Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
26.7.2018
ID: 4163upozornenie pre užívateľov

Sociedad Limitada Nueva Empresa – Spoločnosť s ručením obmedzeným Nová Spoločnosť

V minulom článku sme sa zamerali na špecifiká založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada, alebo S.L.) v Španielsku, v tejto publikácii sa budeme venovať španielskej odnoži klasickej S.L., ktorou je tzv. Spoločnosť s ručením obmedzeným Nová Spoločnosť (Sociedad Limitada Nueva Empresa, alebo S.L.N.E.).

 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o. 
Táto právna forma s.r.o. je navrhnutá pre malé a stredne veľké podnikateľské projekty a to tak, že stimuluje, uľahčuje a zrýchľuje proces zakladania nových spoločností.

Pri S.L.N.E. ide o špecifickú formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá má niekoľko osobitných vlastností, ktoré ju odlišujú od klasickej S.L. Ako všetky obchodné spoločnosti, aj tento typ s.r.o. nachádza svoju reguláciu v zákone Ley de Sociedades de Capital. 

Spoločníci

Prvou odlišnosťou medzi klasickou španielskou S.L. a S.L.N.E. je maximálny počet spoločníkov. Kým pri S.L. ich počet nie je limitovaný a spoločníkmi môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby, v prípade S.L.N.E. je spoločníkom výlučne fyzická osoba a počet spoločníkov je limitovaný na 5 osôb. Praktickým efektom zákonného obmedzenia počtu spoločníkov v S.L.N.E je zrušenie povinnosti viesť „knihu spoločníkov“ (libro de socios), ako je tomu pri S.L.

Štatutárny orgán

Na rozdiel od klasickej S.L., kde je štatutárnym orgánom jeden či viac konateľov alebo rada konateľov (Consejo de Administración), zákon pri S.L.N.E. vylučuje existenciu štatutárneho orgánu vo forme rady konateľov a navyše konateľ alebo konatelia v S.L.N.E musia byť zároveň spoločníkmi. V oboch prípadoch, S.L. aj S.L.N.E., je teda vykonávanie právnych úkonov zverené buď jednému (administrador único) alebo viacerým konateľom, z ktorých za spoločnosť koná každý jeden samostatne (administraión solidaria), alebo spoločne aspoň dvaja z nich (administración mancomunada).

Predmet činnosti 

Predmet činnosti S.L.N.E. je vymedzený v ust. 436 Ley de Sociedades de Capital, podľa ktorého „... predmet činnosti je tvorený niektorou alebo všetkými z nasledujúcich činností, ktoré budú doslovne uvedené v stanovách spoločnosti: poľnohospodárstvo; chov hospodárskych zvierat; lesníctvo; rybárstvo; priemysel; stavebná činnosť; obchodná činnosť; turizmus; preprava; komunikačná činnosť; sprostredkovateľská činnosť; poskytovanie služieb.“ Predmetné činnosti sú skoncipované značne všeobecne, čo má umožniť väčšiu flexibilitu rozvoja podnikateľských aktivít, bez toho aby bolo potrebné upravovať stanovy spoločnosti pri zmene či doplnení konkrétnej činnosti ako je tomu pri klasickej S.L., kde musí byť každý predmet činnosti podrobne a jasne definovaný a každá zmena predmetu činnosti vyžaduje zmenu stanov spoločnosti odsúhlasenú riadiacim orgánom spoločnosti vo forme notárskej zápisnice a zápisu zmeny do príslušného obchodného registra. Navyše, v súlade s uvedeným ust. 346 LCS môžu zakladajúci spoločníci okrem zákonom vymedzených činností zahrnúť do predmetu podnikania aj iné špecifické činnosti.

Základné imanie

Rovnako ako pri S.L. aj pri S.L.N.E. je minimálne základné imanie spoločnosti 3.000 €, no na rozdiel od S.L., pri S.L.N.E. existuje maximálny limit základného imania, 120.000 €. Kým pri S.L. je základné imanie tvorené peňažnými aj nepeňažnými vkladmi, pri S.L.N.E. je pre splatenie základného imania možná iba forma peňažných vkladov. 

Obchodné meno

Obchodné meno spoločnosti je tvorené menom a priezviskom jedného zo zakladajúcich spoločníkov, za ktorým nasleduje jedinečný alfanumerický kód a nakoniec sa uvedie právna forma spoločnosti, čiže „Sociedad Limitada Nueva Empresa“ alebo jej skratka „S.L.N.E.“

Jediný spoločník

Založenie S.L.N.E. je možné aj jedným spoločníkom (S.L.N.E. unipersonal), avšak jediný spoločník nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako jednej S.L.N.E., no môže ním byť vo viacerých klasických S.L. Preto je potrebné pri zakladaní S.L.N.E. do notárskej zápisnice zahrnúť prehlásenie jediného spoločníka, že ako taký nefiguruje v žiadnej inej S.L.N.E. 

Rýchle založenie 

Vzhľadom na to, že v prípade S.L.N.E. existujú predom určené modely stanov spoločnosti aj notárskej zápisnice a je možne celý proces založenia až po vznik „preklikať cez určené aplikácie (Documento Único Electrónico), spoločnosť sa dá založiť aj do 48 hodín. 

Michal Matrtaj
Michal Matrtaj 


Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk