zameranej na praktiky vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré bežne používajú veľké spoločnosti.

Povinnosť vystavovať cezhraničné faktúry výlučne v určitom jazyku pod hrozbou neplatnosti porušuje právo Únie

Zmluvné strany musia mať možnosť vystavovať takéto faktúry v inom jazyku, ktorému rozumejú a ktorý je tiež záväzný, podobne ako zákonom uložený jazyk

Nové kódexy civilného práva procesného - Civilný sporový poriadok

​Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové procesné kódexy: Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Nové kódexy prinášajú do súdnej praxe množstvo zmien. Vzhľadom na ich rozsah sme sa rozhodli ich postupne predstaviť a pripravili sme výber tých najdôležitejších. Začíname Civilným sporovým…

Udalosti uplynulého týždňa

Personálna obnova súdov bude po kratšej prestávke pokračovať. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) určila 41 voľných sudcovských miest na okresných, krajských a Špecializovanom trestnom súde.

Štatutárny audit subjektu verejného záujmu

S účinnosťou od 17. 6. 2016 sa mení celá právna úprava auditu ako sme ju doteraz poznali. Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) od 17.6.2016 zrušuje zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad…

Daňové povinnosti pre brigádnikov

Študent, ktorý počas leta brigáduje napr. na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dosahuje podľa zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti. Výplatu zdaňuje študentovi zamestnávateľ preddavkovým spôsobom. Ak ale študent podpíše u zamestnávateľa „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“, uplatní si týmto spôsobom mesačne nárok na…

18 krajín EÚ sa dohodlo na objasnení pravidiel majetkových režimov medzinárodných párov

Členské štáty 9. júna 2016 dosiahli dohodu o všeobecnom smerovaní k dvom nariadeniam, ktoré sa zameriavajú na určenie pravidiel majetkových režimov manželov alebo registrovaných partnerov v cezhraničných situáciách (t. j. párov z rôznych členských štátov EÚ a/alebo osôb, ktoré vlastnia majetok v inom členskom štáte).

Spojené kráľovstvo môže vyžadovať, aby žiadatelia o rodinné príspevky a daňovú úľavu mali právo na pobyt v tomto štáte

Hoci túto podmienku možno považovať za nepriamu diskrimináciu, je odôvodnená nevyhnutnosťou ochrany financií hostiteľského členského štátu

Nové sídlo Súdnej rady SR má chrániť väzenská a justičná stráž

Nové sídlo Súdnej rady SR, ktoré je v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave, má od októbra chrániť Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Počíta s tým návrh novely zákona o ZVJS od koaličného poslanca Gábora Gála (Most-Híd), ktorý plénum NR SR posunulo do druhého čítania.

Čo čaká podnikateľskú sféru v súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických osôb?

Prvý deň letných prázdnin nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Pre právny sektor, bez ohľadu na to, či pôjde o advokátov alebo právnikov z radu in-house, jednoznačne môže byť veľkou výzvou. Ešte väčšou výzvou však bude pre samotné firmy.

Udalosti uplynulého týždňa

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) prijal na ďalšie konanie návrh skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci začatia konania o súlade zákona o autoškolách s Ústavou SR. Návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ÚS SR nevyhovel.

Reforma ochrany osobných údajov v EÚ podstatne ovplyvní aj slovenskú legislatívu

Dňa 14. apríla 2016 Európsky parlament schválil znenie Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“). Znamená to, že jednotné európske pravidlá ochrany osobných údajov sa stanú skutočnosťou. Nariadenie nahradí pôvodnú smernicu o ochrane osobných údajov č. 95/46/EHS a stane sa platným v 20. deň odo dňa jeho zverejnenia v…

Únia kapitálových trhov: Rada sa dohodla na svojej pozícii, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa prospektov

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 8. júna 2016 sa v mene Rady dohodol na rokovacej pozícii k novým pravidlám týkajúcim sa prospektov na emisiu a ponúkanie cenných papierov.

Vymeňte svoje podielové fondy za indexové! Zarábajú viac.

Komerčné oznámenie

Prečo? V prvom rade pre ich často slabú výkonnosť a v druhom kvôli daniam. Exchange-traded funds (ETF, teda indexové fondy) sú podstatne lepšou alternatívou. Nielenže z dlhodobého hľadiska svojou výkonnosťou porážajú drvivú väčšinu podielových fondov, ale výnosy z ich predaja môžu byť oslobodené od dane z príjmov fyzických…

Ochrana obchodného tajomstva

Rada prijala smernicu, ktorou sa stanovujú nové pravidlá pre ochranu obchodného tajomstva a dôverných informácií spoločností EÚ.

Udalosti uplynulého týždňa

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zrealizoval kontrolu pôsobnosti dozorných rád vybraných právnických osôb, ktorých zriaďovateľom je jedna zo samospráv. Cieľom bolo preveriť plnenie povinností dozorných rád. Zistenia kontrolórov poukázali na fakt, že dozorné rady vykonávali svoje povinnosti často len formálne.