Finančné nástroje podľa IFRS/IAS

Finančné nástroje podľa IFRS/IAS

Autor: Martin Svitek


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Publikácia detailne približuje problematiku účtovania a vykazovania finančných nástrojov podľa medzinárodných štandardov IFRS/IAS. Jej osnovu tvoria štandardy IAS 32, IAS 39 a IFRS 7. Na začiatku sú vysvetlené definície týkajúce sa finančných nástrojov a ich vykazovania v pozícii finančných aktív, záväzkov a nástrojov vlastného imania. Ďalej sú rozoberané otázky zaraďovania finančných aktív a záväzkov do portfólií finančných nástrojov podľa IAS 39. Najrozsiahlejšia kapitola približuje oceňovanie, tzn. stanovenie účtovnej hodnoty finančných aktív a záväzkov pri prvotnom a následnom účtovaní. Pozornosť je pritom venovaná oceňovaniu reálnou hodnotou, umorovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou, zníženiu účtovnej hodnoty finančných aktív a kurzovým rozdielom. Čitateľ sa môže oboznámiť aj s pomerne komplikovanými otázkami odúčtovania finančných nástrojov. Publikácia sa zaoberá aj problematikou účtovania derivátov, otázkami odložených daní súvisiacich s finančnými nástrojmi a tiež informáciami, ktoré musí účtovná jednotka zverejňovať v súvislosti s finančnými nástrojmi. Výklad je doplnený cca 100 príkladmi. Publikácia je určená odbornej finančnej verejnosti so záujmom o danú problematiku, ako aj študentom fakúlt ekonomického zamerania.