Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
13.6.2019
ID: 4509upozornenie pre užívateľov

Prílohy k colným vyhláseniam v eDovoze je možné podávať elektronicky

Finančná správa upozorňuje dovozcov na dôležitú pozitívnu zmenu v rámci informačného systému eDovoz. Od júna majú možnosť zasielať sprievodné doklady k colným vyhláseniam aj elektronickým spôsobom. Ide oďalší krok vrozširovaní elektronickej komunikácie s finančnou správou a v zjednodušovaní plnenia si povinností klientov finančnej správy.

Sprievodné doklady (prílohy) k colným vyhláseniam v systéme eDovoz je možné od júna podávať už aj elektronicky. Finančná správa po úspešnom ukončení testovacej prevádzky spustila danú funkcionalitu do produkcie. Subjekty zapojené do pilotnej prevádzky podali od 18. februára do 2. júna tohto roku už 1910 elektronických príloh. Deklaranti tak môžu svoje povinnosti vybaviť elektronicky. Stále však majú možnosť aj naďalej podávať sprievodné doklady k colným vyhláseniam doterajšou formou – listinným spôsobom. Komunikovať s colným úradom elektronicky môžu začaťaž vtedy, keď budú na to sami pripravení. Zo strany dodávateľov je nevyhnutné urobiť iba inštaláciu CEP EKR client umožňujúcu podávanie elektronických príloh.

Colný informačný systém pre dovoz spustila finančná správa do prevádzky v júli 2016 s cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu colného konania za pomoci automatizácie colných procesov pri dovozetovaru ztretích krajín. Systémom eDovoz sa tak rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia (PCV) idovoz. Od roku 2016 bolo podaných 767455 dovozných colných vyhlásení.

Systém eDovoz bol od zavedenia do prevádzky vylepšený o mnohé funkcionality, ktoré zvýšili komfort colného konania v dovoze, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skrátilo čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu. Spustením prikladania sprievodných dokladov elektronickým spôsobom k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne) sa redukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady.

Zdroj: FSSR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk