Dejiny účtovníctva na Slovensku

Dejiny účtovníctva na Slovensku

Autor: Rudolf Šlosár


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Prvých sedem sa zaoberá vývojom účtovníctva od čias L. Pacioliho (považovaného za otca podvojného účtovníctva) až po súčasnosť, pričom pozornosť sa venuje historickým medzníkom, keď dochádzalo k zmenám v účtovníctve u nás. A keďže dejiny v ktorejkoľvek oblasti sú vždy spojené s konkrétnymi ľuďmi, autor v publikácii upozorňuje na osobnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k rozšíreniu poznatkov o účtovníctve v našich podmienkach. Osobitná pozornosť je v publikácii venovaná profesijným organizáciám a časopisom spojeným s účtovníctvom a audítorstvom, ako aj vývoju výučby účtovníctva na Slovensku, a to tak na stredných, ako aj vysokých školách.