Finančný manažment - zbierka príkladov

Finančný manažment - zbierka príkladov

Autor: Milan Sochor, Anna Polednáková, Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Štvrté, prepracované a doplnené vydanie zbierky príkladov je z hľadiska štruktúry a obsahu orientované tak, aby jednotlivé tematické okruhy nadväzovali na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu a tvorili spolu logický celok. Každý tematický okruh obsahuje stručný teoreticko-metodický výklad, súbor riešených a neriešených príkladov.
 Tento prístup k tvorbe zbierky umožňuje zvládnuť problémy aj v individuálnom štúdiu. Zbierka príkladov je primárne vypracovaná pre predmet Finančný manažment, ktorý je zaradený v študijnom programe na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi povinné predmety inžinierskeho štúdia. Dobre však poslúži aj študentom iných fakúlt s ekonomickým zameraním a finančným pracovníkom v praxi.