6.3.2024
ID: 6014upozornenie pre užívateľov

Spotrebiteľ, ktorý uzavrie lízingovú zmluvu na automobil bez povinnosti kúpy, nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Naproti tomu spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu o úvere s cieľom kúpiť vozidlo bez toho, aby bol riadne informovaný o svojich právach a povinnostiach, môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak mu nebola poskytnutá úplná a presná informácia, pokiaľ k tomuto odstúpeniu od zmluvy dôjde pred jej úplným splnením

Súdny dvor spresňuje práva spotrebiteľa v oblasti lízingu automobilu a úveru na automobil. V prípade lízingovej zmluvy na automobil bez povinnosti kúpy z práva Únie nevyplýva právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Naproti tomu v prípade zmluvy o úvere uzavretej s cieľom kúpiť si vozidlo môže spotrebiteľ bez toho, aby sa dopustil zneužitia práva, kedykoľvek uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ nedostal úplné a presné informácie o svojich právach a povinnostiach a pokiaľ sa zmluva ešte plní, teda zvyčajne pred splatnosťou poslednej splátky.

Viacerí spotrebitelia pred Krajským súdom v Ravensburgu (Nemecko) tvrdia, že platne odstúpili od lízingových zmlúv alebo zmlúv o úvere uzavretých s bankami prepojenými s výrobcami automobilov (BMW Bank, Volkswagen Bank a Audi Bank). Tieto zmluvy sa týkali vozidla na lízing bez povinnosti kúpy a financovania ojazdeného vozidla.

V prípade lízingovej zmluvy spotrebiteľ navštívil predajcu automobilov, ktorý bol oprávnený poskytnúť informácie o zmluve, pričom táto zmluva bola následne priamo uzavretá medzi týmto spotrebiteľom a bankou použitím prostriedku komunikácie na diaľku. V prípade zmlúv o úvere predajcovia konali ako sprostredkovatelia bánk.

Všetci títo spotrebitelia odstúpili od zmluvy niekoľko mesiacov alebo dokonca niekoľko rokov po uzavretí zmluvy, pričom jeden z nich využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy až po tom, čo bol úver splatený v plnej výške. Domnievajú sa, že 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, stanovená právom Únie, nezačala plynúť, pretože pri uzavretí zmluvy neboli dostatočne informovaní o svojich právach a povinnostiach. Banky naopak tvrdia, že odstúpenie od zmluvy po takom dlhom čase treba v každom prípade považovať za zneužitie práva.

Krajský súd v Ravensburgu sa v tejto súvislosti obrátil na Súdny dvor.

Súdny dvor rozhodol, že spotrebiteľ, ktorý uzavrel lízingovú zmluvu týkajúcu sa vozidla objednaného podľa jeho špecifikácií, nemá na základe práva Únie1 2 3 právo odstúpiť od zmluvy, ak zmluva stanovuje, že nemá povinnosť odkúpiť vozidlo po uplynutí doby lízingu. To platí aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.
Pokiaľ ide o zmluvy o úvere4, Súdny dvor konštatuje, že 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená pre takéto zmluvy nezačne plynúť, ak informácie, ktoré musí obchodník poskytnúť pri uzavretí zmluvy, sú do takej miery neúplné alebo nesprávne, že to malo vplyv na posúdenie spotrebiteľa o rozsahu jeho práv a povinností a na jeho rozhodnutie uzavrieť zmluvu. V takom prípade uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy po uplynutí 14 dní nemožno v žiadnom prípade považovať za zneužitie práva, aj keď k nemu dôjde dlho po uzavretí zmluvy. Súdny dvor však spresňuje, že ak už bola zmluva o úvere naplnená v celom rozsahu,spotrebiteľ už nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdy, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.


[1]Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku. Lízingová zmluva bez povinnosti kúpy sa totiž skôr podobá na nájomnú zmluvu a netýka sa teda finančnej služby v zmysle smernice.
[2]Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere. Táto smernica sa totiž neuplatňuje na lízingovú zmluvu bez povinnosti kúpy.
[3]Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere. Na lízingovú zmluvu uzavretú na dobu určitú a týkajúcu sa automobilu zodpovedajúceho špecifikáciám spotrebiteľa sa totiž vzťahuje výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy, ktorej cieľom je chrániť obchodníka pred rizikom, že nebude môcť predať toto vozidlo niekomu inému bez toho, aby utrpel značnú hospodársku škodu.
[4] V zmysle smernice 2008/48.

 

Zdroj:
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 201/23
V Luxemburgu 21. decembra 2023
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-38/21, C-47/21 a C-232/21 | BMW Bank a i.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk