ID: 10

PUBLIKAČNÉ PODMIENKY

Spoločnosť EPRAVO Group s.r.o., ďalej len "nakladateľ", publikuje na internetových serveroch av ďalších tlačených periodikách odborné články, zaujímavá súdne rozhodnutia a komentáre.

Príspevky určené k publikácii by mali byť prevažne pôvodné, v žiadnom tlačenom alebo elektronickom periodiku doteraz nepublikované. Rozsah, voľba témy príspevku ani frekvencia publikácie príspevkov nie sú žiadnym spôsobom obmedzené, publikovať je možné aj staršie články a komentáre.

Nakladateľ do textu príspevkov všeobecne nezasahuje, vyhradzuje si však právo odoprieť uverejnenie príspevku, ak nebude súhlasiť s jeho obsahom, o čom bude autora bez zbytočného odkladu informovať. Po jazykovej stránke musí príspevok zodpovedať pravidlám českého alebo slovenského pravopisu. Nie je prípustné slová skracovať, s výnimkou skratiek oficiálnych alebo úplne bežných. Vydavateľ si vyhradzuje právo vrátiť príspevok resp. príspevky, ktoré nezodpovedajú uvedeným podmienkam, autorovi na opravu. Vydavateľ má právo príspevok skrátiť popr. rozdeliť na viac časti (napríklad z priestorových dôvodov). V prípade, že autor výslovne neuvedie, že trvá na autorskej korektúre, je nakladateľ oprávnený vykonať v príspevku vyššie uvedené zmeny, inak autorovi vráti príspevok spolu so svojím vyjadrením na prepracovanie.

Príspevok vo formáte Word spolu s písomným uvedením súhlasu na uverejnenie je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu redakcie vydavateľa info@epravo.sk. Príspevok je prijatý v okamihu, kedy je jeho odosielateľovi ako autorovi zaslaného príspevku doručený súhlas vydavateľa s jeho uverejnením. Týmto okamihom nadobúda nakladateľ výhradnú licenciu na rozmnožovanie a rozširovanie príspevku ako autorského diela v ním vydávaných tlačených alebo elektronicky šírených periodikách. Autorský honorár bude riešený dohodou medzi autorom a vydavateľom. K akémukoľvek ďalšiemu publikovanie autorom zaslaného príspevku v časopisecké alebo elektronickej podobe je vždy potrebné predchádzajúceho súhlasu vydavateľa.

Príspevok nakladateľ zverejní podľa redakčných potrieb vydavateľa a to v rubrike "Články a komentáre" alebo iné sekcii, v závislosti na forme alebo obsahu príspevku. O presnom termíne uverejnenie a umiestnenie príspevku v danej sekcii bude autor na vyžiadanie zo strany vydavateľa v časovom predstihu písomne vyrozumený. Ku každému príspevku je možnosť okrem mena a priezviska autora pripojiť aj informáciu o činnosti autora. Samozrejmosťou sú tiež hypertextové odkazy v texte. Všetky uverejnené články sú ďalej archivované podľa právnych odvetví a je možné ich na stránkach www.epravo.sk kedykoľvek vyhľadať napr. pomocou fulltextového vyhľadávača.

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poskytneme doplňujúce informácie na emailovej adrese info@epravo.sk.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk