Podnikové kombinácie podľa IFRS

Podnikové kombinácie podľa IFRS

Autor: Renáta Parišová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Cieľom publikácie je charakterizovať podnikové kombinácie podľa IFRS, prezentovať historický vývoj tejto problematiky, porovnať prístupy k podnikovým kombináciám na základe jednotlivých IFRS, poukázať na súčasný stav v tejto oblasti a vysvetliť nadväznosť podnikových kombinácií a konsolidovanej účtovnej závierky. Publikácia je určená účtovným jednotkám v SR, ktoré musia zostavovať individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou, odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o predmetnú problematiku, ako aj študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.