Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. 5. 2011

Zákon o strelných zbraniach a strelive účinný od 1. 5. 2011

Autor:


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Úplné znenie zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive je ďalšou publikáciou z edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplného znenia zákona, v ktorom nájdete označené a o komentár redakcie doplnené tie časti ustanovení, ktoré boli zmenené s účinnosťou od 1.mája 2011, publikácia obsahuje aj úplné znenie: vyhlášky č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku vyhlášky č. 555/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky 516/2003 Z.z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania vyhlášky č. 208/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu Publikácie edície "Aktuálne právne predpisy" sa vyznačujú viacerými osobitosťami. K vybraným ustanoveniam, ktoré nie sú v právnom predpise pomenované, sú uvedené pre uľahčenie orientácie názvy v hranatých zátvorkách, ktoré sú určené redakciou. Tie ustanovenia, ktoré nadobudli poslednú aktuálnu účinnosť, sú označené a okomentované tak, aby sa vedel čitateľ zorientovať v zmenách. V prípade, ak niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť v nasledujúcich mesiacoch, publikácia obsahuje aj tieto znenia. V neposlednom rade sa na okraji každej strany nachádza priestor vyhradený na poznámky. Publikácia je určená najmä všetkým držiteľom zbraní a streliva, ako aj ostatným, ktorí vykonávajú nejakú činnosť v súvisloti s touto problematikou.