Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.2.2014
ID: 1460upozornenie pre užívateľov

Zákon o investičnej pomoci a nové pracovné miesta

Novelou zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o investičnej pomoci“) sa opäť zmenili pravidlá poskytovania investičných stimulov, keď najdôležitejšie zmeny sa týkajú najmä výšky povinných investícií a ostatných všeobecných podmienok na poskytovanie investičnej pomoci, spôsobu a postupu pri schvaľovaní zmien pri poskytovaní investičnej pomoci, povinností prijímateľov a poskytovateľov štátnej pomoci ako aj spresnenia niektorých pojmov.

 
 Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 
Vytvoreniu podmienok na priaznivé investičné prostredie pre potenciálnych alebo etablovaných investorov či už domácich, alebo zahraničných, je súčasťou vládnych programov každej krajiny, nevynímajúc Slovenskú republiku. Hlavným cieľom novely Zákona o investičnej pomoci je vytvoriť podmienky a tým z ekonomického hľadiska podporiť rozvoj znevýhodnených regiónov v Slovenskej republike prostredníctvom podpory vytvárania investícií a vytvárania nových pracovných miest na trvalo udržateľnom základe a podpory investícií v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú prioritným záujmom pre rozvoj Slovenskej republiky.

Výška povinnej investície a všeobecné podmienky poskytovania investičnej pomoci

Podmienkou realizácii všetkých investičných zámerov je vytvorenie nových pracovných miest. Len pri samotnom udržaní už existujúcich pracovných miest nebude uchádzač o investičnú pomoc úspešný. Nové znenie Zákona o investičnej pomoci explicitne určuje, čo sa chápe vytvorením nového pracovného miesta  „...čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, pričom celkový čistý nárast pracovných miest nesmie byť menší ako 10% nových pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený ... nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov...“ Prijímateľ investičnej pomoci každého druhu bude taktiež musieť zachovať počet novovytvorených pracovných miest najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta.

Novelou sa znížila minimálna výška oprávnených nákladov pre investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby s jasným cieľom vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, najmä malých a stredných podnikateľov. Pre poskytnutie investičnej pomoci sa výška obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku znížila na 10 miliónov Eur, zatiaľ čo najmenej 5 miliónov Eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej alebo fyzickej osoby. V okresoch so zvýšenou nezamestnanosťou sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila na 5 miliónov Eur, keď vlastným imaním musí byť krytých najmenej 2,5 milióna Eur. V okresoch s nezamestnanosťou o polovicu vyššou ako je miera nezamestnanosti v Slovenskej republike sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila na 3 milióny Eur a vlastným imaním musí byť krytých najmenej 1,5 milióna Eur. Ak je investičný zámer realizovaný malým alebo stredným podnikom, vyššie uvedené sumy sa znížia na polovicu.

Ďalšiu zmenu predstavujú podmienky pre poskytovanie investičnej pomoci pre technologické centrá a centrá strategických služieb, a to v zmysle vzdelanostnej úrovne ich zamestnancov. Pre poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá sa vyžaduje, že minimálne 70 % ich zamestnancov bude vysokoškolsky vzdelaných, keď pri centrách strategických služieb vysokoškolsky vzdelaných musí byť minimálne 60%. Dôvodom pre uvedenie danej požiadavky do praxe je predpoklad väčšej sofistikovanosti a náročnosti danej práce.

V oblasti cestovného ruchu sa ustanovila povinnosť, že investičný zámer sa musí realizovať na jednom mieste, zatiaľ čo za jedno miesto sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok a zároveň sa zrušila podmienka dosiahnutia podielu najmenej 80% objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere z celkových tržieb prijímateľa.

Rozsah predkladaných dokumentov

V záujme dôslednejšieho posúdenia investičného zámeru a dôveryhodnosti údajov uvádzaných v investičnom zámere sa rozšíril okruh povinných príloh investičného zámeru, ktoré je žiadateľ povinný predložiť, o popis investičného zámeru, doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru, finančnú analýzu investičného zámeru, zoznam spriaznených osôb, ďalej analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty a čestné vyhlásenie, že investičný zámer sa netýka premiestnenia výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, jeho výroby alebo služieb z iného členského štátu Európskej únie. Zákonodarca v záujme aktuálnosti údajov v dokumentoch, ktorými sú napríklad výpis z obchodného registra prijímateľa, doklad o tom, že prijímateľ nie je v likvidácii alebo v konkurze alebo že voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci apod., a ktoré tvoria povinnú prílohu žiadosti, skracuje dobu platnosti týchto dokumentov na jeden mesiac.

Povinnosti prijímateľa a zmena schválenej investičnej pomoci

Novela zároveň demonštratívne vymenováva zmeny, ktoré prijímateľ nie je oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote 5 po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutočniť a ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru a to najmä nevynaloženia plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvorenia nižšieho počtu nových pracovných miest, zásadnej zmeny vlastníckej štruktúry prijímateľa pomoci, zmeny výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov alebo ktoré by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže.

Ďalšou zmenou pre prijímateľa sa zaviedla povinnosť na verejne prístupnom mieste, kde sa realizuje investičný zámer, do 60 dní od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru umiestniť informačnú tabuľu so základnými predpísanými informáciami a to po dobu najmenej piatich rokov od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru.

Novelizované ustanovenia Zákona o investičnej pomoci rovnako spresnili postup v prípade zmeny schválenej investičnej pomoci. Za predpokladu, že zmena nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, Ministerstvo hospodárstva alebo Ministerstvo dopravy (v prípade pomoci pre oblasť cestovného ruchu) len písomne oznámi túto skutočnosť prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny sa vydáva v prípade, že oznámená zmena síce bude mať vplyv na podmienky, avšak zmenený investičný zámer ostane aj naďalej v súlade s právnymi predpismi - v uvedenom prípade je prijímateľ zároveň oprávnený uskutočniť zmenu pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o schválení investičnej pomoci len raz počas celého obdobia realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov, po roku, v ktorom skončil investičný zámer. Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválenej investičnej pomoci spolu s povinnosťou vrátiť poskytnutú pomoc s úrokmi sa vydá v prípade, že oznámená zmena nie je v súlade s právnymi predpismi. Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru.

Ďalšie zmeny

Jedným z hlavných legislatívnych zámerov bola podpora stimulov vo forme daňových úľav. Pri opakovanej investičnej pomoci na ten istý investičný zámer v odvetviach priemyselnej výroby a v cestovnom ruchu bude pomoc poskytovaná dokonca výlučne prostredníctvom úľavy na dani z príjmu.

Ďalšou zmenou je, že o poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ požiadať až po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc.

V neposlednom rade, z dôvodu jednoznačnosti a zamedzenia rozdielneho výkladu novela uvádza, že ak už bola poskytnutá investičná pomoc niektorému podnikateľskému subjektu, ktorý je voči prijímateľovi spriaznenou osobou, podmienky uvedené vyššie v tejto časti sa vzťahujú na prijímateľa. 


Matej Firický

Matej Firický,
vedúcí advokát

Ivan Gašperec

Ivan Gašperec,
advokátsky koncipient


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk