Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
17.8.2021
ID: 5168upozornenie pre užívateľov

Non fungible tokens (NFTs), výhody, nevýhody, potenciál

Dňa 11. marca 2021 bolo vydražené digitálne dielo s názvom: „Prvých 5000 dní“ od Mikea Winkelmanna vystupujúceho pod umeleckým menom „Beeple“ za rekordnú čiastku 69 miliónov dolárov[1]. Priemerná hodnota jeho diel pred týmto predajom však dosahovala hodnotu 100 dolárov za kus. Aké sú výhody, riziká a potenciál tzv. NFTs?

 

Čo je to NFT?

V prvom rade je potrebné porozumieť, čo je to tzv. fungible token (ďalej ako „FT“). FT je token, ktorý je možné vymeniť kus za kus (je zameniteľný), je zároveň deliteľný, to znamená, že z častí FT je možné zostaviť celý FT, ktorý je následne možné meniť za iné veci alebo protihodnotu. Jednoducho predstaviteľné je to na príklade v obchode. Disponujete mincou v hodnote 1€, avšak do nákupného košíku je možné vložiť iba 0,50€, rozmeníte si teda 1€ na 0,50€ a 0,50€, pričom hodnota, ktorú máte, zostáva zachovaná[2].

Princíp NFT:

Non fungible token (ďalej ako „NFT“) je unikátna vec (nedeliteľná a nezameniteľná), ktorá nemôže byť zamenená za rovnaký počet vecí rovnakého druhu práve z dôvodu svojej unikátnosti.  Ako príklad je možné uviesť obraz Poslednej večere od Leonarda DaVinciho. Princíp funguje na základe výpožičky, je nutné vrátiť ten istý obraz. Možnosti použitia NFT sú nespočetné - môžu byť použité na „stokenizovanie“ prakticky všetkého. Tokenizácia znamená nahradenie cenných, citlivých dát, aktív, práv, platobných kariet, vecí v online hrách atď. menej citlivou digitálnou formou. V súčasnosti sú NFT najviac využívané vo svete digitálneho obsahu, v hernom svete pri cenných veciach, názvoch domén a fyzických veciach.    

Použiteľnosť tzv. NFT je založená na technológii blockchainu fungujúcej na sieti Ethereum. Ethereum blockchain bol vyvinutý ako sieť smart kontraktov, platforma. Blockchain je špecifickým druhom databázy (Evidencia transakcií, ktoré prebehli) uchovávajúcej informácie v blokoch, ktoré sú navzájom previazané. Bloky majú určité úložné kapacity a po ich naplnení sú spojené s už predtým naplneným blokom dát. Týmto sa vytvárajú reťazce dát známe ako „blockchain“.[3] Druhou výhodou je skutočnosť, že história transakcií, ktoré prebehli na blockchaine, je ľahko overiteľná, a zároveň je možné vysledovať históriu predchádzajúcich majiteľov. Vo zvyšnej časti odkazujeme na článok našej kolegyne Mgr. Kataríny Dandárovej LL.M.[4] Technológia blockchainu funguje ako decentralizovaná sieť, ktorá transparentne uchováva históriu transakcií a digitálnych aktív, čo spôsobuje nemožnosť kopírovania, úprav alebo vymazania aktíva.

Využiteľnosť NFT:

NFT sú využiteľné najmä vo svete digitálneho obsahu. Problémom aktuálneho trhu je skutočnosť, že tvorcovia obsahu sú platení jednotlivými platformami, na ktorých tvoria. Značná časť zo zisku prechádza práve na tieto platformy (teda sprostredkovateľov alebo prostredníkov). V zásade platí, že umelec, ktorý publikuje na sociálnej sieti, generuje zisk platforme, ktorá predáva reklamy komunite, ktorú si umelec vytvoril (followeri, subscriberi,...). Odmena umelcov sa odvíja od rôznych faktorov, jednak frekvencia prispievania na platforme, počet sledovateľov, a iné... V prípade NFT  autori neprenášajú vlastníctvo ich tvorby na platformu, na ktorej publikujú. Vlastníctvo je naviazané priamo na obsah. Pri predaji obsahu dochádza k transferu prostriedkov priamo z kupujúceho na autora.

Autori NFT:

Autor NFT disponuje širokými oprávneniami k dielu, rozsah práv je možné porovnávať s rozsahom práv, ktoré autorom v Slovenskej republike priznáva Autorský zákon[5]. Výhody NFT[6]:

  • Jednoduché preukazovanie autorstva.
  • Nemožnosť manipulácie s NFT.
  • Autor môže obdržať licenčné poplatky pri každom predaji jeho diela. V súčasnosti sa licenčné poplatky pohybujú vo výške 8% z ceny.
  • Autor môže dielo predať bez ohľadu na platformu, bez potreby prostredníka, a na akomkoľvek NFT trhu tzv. „peer to peer“.

Niektoré NFT automaticky vyplácajú autorom licenčné poplatky za autorské práva pri každom ich predaji. Proces je plne automatizovaný. Autorom sú licenčné poplatky automaticky pripisované pri vykonaní transakcie medzi obchodníkmi. Vzhľadom na volatilitu na trhu je však často náročné nastaviť správnu výšku licenčných poplatkov[7].

Vo februári 2021 sa uskutočnil „resale“ diela s názvom Crossroads od umelca Beeple, ktorý pôvodný kupujúci predal so ziskom viac ako 100%, samotný autor vďaka licenčným poplatkom získal 10% z tejto sumy[8].    

Výhody  NFT:

Pred zavedením NFT boli zhotovitelia digitálnych diel výrazne limitovaní výškou ohodnotenia, ktoré mohli obdržať za svoje zdigitalizované diela, a to z dôvodu jednoduchého a neobmedzeného kopírovania produktov bez akéhokoľvek zníženia kvality produktu.

Spustenie NFT spôsobilo, že tvorcovia digitálnych diel môžu vytvoriť unikátne stokenizované a počtovo limitované verzie svojich diel, ktoré následne môžu speňažiť bez obáv z prípadného falšovania alebo nedovoleného vyhotovovania kópií diela[9].

Autori diela môžu určiť cenu, za ktorú sa dielo bude predávať, ale aj počet kusov, ktoré budú v obehu. Autori tak limitujú počet kusov diela v obehu, čo im umožňuje regulovať cenu svojich diel vo forme NFT.  NFT sa nedajú zreplikovať. Autorom nevznikajú straty spojené s kopírovaním ich diel. Vyhotovenie nelegálnej kópie, samozrejme, možné je, avšak NFT vytvorilo tzv. „digitálny originál“, ktorý umožňuje ďalšie speňaženie fyzickej podoby originálu. Táto skutočnosť zároveň chráni aj kupcov. Autor diela sa môže rozhodnúť, že vydá napr. druhú sériu toho istého diela. Avšak druhá séria bude odlišná od pôvodnej série, resp. originálu z dôvodu, že na blockchaine sú uložené všetky údaje k originálu, napríklad dátum vydania. Tento dátum je nemenný a druhá séria sa bude odlišovať minimálne v dátume, v ktorom bola uvedená na trh. Zamieňanie si diel, respektíve sérií je teda nemožné minimálne z tohto dôvodu.

Ako jeden z posledných argumentov pre využívanie NFT je možnosť zjednodušeného transferu diela od autora ku kupcovi bez potreby prostredníka.

Nevýhody NFT:

Záujemca o kúpu NFT kupuje informácie, respektíve dáta, ktoré opisujú a sledujú predmet, nekupuje teda samotný predmet. Jednoducho povedané, token predstavuje link na predmet (alebo aj digitálny záznam, kód, ktorý často obsahuje URL adresu alebo sériové číslo). NFT predstavuje záznam o vlastníctve a certifikát o pravosti, ktorý je uložený na blockchaine. Samotný predmet (ak NFT smeruje na fyzický predmet) je uschovávaný mimo blockchain.

Ďalšou nevýhodou je možný rozpor s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie“ [10]. Nariadenie priznáva dotknutým osobám právo na výmaz osobných údajov. Samotná technológia blockchainu, na ktorom prebieha obchodovanie s NFT, však obsahuje rigidnú databázu všetkých obchodov, pri ktorej právo dotknutých osôb je nevykonateľné.

Výhodou NFT trhov je, že sú dostupné pre každého. Z tejto skutočnosti však plynú aj problémy spojené s právom duševného vlastníctva, ktoré smerujú k potenciálnemu porušeniu práv autora alebo vlastníka. Doposiaľ sú nevyjasnené veci, ktoré sa týkajú  práv spojených s vlastníctvom NFT. Ako príklad je možné uviesť modelovú situáciu, keď si kupujúci  zaobstará NFT v domnienke, že je výlučným vlastníkom NFT, avšak disponuje iba oprávnením dielo držať, zatiaľ čo autor drží exkluzívne práva množiť, distribuovať, upravovať, verejne predvádzať a vystavovať dielo.

NFT sú navrhnuté tak, aby dielo nemohlo byť skopírované, vlastník digitálneho originálu na blockchaine je iba jeden (zároveň si ale autor diela môže stále udržať autorské a reprodukčné práva rovnako ako pri fyzickej podobe diela)[11].

Potenciál NFT:

Uvedenie NFT na trh má potenciál spustiť rýchlejší prechod do digitálneho sveta. NFT vytvárajú umelcom nové spôsoby, ako speňažiť originály svojich diel bez rizika vytvárania nelegálnych kópií na internete. NFT poskytujú spôsoby, ako zakladať digitálne zbierky hodnotného umenia. NFT majú zároveň vysoký potenciál, najmä z pohľadu autorského práva a napríklad aj športového práva. Medzi najpredávanejšie NFT sa radia aj záznamy krátkych videí športových udalostí, ktoré dosahujú astronomické hodnoty[12]. Priestor vidíme napríklad pri uzatváraní zmlúv so športovcami, ktorí si budú môcť do svojich zmlúv zakomponovať práva k záznamom svojich výkonov a následne z nich vytvárať NFT. Potenciál vidíme aj v hudobnom priemysle. V marci 2021 bol predaný prvý stokenizovaný krypto-album. Hudobný producent s umeleckým menom 3LAU predal sériu 33 albumov vo forme NFTs za 11,6 milióna USD[13].

 
Mgr. Michal Orviský  


Semančín_loogo_300

 
 
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451
 

[1] K dispozici >>> tu.

[2] K dispozici >>> tu.

[3] LEVI S.D., LIPTON A.B.: An Introduction to Smart Contracts and Their Potential and Inherent Limitations. 2018 K dispozici >>> tu.

[4] K dispozici >>> tu.

[5] Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

[6] K dispozici >>> tu.

[7] K dispozici >>> tu.

[8] K dispozici >>> tu.

[9] K dispozici >>> tu.

[10] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), k dispozici >>> tu.

[11] K dispozici >>> tu.

[12] K dispozici >>> tu.

[13] K dispozici >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk