Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
2.1.2014
ID: 1296upozornenie pre užívateľov

Dohoda trialógu o trestnoprávnych sankciách za zneužívanie trhu

Európska komisia uvítala politickú dohodu o návrhu smernice o trestnoprávnych sankciách za zneužívanie trhu. Dohoda nasleduje po štyroch zasadnutiach takzvaného trialógu medzi Komisiou a obidvoma spoluzákonodarcami (Európskym parlamentom a Radou ministrov). Komisia plánuje zaviesť trestnoprávne sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom, ktoré budú mať viac odrádzajúci účinok a prispejú k zlepšeniu trhovej integrity.

Opatrenia v boji proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií a zneužívaniu trhu na finančných trhoch budú musieť členské štáty zabezpečiť. Takéto správanie, vrátane manipulácie s referenčnými hodnotami mý byť trestným činom, na ktorý by sa uplatňovali účinné sankcie všade v Európe. Politická dohoda má byť potvrdená na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré je naplánované na január 2014.

Dohoda znamená, že:

  • vzniknú spoločné definície EÚ pre trestné činy zneužívania trhu, ako je obchodovanie s využitím dôverných informácií, neoprávnené sprístupnenie informácií a manipulácia s trhom,
  • vznikne spoločný súbor trestnoprávnych sankcií vrátane pokút a odňatia slobody na štyri roky za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a odňatia slobody na dva roky za neoprávnené sprístupnenie dôverných informácií,
  • právnické osoby (spoločnosti) budú niesť zodpovednosť za zneužívanie trhu,
  • členské štáty musia stanoviť súdnu právomoc pre tieto trestné činy v prípade, že sa vyskytnú v členskom štáte alebo ak je páchateľ štátnym príslušníkom,
  • členské štáty musia zabezpečiť, aby súdne orgány a orgány presadzovania práva, ktoré sa zaoberajú týmito zložitými prípadmi, boli dostatočne odborne pripravené.

Investori, ktorí využívajú dôverné informácie a manipulujú s trhmi tým, že šíria nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, sa v súčasnosti môžu vyhnúť sankciám vďaka rozdielom v právnej úprave 28 členských štátov EÚ. Príslušným orgánom niektorých krajín chýbajú účinné sankčné právomoci a v iných v prípade obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom nemožno uložiť trestnoprávne sankcie. Účinné sankcie môžu mať silný odradzujúci účinok a môžu posilniť integritu finančných trhov EÚ.

Európska komisia preto 20. septembra 2011 navrhla pravidlá pre celú EÚ, ktorými sa zaistili minimálne trestnoprávne sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (IP/11/1218). Komisia v júli 2012 predložila zmeny svojho pôvodného návrhu s cieľom jasne zakázať manipuláciu s referenčnými hodnotami vrátane sadzieb EURIBOR a LIBOR a postaviť takúto manipuláciu do roviny trestného činu (IP/12/846).

Komisia tým, že navrhuje tieto pravidlá, po prvýkrát využíva nové právomoci na základe Lisabonskej zmluvy, aby presadila politiku EÚ prostredníctvom trestnoprávnych sankcií. V návrhu smernice sa od členských štátov požaduje, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, že trestné činy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom budú predmetom trestnoprávnych sankcií. Od členských štátov sa bude takisto požadovať, aby ukladali trestnoprávne sankcie za nabádanie na zneužívanie trhu a jeho napomáhanie, ako aj za pokus o spáchanie takýchto trestných činov. Smernica dopĺňa samostatný návrh nariadenia o zneužívaní trhu, ktorý schválil Európsky parlament 10. septembra 2013 (MEMO/13/774) a ktorým sa zlepšuje existujúci legislatívny rámec EÚ a posilňujú sa administratívne sankcie.


Zdroj: Európska Komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk