Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.5.2021
ID: 5076upozornenie pre užívateľov

Trestný rozkaz

Trestný rozkaz je v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky zjednodušená forma odsudzujúceho rozhodnutia v trestnom konaní, ktorý má povahu odsudzujúceho rozsudku. Možno ním rozhodnúť o vine, o treste, o náhrade škody a o ochrannom opatrení. Kedy súdy tento inštitút môžu využívať?

20. decembra 2017 dostal na základe trestného rozkazu sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica vtedajší poslanec Národnej rady (NR) SR za Kotlebovu ĽSNS Milan Mazurek finančný trest 5000 eur. 

Mazurek podal odpor voči trestnému rozkazu sudcu ŠTS, ktorý ho uznal vinným za hanlivé výroky k rómskemu etniku odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.

Následne trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR v septembri 2019 odsúdil Milana Mazureka na peňažný trest vo výške 10.000 eur. V dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia prišiel Milan Mazurek o mandát poslanca Národnej rady (NR) SR.

Čo je trestný rozkaz

Trestný rozkaz je inštitút, ktorý využívajú súdy v poslednom období veľmi často. Ide o inštitút zrýchleného rozhodnutia v trestnom konaní, ktoré má účinky a povahu odsudzujúceho rozsudku. Trestný rozkaz sa spravuje ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku konkrétne ustanovením § 353 a nasledujúcimi vysvetľuje Marek Chromjak z V4 Group Slovensko.

Trestný rozkaz možno uložiť páchateľovi trestného činu vo veciach, ktoré nie sú dôkazovo a skutkovo náročnými prípadmi. Možno ho uložiť v prípade, že skutkový stav je dôkazmi spoľahlivo preukázaný, napríklad keď je nepochybné, že sa skutok stal, že skutok je trestným činom podľa osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona a že tento skutok spáchal obvinený.

Trestným rozkazom možno uložiť spektrum trestov ako aj ochranné opatrenie. Trestný rozkaz vydáva samosudca ex cathedra  teda „od stola“, čo znamená, že vo veci sa nenariaďuje hlavné pojednávanie.

O aké tresty a aké výmery pri ukladaní trestu trestným rozkazom ide?

Trestným rozkazom môže súd uložiť trest odňatia slobody maximálne do výšky 3 rokov vysvetľuje Marek Chromjak a dodáva, že trestným rozkazom možno taktiež uložiť trest zákazu činnosti napríklad viesť motorové vozidlo, peňažný trest, trest prepadnutia veci, povinnej práce ak s ním obvinení súhlasí, ako aj trest domáceho väzenia. Napokon trestným rozkazom možno uložiť trest vyhostenia, zákazu pobytu a zákazu účastí na verejných podujatiach.

Ako bolo uvedené, trestným rozkazom môže súd uložiť aj takzvané ochranné opatrenie, napr. protialkoholické liečenie, ak to považuje súd za potrebné.

Trestný rozkaz však nie je možné vydať voči osobe, ktorá je pozbavená, alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a taktiež voči mladistvému.

Trestný rozkaz obsahuje tak, ako aj odsudzujúci rozsudok, náležitosti rozhodnutia v trestnom konaní. Okrem dátumu a označenia sudcu a súdu, ktorý trestný rozkaz vydal v ňom musí byť riadne označený obvinený, ktorému sa trestným rozkazom uznáva vina a ukladá trest výrokom o vine a uloženom treste, ak bolo vydané ochranné opatrenie aj výrok o tomto ochrannom opatrení, prípadne výrok o náhrade škody, ak si ju poškodený riadne v konaní uplatnil. Trestný rozkaz musí obsahovať taktiež poučenie o opravnom prostriedku – odpore.

Odpor je opravný prostriedok

Odpor proti trestnému rozkazu môže podať obvinený, jeho obhajca a iné osoby ustanovené v zákone, ale aj prokurátor. Odpor je potrebné podať na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to do 8 dní od doručenia trestného rozkazu približuje .......................

Ďalší postup súdu po podaní odporu

Po podaní odporu, ktorý spĺňa zákonné náležitosti, nariadi samosudca vo veci hlavné pojednávanie. Pri tom samosudca nie je viazaný právnou kvalifikáciou skutku, druhom a ani výmerou uloženého trestu v trestnom rozkaze.

Pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu obsiahnutými v trestnom rozkaze uvádza ............... Prednesením obžaloby prokurátorom na hlavnom pojednávaní sa trestný rozkaz ruší. Ak súd na hlavnom pojednávaní ale zistí, že prokurátor a obžalovaný chcú konať o dohode o vine a treste a prokurátor neprednesie obžalobu, vráti vec prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste. Trestný rozkaz sa ruší vyhlásením uznesenia o vrátení veci prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste alebo vyhlásením rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste. Ak k dohode o vine a treste nedôjde alebo ak súd návrh dohody o vine a treste odmietne, alebo v navrhnutom rozsahu neschváli, alebo ak obvinený odpovedal na niektorú otázku „nie“, pokračuje súd v hlavnom pojednávaní na podklade pôvodnej obžaloby uzatvára ..............

Ak odpor podala neoprávnená osoba alebo bol podaný oneskorene, samosudca po doručení odporu nenariadi hlavné pojednávanie a odmietne odpor uznesením. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Tím špecialistov V4 Group Slovensko

  

 V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk