Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.10.2021
ID: 5224upozornenie pre užívateľov

Uzavretie poistnej zmluvy o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinné, ak je dotknuté vozidlo registrované v členskom štáte a pokiaľ toto vozidlo nebolo riadne vyradené z prevádzky

Takúto povinnosť nemožno vylúčiť len na základe skutočnosti, že registrované vozidlo nie je v danom okamihu spôsobilé na prevádzku z dôvodu svojho technického stavu. Dňa 7. februára 2018 sa Powiat Ostrowski (okres Ostrów, Poľsko), poľský územný samosprávny celok, stal na základe súdneho rozhodnutia, po rozhodnutí o skonfiškovaní, vlastníkom vozidla registrovaného v Poľsku. Po oznámení tohto rozhodnutia 20. apríla 2018 okres poistil vozidlo, počnúc nasledujúcim pracovným dňom, teda od pondelka 23. apríla 2018.

Vzhľadom na zlý technický stav vozidla sa okres rozhodol poslať toto vozidlo na zošrotovanie s cieľom jeho likvidácie. Na základe osvedčenia vystaveného vrakoviskom došlo 22. júna 2018 k výmazu vozidla z evidencie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Záručný fond poisťovateľov, Poľsko) 10. júla 2018 uložil okresu pokutu 4 200 poľských zlotých PLN (približne 933 eur) za to, že si nesplnil svoju povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou tohto vozidla v období od 7. februára do 22. apríla 2018.

Okres podal žalobu na Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Okresný súd Ostrów Wielkopolski, Poľsko), ktorou sa domáhal určenia, že počas sporného obdobia okres nemal povinnosť poistiť vozidlo. Tento súd sa pýta Súdneho dvora na existenciu povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu,1 pokiaľ ide o vozidlo registrované v členskom štáte, ktoré sa nachádza na súkromnom pozemku, ktoré nie je schopné prevádzky z dôvodu jeho technického stavu a ktoré je na základe rozhodnutia jeho majiteľa určené na zošrotovanie.

Svojím rozsudkom z dnešného dňa Súdny dvor rozhodol, že uzavretie poistnej zmluvy o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinné, ak je dotknuté vozidlo registrované v členskom štáte, pokiaľ toto vozidlo nebolo riadne vyradené z prevádzky v súlade s uplatniteľnou vnútroštátnou právnou úpravou.

Posúdenie Súdnym dvorom

Po prvé Súdny dvor poznamenal, že uzavretie poistnej zmluvy o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je v zásade povinné pre vozidlo, ktoré je registrované v členskom štáte, ktoré sa nachádza na súkromnom pozemku a ktoré je určené na zošrotovanie z dôvodu rozhodnutia jeho majiteľa, aj keď toto vozidlo nie je v danom čase spôsobilé prevádzky z dôvodu svojho technického stavu.

V tejto súvislosti Súdny dvor pripomína, že pojem „vozidlo“2 je objektívny a nezávisí od spôsobu, akým sa predmetné vozidlo používa alebo môže používať, alebo od úmyslu majiteľa alebo inej osoby skutočne ho používať.
Technický stav vozidla sa môže meniť v priebehu času a jeho prípadné uvedenie do riadneho stavu závisí prinajmenšom do veľkej miery od subjektívnych faktorov, akými sú najmä vôľa jeho majiteľa alebo držiteľa vykonať alebo dať vykonať opravy, ktoré sú potrebné, a disponibilita rozpočtu potrebného na tento účel. V dôsledku toho, ak by samotná skutočnosť, že vozidlo by bolo v danom okamihu nespôsobilé na prevádzku, stačila na to, že by toto vozidlo bolo zbavené jeho kvalifikácie vozidla a nevzťahovala by sa naň povinnosť poistenia, objektívna povaha pojmu „vozidlo“ by bola spochybnená. Okrem toho povinnosť poistenia3 nie je spojená s používaním vozidla ako dopravného prostriedku v danom okamihu ani s otázkou, či dotknuté vozidlo spôsobilo škodu. Preto povinnosť poistenia nemôže byť vylúčená samotnou skutočnosťou, že registrované vozidlo je v danom okamihu nespôsobilé prevádzky z dôvodu svojho technického stavu, a teda neschopné spôsobiť škodu, aj keď by to tak bolo od prevodu vlastníckeho práva k nemu. Rovnako úmysel majiteľa alebo inej osoby zlikvidovať vozidlo tiež sám osebe neumožňuje domnievať sa, že toto vozidlo stráca svoju kvalifikáciu „vozidla“ a nevzťahuje sa tak na naň táto povinnosť poistenia. Kvalifikácia „vozidlo“ a rozsah povinného poistenia totiž nemôžu závisieť od týchto subjektívnych faktorov, pretože by to zasahovalo do predvídateľnosti, stability a kontinuity tejto povinnosti, ktorej dodržiavanie je však nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty.

Po druhé Súdny dvor rozhodol, že povinnosť v zásade poistiť vozidlo registrované v členskom štáte, ktoré sa nachádza na súkromnom pozemku a ktoré je jeho majiteľom určené na zošrotovanie, napriek tomu, že v danom momente nie je prevádzkyschopné z dôvodu jeho technického stavu, je na jednej strane nevyhnutná na účely zabezpečenia ochrany poškodených pri dopravných nehodách, keďže intervencia orgánu povereného náhradou majetkovej alebo nemajetkovej škody spôsobenej nepoisteným vozidlom4 je stanovená iba v prípade, ak je uzavretie poistenia povinné. Tento výklad totiž zaručuje, že títo poškodení budú v každom prípade odškodnení, a to buď poisťovateľom na základe zmluvy uzavretej na tento účel, alebo orgánom povereným náhradou škody v prípade, že vozidlo zúčastnené na nehode nebolo poistené alebo ak nebolo identifikované. Na druhej strane umožňuje čo najlepšie dodržať cieľ, ktorým je zabezpečenie voľného pohybu tak vozidiel obvykle sa nachádzajúcich na území Únie, ako aj osôb, ktoré sa nachádzajú na ich palube. Totiž len tým, že sa zaručí vysoká úroveň ochrany prípadných poškodených účastníkov dopravných nehôd spôsobených motorovými vozidlami, je možné od členských štátov požadovať,5 aby upustili od vykonávania systematických kontrol poistenia vozidiel, ktoré vstupujú na ich územie z iných členských štátov, čo je nevyhnutné na zabezpečenie voľného pohybu.

V treťom rade Súdny dvor spresňuje, že na to, aby bolo vozidlo vylúčené z povinnosti poistenia, musí byť oficiálne vyradené z prevádzky v súlade s uplatniteľnou vnútroštátnou právnou úpravou. Hoci totiž registrácia vozidla v zásade potvrdzuje jeho spôsobilosť na prevádzku a tým na používanie ako dopravného prostriedku, registrované vozidlo môže byť objektívnym spôsobom definitívne nespôsobilé na prevádzku z dôvodu svojho zlého technického stavu. Konštatovanie tejto nespôsobilosti na prevádzku a konštatovanie straty jeho kvalifikácie „vozidla“ však treba vykonať objektívnym spôsobom. V tejto súvislosti, hoci výmaz vozidla z evidencie môže predstavovať takéto objektívne konštatovanie, právo Únie6 neupravuje spôsob, akým vozidlo môže byť legálne vyradené z prevádzky. Toto vyradenie preto možno podľa uplatniteľnej vnútroštátnej právnej úpravy konštatovať iným spôsobom než výmazom predmetného vozidla z evidencie.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

[1] Článok 3 prvý odsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11).
[2] Článok 1 prvý odsek smernice 2009/103.
[3] Článok 3 prvý odsek smernice 2009/103.
[4] Článok 10 ods. 1 smernice 2009/103.
[5] Článok 4 smernice 2009/103.
[6] Smernica 2009/103

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 71/21, 29. apríla 2021
Rozsudok vo veci C-383/19
Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk