Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
9.4.2024
ID: 6035upozornenie pre užívateľov

Dôsledky vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným

V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej resp. právnickej osoby (t.j. úpadcu) podlieha konkurzu všetok jej majetok, o ktorom to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Medzi majetok, ktorý je spôsobilý stať sa súčasťou konkurznej podstaty, patrí aj obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti. Osud obchodného podielu v prípade konkurzu nie je vždy rovnaký, a to predovšetkým s ohľadom na celkový počet spoločníkov v spoločnosti. Nižšie približujeme následky vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak si spoločníci nedohodnú v spoločenskej zmluve iný spôsob určenia jeho výšky. K základným právam spoločníka tvoriacim obchodný podiel patrí aj právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Toto právo sa realizuje v prípade, ak dôjde k zániku účasti spoločníka v spoločnosti inak, ako prevodom podielu (napr. zmluvou) alebo prechodom podielu (napr. dedením alebo premenou spoločnosti) na inú osobu. Z hľadiska konkurzného práva možno právo na vyrovnací podiel považovať za ekvivalent obchodného podielu, ktorý sa v určitých situáciách zapisuje do konkurznej podstaty namiesto obchodného podielu.

S.r.o. s viacerými spoločníkmi

Vyhlásením konkurzu na majetok úpadcu, ktorý je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným s aspoň dvoma spoločníkmi, sa účasť úpadcu v spoločnosti priamo zo zákona zrušuje.

Úpadca tak vyhlásením konkurzu na jeho majetok prestáva byť spoločníkom v spoločnosti a stráca svoj obchodný podiel. Namiesto obchodného podielu mu však voči spoločnosti vznikne nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu.

Konkurzný správca tak následne zapíše do konkurznej podstaty úpadcu namiesto jeho obchodného podielu výlučne tento vyrovnací podiel.

Samotný obchodný podiel vylúčeného spoločníka však nezaniká, ale prechádza na spoločnosť, vo forme tzv. voľného obchodného podielu. Tento podiel môže spoločnosť prostredníctvom rozhodnutia jej valného zhromaždenia previesť na iného spoločníka (resp. viacerých spoločníkov) alebo na tretiu osobu, stojacu mimo spoločnosti.

Ak spoločnosť voľný obchodný podiel neprevedie a ani do 6 mesiacov od vylúčenia spoločníka (t.j. od vyhlásenia konkurzu na jeho majetok) nerozhodne o znížení svojho základného imania o vklad vylúčeného spoločníka, súd môže spoločnosť zrušiť a nariadiť jej likvidáciu, a to aj bez návrhu. Preto v prípade, že je na majetok niektorého zo spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným vyhlásený konkurz, je pre existenciu spoločnosti kľúčové, aby zostávajúci spoločníci spoločnosti dodržali túto 6-mesačnú lehotu.

Jednoosobová s.r.o.

V prípade, že je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, ktorý je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, jeho účasť v spoločnosti sa nezrušuje.

Úpadca v konkurze má naďalej zachované práva spoločníka, vrátane práva vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia, práva voliť členov štatutárnych orgánov a podobne. Nemá však možnosť nakladať s majetkovými zložkami obchodného podielu, ako je napríklad vyplatenie podielu na zisku alebo prevod obchodného podielu, pretože právo nakladať s obchodným podielom prechádza po vyhlásení konkurzu výlučne na správcu.

Správca konkurznej podstaty je následne v rámci konkurzu povinný zabezpečiť prevod obchodného podielu tak, aby do konkurznej podstaty získal jeho finančný ekvivalent. Iné oprávnenia, ktorých súhrn tvorí obchodný podiel, teda práva hlasovacie a kontrolné a ani právo menovať a odvolávať štatutárny orgán danej spoločnosti, správca nenadobúda.

Aby však mohol správca konkurznej podstaty zrealizovať prevod obchodného podielu, je za určitých okolností oprávnený zvolať vo výnimočných prípadoch valné zhromaždenie (teda v mene úpadcu ako jediného spoločníka vykonať pôsobnosť valného zhromaždenia) a rozhodnúť na ňom, a to len ak je na prevod obchodného podielu na tretiu osobu potrebný súhlas valného zhromaždenia spoločnosti v zmysle § 115 ods. 2 Obchodného zákonníka.[1]


Mgr. Filip Kozoň,
advokát

 
Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava


Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 

[1] Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 12. 5. 2016, sp. zn. 4CoKR/5/2016


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk