7.3.2024
ID: 6016upozornenie pre užívateľov

Označovanie cien tovarov čakajú zásadné zmeny

V parlamente smeruje do druhého čítania nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý má modernizovať legislatívu a zosúladiť ju s viacerými smernicami EÚ. V uplynulých dňoch prešiel vládny návrh zákona (tlač 53) prvým čítaním. Týmto návrhom sa dosiahne transpozícia viacerých smerníc týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa, ktoré však mali byť do právneho poriadku SR zavedené už v priebehu rokov 2021 a 2022.

I. Príprava na nové povinnosti

V rámci navrhovaného zákona prichádza do právneho poriadku SR viacero zmien a najmä nových povinností pre predajcov. Okrem pripravovaných zmien v definíciách (napr. zmena „Dodávateľa“ alebo „Predávajúceho“ na „Obchodníka“) dôjde prijatím novej právnej úpravy aj k viacerým podstatným zmenám, ktoré sa dotknú každodenného fungovania väčšiny spoločností, ktoré prichádzajú do kontaktu so spotrebiteľmi.

Aj keď finálne znenie nového zákona o ochrane spotrebiteľa ešte nie je známe, je potrebné aby sa predajcovia začali pripravovať na navrhované zmeny už teraz, pretože nemožno očakávať príliš dlhú lehotu medzi vyhlásením v Zbierke zákonov a dátumom účinnosti. Momentálne je ako dátum nadobudnutia účinnosti uvedený 1. marec 2024. Veríme však, že dôjde k posunu, pretože zákon musí opätovne prejsť celým legislatívnym procesom, z dôvodu nedávnej obmeny NR SR.

II. Nové označenie zníženia ceny tovaru, uvádzanie zliav

V zmysle doterajšej  právnej úpravy, ako aj rozhodovacej praxe Slovenskej obchodnej inšpekcie, bolo pri uvádzaní cien tovarov potrebné zohľadniť najmä dve skutočnosti, a to:

  • povinnosť uvádzať predajnú cenu tovaru, teda aktuálnu cenu v čase predaja,
  • zákaz používania nekalej obchodnej praktiky, teda najmä uvedenie informácie, ktorá by mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, napr. nesprávne uvedená zľava.

Zákon tak nestanovoval presný proces znižovania ceny tovaru, ohraničoval ho však zákazom používania nekalej obchodnej praktiky.

S účinnosťou  nového zákona by však malo dôjsť k zavedeniu konkrétnej úpravy znižovania cien tovarov, t. j. uvádzaniu zliav na tovaroch, a to prostredníctvom § 7 tohto zákona.

Po novom zákon výslovne zakotvuje povinnosť, aby obchodník v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviedol aj predchádzajúcu cenu tovaru. Na rozdiel od doterajšej úpravy a rozhodovacej praxe SOI však návrh zákona upravuje, čo je to „predchádzajúca cena tovaru“.

Predchádzajúca cenou tovaru sa rozumie najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny. Zavádza sa povinnosť reflektovať najnižšiu cenu za posledných 30 dní. Cieľom je zamedziť obchodníkom vykonávať machinácie s cenami, a tým  zavádzať spotrebiteľov o sume reálnej zľavy.

Táto nová úprava platí aj pre prípady, kedy obchodník na krátke obdobie zníži cenu a potom ju opätovne zvýši, teda prípady akcií ako „Black Friday“ a pod., a to aj vtedy, ak ich je niekoľko za sebou (napr. Black Friday, Cyber Monday).

Zákonodarca nezakazuje uvádzať aj pôvodnú (vyššiu cenu), avšak je povinný uviesť aj najnižšiu cenu, za ktorú tovar poskytoval v období aspoň 30 dní pred znížením ceny, a to tak, aby takéto doplňujúce referenčné ceny boli jasne vysvetlené, nevytvárali zmätok a neodvádzali pozornosť spotrebiteľa.

III. Výnimky

Ustanovenie sa vzťahuje na všetky typy predaja, teda povinnosť informovať o najnižšej cene za posledných 30 dní sa vzťahuje rovnako na predaj v online  priestore, ako aj v kamenných prevádzkach.

Povinnosť uviesť v každom oznámení o znížení ceny tovaru predchádzajúcu cenu sa neuplatňuje na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze, ako napríklad zľava pri blížiacom sa dátume spotreby. Musí však ísť o reálne znížene kvality a podliehanie skaze, napríklad pri živých kvetoch, ovocí a pod., nie len o zníženie kvality čisto z komerčného hľadiska, ako napríklad pri sezónnom oblečení a podobne.

Táto povinnosť sa nevzťahuje ani na rôzne vernostné programy, poukážky a zľavové „kartičky“, pri ktorých má spotrebiteľ počas určitého časového obdobia právo uplatniť si zľavu na celý sortiment alebo časť sortimentu, taktiež pri udalostiach, ako sú narodeniny spotrebiteľa či zľavy vyplývajúce z uplatnenia vernostných bodov.

Ďalej sa táto povinnosť nevzťahuje na tzv. „skutočné personalizované znižovanie cien“, ktoré nemajú povahu oznámenia, napríklad keď spotrebiteľ dostane pri nákupe poukážku na "20 % zľavu", platnú na ďalší nákup do konca mesiaca.

IV. Postupné znižovanie ceny tovaru

Okrem vyššie uvedených výnimiek, môže obchodník v zmysle § 7 ods. 3 navrhovaného zákona, pri postupnom znižovaní ceny tovaru uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu pred prvým znížením, bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru.

Postupným znižovaním cien sa rozumie, ak v priebehu určitého časového rámca dochádza k nárastu výšky poskytovanej zľavy, t. j. napr. prvé dva dni 10 % zľava, druhé dva dni 20 % zľava a pod.

V zmysle interpretačných pravidiel platí, že musí ísť o postupné znižovanie ceny

  • v rámci jednej kampane a
  • bez prerušenia, teda bez uvedenia ceny tovaru do pôvodnej výšky.

Zákonodarca dodáva, že ak by sa takéto postupné znižovanie malo uskutočniť počas veľmi dlhého časového obdobia, môže byť férovosť takéhoto extenzívneho obdobia stále posúdená z hľadiska nekalých obchodných praktík.

Keďže hlavným cieľom Európskej únie je zabrániť obchádzaniu zákona, najmä neuvádzaním najnižšej ceny za posledných 30 dní, je potrebné ustanovenie upravujúce postupné znižovanie cien vykladať reštriktívne, teda v sporných prípadoch sa bude posudzovať prísnejšie. Na spôsob výpočtu a uvádzanie takýchto cien sa vo všeobecnosti vzťahujú ustanovenia o nekalých obchodných praktikách.

             


Dagmar Godárska
Senior Associate | Advokát


Matej Šklutéty
Koncipient/Junior Lawyer

 

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail: office-ba@r-p.sk                           

                                                              

 

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk