Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
2.1.2020
ID: 4664upozornenie pre užívateľov

Čaká banky boj proti klimatickým zmenám?

Celospoločenská diskusia o klimatických problémoch vo svete neustále silnie. Začína presahovať aj do odvetví, ktoré by na prvý pohľad nemali byť týmito otázkami dotknuté a ktoré na životné prostredie nemajú priamy negatívny vplyv. Jedným z týchto odvetví je aj finančný sektor. Odborníci začínajú chápať, že boj s klimatickými zmenami sa bez podpory finančného sektora zrejme nebude dať presadiť.

Bankovníctvo, ako významná súčasť finančného sektora, v tejto súvislosti tiež nezostáva nepovšimnuté.  A nemáme tým na mysli len programy vlastnej spoločenskej zodpovednosti bánk, keď sa snažia minimalizovať ekologické dopady svojej prevádzkovej činnosti. Oveľa dôležitejší  bude prístup bankového sektora z hľadiska riadenia rizík spojených s klimatickými zmenami a z hľadiska úlohy bankových inštitúcií pri presadzovaní opatrení na ochranu pred klimatickými zmenami.

RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o


Riadenie bankových rizík

Už posledná finančná kríza jasne ukázala, aké nebezpečné môžu byť skryté riziká, ktoré sa nenápadne hromadia v bilanciách bánk. Takýmito rizikami v súčasnosti môžu byť aj udalosti, ktoré budú súvisieť s klimatickými zmenami. V prvom rade pôjde o priame dôsledky prírodných katastrof a extrémnych prejavov počasia. Môžu klientom bánk spôsobiť majetkové škody, zvýšiť ich náklady na ochranu pred týmito rizikami a negatívne tak ovplyvniť ich podnikanie. Klimatické zmeny a boj s nimi budú mať bezprostredný dopad aj na mnohé hospodárske odvetvia a správanie spotrebiteľov, čo môže pre banky znamenať potrebu prehodnotenia ich sektorovej orientácie. Niektoré tradičné odvetvia, ako napríklad energetika alebo ťažký priemysel, budú opatreniami na boj proti klimatickým zmenám zasiahnuté silnejšie. Bude to mať vplyv na ich ziskovosť a schopnosť plniť záväzky voči bankám. Naopak, objavujú sa nové „zelené“ odvetvia, ktoré môžu pre banky predstavovať nové obchodné príležitosti, ako sú už dnes napríklad „zelené“ dlhopisy alebo trvalo udržateľné financovanie.

Nezanedbateľné z hľadiska riadenia rizík budú aj riziká nárokov na náhradu škody na životnom prostredí. Tie bývajú spôsobené projektami, ktoré banky financujú bez toho, aby dostatočne vyhodnotili ich environmentálny dopad. Je preto veľmi pravdepodobné, že všetky uvedené riziká budú banky musieť zohľadniť aj v kapitálových požiadavkách. Prvé náznaky tohto prístupu priniesla už tohoročná novela nariadenia EÚ č. 575/2013 (CRR) a súvisiacich predpisov v oblasti obozretného podnikania bánk.

Opatrenia bánk v prospech klímy


Bankový sektor môže hrať kľúčovú úlohu aj pri presadzovaní opatrení na ochranu pred klimatickými zmenami. Správne nastavené podmienky financovania môžu zvýhodňovať klientov, ktorí prijímajú opatrenia na boj s klimatickými zmenami. Naopak, banky môžu sťažiť prístup k finančným zdrojom pre klientov, ktorí nesplnia stanovené environmentálne parametre. Ak už dnes banky z vlastného podnetu participujú na rôznych dobrovoľných projektoch v tejto oblasti, ako je napríklad iniciatíva Science Based Targets, v blízkej budúcnosti takýto prístup môže byť povinný. Do pozornosti môžeme dať napríklad Akčný plán: Financovanie udržateľného rastu prijatý Európskou Komisiu v roku 2018, ktorého implementácia už prebieha.

Vo väčšine uvedených prípadov očakávame, že nové opatrenia a prístupy so sebou prinesú aj zvýšené nároky na právnu podporu bankových činností.  A to vo forme implementácie nových interných politík, úprav zmluvnej dokumentácie alebo ochrany bánk pred nárokmi tretích strán v súvislosti s klimatickými zmenami.

Hanko
Ján Hanko
,                                         
Senior Associate        


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR - verejné

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk