Kvalita vzdelávania

Kvalita vzdelávania

Autor: Ivan Turek


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Väčšina politikov, národohospodárov, sociológov, prognostikov i expertov z ďalších oblastí vedy sa zhoduje v názore, že budúcnosť národov, štátov, ľudstva závisí od kvality vzdelávania. Obsah publikácie tvoria kapitoly zaoberajúce sa pojmom kvalita a ostatnými s kvalitou súvisiacimi pojmami, históriou manažérstva kvality a prínosom hlavných predstaviteľov manažérstva kvality, hlavnými systémami manažérstva kvality vo svete, manažérstvom kvality školy, manažérstvom kvality vyučovacieho procesu, kvalitou vzdelávacieho systému, jednotlivými metódami používanými pri manažérstve kvality vzdelávania. Prílohou publikácie sú dotazníky, ktoré možno využiť pri aplikácii manažérstva kvality na základných a stredných školách. Publikácia je určená najmä učiteľom základných a stredných škôl a študentom vysokých škôl v študijných programoch zameraných na učiteľstvo. Môžu ju využiť aj učitelia na iných typoch škôl a ostatní pedagogickí zamestnanci, ktorí sa zaujímajú o problematiku kvality vzdelávania.