konkurzné právo

  Odkladný účinok podaného dovolania v zmenkových sporových veciach

  Právna teória, zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov a zákon č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, upravujú problematiku zmeniek a ich vymožiteľnosti. Zmenku ako cenný papier na rad môžeme jednoznačne označiť ako dokonalý a abstraktný cenný papier. Dokonalosť zmenky spočíva v tom, že…

  Posilnenie postavenia veriteľov v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (ďalej len „Prepracované nariadenie“)[1] významne posilňuje postavenie veriteľov z členských štátov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrové sídlo na území Únie. Právna úprava postavenia veriteľov, prihlasovania pohľadávok…

  Možnosti súdu pri rozhodovaní o reštrukturalizačnom pláne dlžníka v reštrukturalizačnom konaní

  Novela Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) priniesla so sebou viacero noviniek, ktoré sprísnili predpoklady a podmienky reštrukturalizácie.

  K spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka

  V tomto príspevku sa budeme venovať dôležitému nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 01.06.2016, sp. zn. II. ÚS 578/2015-60 (ďalej aj „Nález ÚS SR“), ktorým sa Ústavný súd SR vyjadril k spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka.

  Podliehajú konkurzu aj nemocenské dávky vyplácané počas dočasnej pracovnej neschopnosti?

  Zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon o konkurzoch“) vyplýva, že konkurzu podlieha aj majetok, ktorý úpadca nadobudne počas konkurzu, teda po zverejnení uznesenia o začatí konkurzného konania v Obchodnom vestníku SR. Takýmto majetkom je napríklad príjem…

  Poctivý zámer dlžníka

  Inštitút oddlženia sa stal od novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od marca 2017 pomerne populárnym spôsobom na riešenie dlhovej krízy fyzických osôb. Cieľom oddlženia je zbavenie sa takzvaných starých dlhov, ktorých kumulácia a navyšovanie demotivuje dlžníkov uhrádzať svoje záväzky. Prostredníctvom oddlženia sa v…

  Speňaženie obydlia v konkurze v zmysle IV. časti ZKR

  Správca môže speňažiť obydlie iba formou dražby. Po speňažení obydlia dlžníka, mu je správca povinný zriadiť bankový účet. Počas 36 mesiacov s ním však nie je dlžník oprávnený disponovať.

  Oddlženie ako možnosť začať odznova?

  Ostatnou novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) účinnou od 01.03.2017 zaviedol zákonodarca do nášho právneho poriadku nový inštitút oddlženia.

  Vplyv Brexit-u na medzinárodné insolvenčné právo

  Veľká Británia a predovšetkým Anglicko v súčasnosti (ešte stále) bez pochýb predstavuje v rámci EÚ najlákavejšiu destináciu pre riešenie insolvencie.[1] Samozrejme, aj keď takúto konkurznú turistiku môžeme vnímať predovšetkým negatívne, nemožno každý prípad posudzovať paušálne ako škodlivý (bad forum shopping). Za predpokladu, že zmeny súvisiace s…

  Spôsob výpočtu odmeny správcu konkurznej podstaty za speňaženie jednotlivej veci alebo súboru majetku

  Jednou zo základných povinností správcu konkurznej podstaty je speňažiť majetok podliehajúci konkurzu. Za speňaženie jednotlivých vecí a iných majetkových hodnôt, a teda zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na uspokojenie veriteľov, priznáva zákon správcovi odmenu.

  Konkurz na Slovensku – povinnosti vedenia spoločnosti

  Otázky súvisiace s úpadkom spoločnosti zasahujú do viacerých oblastí (nielen právnych), pričom na nájdenie optimálneho riešenia pre konkrétnu spoločnosť je potrebné ich komplexne analyzovať a vyhodnotiť nielen samostatne ale aj vo vzájomnej súvislosti.

  Majetok tretích osôb zabezpečujúcich záväzky dlžníka (úpadcu) v konkurze

  Pri našom poradenstve ohľadne zabezpečenia financovania projektov ako aj pri činnosti správcu konkurznej podstaty sa často stretávame s prípadmi, kedy splácanie úveru a ostatné záväzky voči veriteľovi sú zabezpečené majetkom tretej osoby, t.j. osoby inej od dlžníka.

  „Konkurzná turistika“ – alebo ako sa slovenské súdy vysporiadavajú s COMI dlžníka

  Aj keď sa zákonodarca vždy v rámci legislatívneho procesu snaží o dokonalý právny predpis, tak až prax poukáže na jeho nedostatky. Problém nastáva, keď danú problematiku upravuje viacmenej iba európske nariadenie, kde hľadanie potrebnej väčšiny na zmenu nie je také jednoduché, ako je tomu tak momentálne na Slovensku. Avšak Súdny dvor Európskej…

  Novela slovenského zákona o konkurze a reštrukturalizácii: zmeny v posudzovaní predlženia a nová zodpovednosť štatutárnych orgánov

  Národná rada Slovenskej republiky nedávno schválila novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „Novela“). Cieľom tohto predpisu, ktorý sa považuje za najvýznamnejšiu novelizáciu zákona o konkurze a reštrukturalizácii od jeho prijatia v roku 2006 je revízia tých ustanovení zákona, pri ktorých sa aplikačná prax preukázala ako…

  Vybrané zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii

  Národná rada SR prijala ešte v septembri 2011 novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2012. Účinnosť niektorých ustanovení, najmä ustanovení týkajúcich sa pojmových znakov predĺženia, povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníkom a zodpovednosti za porušenie povinnosti podať návrh na…

  Zodpovednosť štatutárov pri oneskorenom podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu

  Konkurzné právo obchodných spoločností zaznamenalo odo dňa účinnosti poslednej novely č. 348/2011 Z. z. (ďalej len „Novela“) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „Zákon o konkurze“) posun v oblasti zabezpečenia ochrany zachovania základného imania obchodných spoločností ako aj zavedenia osobnej zodpovednosti štatutárov…