Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár.

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár.

Autor: Katarína Janurová, Paulína Mareková


Nakladateľstvo: Wolters Kluwer


Dátum vydania: 18. 8. 2015Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár k zákonu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, určený pre nové programové obdobie 2014 – 2020, je v súčasnosti vysoko aktuálny.
Autorky komentára – Mgr. Katarína Janurová a Ing. Paulína Mareková, PhD. – spracovali problematiku čerpania nenávratných zdrojov financovania z EÚ spôsobom, ktorý nekomplikovane objasňuje celý proces poskytnutia príspevku. Postup a podmienky poskytnutia príspevku z eurofondov, osobitné postupy poskytovania príspevku pre národné projekty, veľké projekty či projekty cezhraničnej spolupráce, zodpovednosť za porušenie podmienok poskytovania príspevku – to je len výber z problematiky, ktorú predkladaný komentár rieši.
Publikácia je určená pre žiadateľov a prijímateľov príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj pre odbornú verejnosť.
O autorkách:
Mgr. Katarína Janurová je absolventkou univerzity Konštantína filozofa v Nitre, odbor politológia a európske štúdiá. Praktické skúsenosti v oblasti implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, zamerané na kontrolu a financovanie projektov, získala počas pôsobenia na Žilinskom samosprávnom kraji na odbore Sprostredkovateľského orgánu pre Regionálny operačný program.
Ing. Paulína Mareková, PhD., je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Doktorandské štúdium v odbore Manažment ukončila v roku 2007 taktiež na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Na Ministerstve financií Slovenskej republiky začala pracovať v roku 2009, kde pôsobí na sekcii auditu a kontroly ako vládny audítor.