Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
ID: 9

PODMIENKY PREVÁDZKY

1. Prosíme všetky osoby, ktoré navštívili Stránky EPRAVO.SK (ďalej len "Užívatelia") po prvýkrát alebo sa s Podmienkami ešte nezoznámili, aby tak urobili pred začatím používania Stránok EPRAVO.SK.

2. Tieto podmienky upravujú podmienky používania Internetových stránok EPRAVO.SK a ostatných stránok prevádzkovaných spoločnosťou EPRAVO GROUP s.r.o. (ďalej len "Stránky EPRAVO.SK") tretími osobami (ďalej len "Podmienky").

3. Majiteľom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom Stránok EPRAVO.SK s adresou domovskej stránky www.EPRAVO.SK je spoločnosť EPRAVO GROUP s.r.o., ktorá je oprávnená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky ich zverejňovat a šířit. Stránky EPRAVO.SK sú určené pre osoby, ktoré majú sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.

4. Akékoľvek použitie Stránok EPRAVO.SK alebo ich akejkoľvek časti, iné než pre osobnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či zhotovovaním ďalších kópií je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru Stránok EPRAVO.SK. Použitie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv EPRAVO GROUP s.r.o. a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok EPRAVO.SK.

5. Na Stránkach EPRAVO.SK sú spoločnosťou EPRAVO GROUP s.r.o. oprávnene využívané dáta ďalších osôb, ktoré sú ich autormi, majiteľmi, distribútormi alebo ich zdrojom. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu EPRAVO.SK.

6. EPRAVO.SK je ochranná známka registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR.

7. Všetok obsah Stránok EPRAVO.SK slúži len na informačný účel. Obsah Stránok EPRAVO.SK bol získaný zo zdrojov, ktoré EPRAVO GROUP s.r.o. považuje za spoľahlivé. EPRAVO GROUP s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Obsah Stránok EPRAVO.SK je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na Stránkach EPRAVO.SK musia byť posudzované vo vzťahu k momentu ich prvotného uverejnenia na Stránkach EPRAVO.SK.

8. EPRAVO GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok EPRAVO.SK.

9. Každý Užívateľ používa Stránky EPRAVO.SK na vlastné riziko. EPRAVO GROUP s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok EPRAVO.SK. EPRAVO GROUP s.r.o. ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a používaním Stránok EPRAVO.SK, ani za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a/alebo úplnej nefunkčnosti. EPRAVO GROUP s.r.o. nezaručuje možnosť pripojenia sa a bezchybné fungovanie Stránok EPRAVO.SK a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia sa k týmto stránkam a/alebo nemožnosti využívania ich obsahu. EPRAVO GROUP s.r.o. nezodpovedá ani neručí za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach EPRAVO.SK. EPRAVO GROUP s.r.o. nie je účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Užívateľ nadviaže s takými tretími osobami. EPRAVO GROUP s.r.o. nezodpovedá za pravdivosť, obsah ani formu reklamy tretích osôb na Stránkach EPRAVO.SK. Autorské články a komentáre uverejnené na Stránkach EPRAVO.SK nevyjadrujú stanovisko EPRAVO GROUP s.r.o. a nie sú jej oficiálnymi správami.

10. EPRAVO GROUP s.r.o. nezodpovedá za obsah www stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok EPRAVO.SK, ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach. EPRAVO GROUP s.r.o. nezodpovedá za obsah www stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na Stránky EPRAVO.SK, ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.

11. Ak sa Užívateľ pohybuje v časti Stránok EPRAVO.SK, ktoré sú prístupné iba po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla (ďalej len "Registrovaný prístup"), potom sú dáta poskytnuté Užívateľom (meno, priezvisko, názov, adresa, telefón, email) použité pre personifikáciu takýchto stránok a čerpaných služieb. V prípade Registrovaného prístupu má EPRAVO GROUP s.r.o. právo používať údaje poskytnuté v tejto súvislosti Užívateľom, a to nasledovným spôsobom:

a) použitie pre marketing, vývoj a zlepšenie služieb poskytovaných Užívateľom,
b) použitie pre marketing EPRAVO GROUP s.r.o. a partnerov, tretích osôb, za predpokladu, že ponúkané služby sú komunikované pod spoločnou hlavičkou EPRAVO GROUP s.r.o. a tohto partnera
c) použitie pre personifikáciu Stránok EPRAVO.SK a čerpaných služieb, najmä zasielanie objednaného spravodajstva a tzv. on-line upozornenia.

Na základe poskytnutých údajov môže byť Užívateľ kontaktovaný spoločnosťou EPRAVO GROUP s.r.o., alebo inou spoločnosťou zo skupiny, za účelom poskytovania informácií o produktoch alebo službách. V prípade, že pri registrácii boli požadované osobné údaje, spravuje sa režim nakladania s nimi platnou právnou úpravou. Registráciou Užívateľ udeľuje spoločnosti EPRAVO GROUP s.r.o. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácii, podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na účely uvedené v tomto bode. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

12. EPRAVO GROUP s.r.o. je oprávnená obrátiť sa na Užívateľa, ktorý sa registrovali pre určitú službu, za účelom overenia aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobných údajov. Údaje, pri ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť o ich správnosti, budú blokované s tým, že ak ich nebude možné opraviť alebo overiť, poprípade takáto oprava alebo overenie by bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo ťažkosťami, dôjde k ich likvidácii.

13. Spoločnosť EPRAVO GROUP s.r.o. upozorňuje Užívateľa svojich stránok, že v súvislosti s niektorými službami môže existovať zákonom stanovená povinnosť poskytnutia osobných údajov, ktorú je, alebo bude, spoločnosť EPRAVO GROUP s.r.o. povinná dodržiavať.

14. Ak sa Užívateľ registroval pre akékoľvek služby poskytované alebo ponúkané na Stránkach EPRAVO.SK, môže kedykoľvek túto registráciu zrušiť na adrese info@epravo.sk.

15. Pri elektronickej komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) nie sú informácie obsiahnuté v správe kódované. Z tohto dôvodu doporučujeme Užívateľom, aby prostredníctvom elektronickej pošty neposielali žiadne informácie, ktoré považujú za osobné, dôverné, poprípadě ktoré sú chránené v súlade s právnymi predpismi alebo na ktorých utajení majú záujem.

16. Predaj inzercia a marketingová komunikácia servera www.epravo.sk je zabezpečovaná prostredníctvom spoločnosti EPRAVO.CZ, a.s., so sídlom Praha 1, Dušní 10.

17. Pre rozlíšenie jednotlivých užívateľov a individuálne nastavenie niektorých služieb používa EPRAVO.SK súbory cookies. Jedná sa o súbory, ktoré prevádzkovateľ ukladá pomocou webového prehliadača do jednotlivých počítačov. Cookies si možno predstaviť ako pamäť webové stránky, ktorá podľa nich pri ďalšej návšteve používateľa spozná. Cookies nezaberajú na disku počítača takmer žiadne miesto, ich veľkosť je spravidla niekoľko kilobajtov. Neslúži získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov. Cookies tiež slúži k lepšiemu cielenie reklamy podľa správania užívateľov (remarketing). Ide o anonymné dáta, ktoré nemajú väzbu na iné typy cookies. EPRAVO.SK využíva na stránkach nástroje spoločnosti Google Inc. na sledovanie návštevnosti. O cookies týchto nástrojov nájdete viac na http://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/types/. Z používania týchto cookies sa môžete odhlásiť na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

18. Ak nie je výslovne uvedené inak, sú Podmienky platné a účinné dňom ich prvotného uverejnenia na Stránkach EPRAVO.SK. EPRAVO GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 1.1.2013.

Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím tieto stránky a ďalej ich nepoužívajte.

Za spoločnosť EPRAVO GROUP s.r.o.

Miroslav Chochola
konateľ


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk