5.3.2015
ID: 2807upozornenie pre užívateľov

Koniec agentúrneho zamestnávania na Slovensku?

Novela Zákonníka práce od 01.03.2015 obmedzuje možnosti dočasného prideľovania zamestnancov

 
 Nitschneider & Partners
 
Napriek vráteniu novely Zákonníka práce do parlamentu prezidentom v decembri 2014, Národná rada SR dňa 28.01.2015 opätovne prijala kritizovanú novelu Zákonníka práce. Novela nadobuda účinnosť dňa 01.03.2015.
 
Ako sme Vás už informovali v priebehu minulého roka, novela bola pripravená s cieľom obmedziť súčasné možnosti dočasného pridelenia (najmä agentúrnych) zamestnancov. Novela prináša tieto hlavné zmeny a úpravy pri zamestnávaní dočasne pridelených zamestnancov:

  • Dĺžka dočasného pridelenia. Dĺžka dočasného pridelenia zamestnanca je obmedzená najdlhšie na dobu 24 mesiacov. Dočasné pridelenie k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi bude možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia toho istého zamestnanca inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.
  • Fikcia zániku a vzniku pracovného pomeru. Ak je zamestnanec dočasne pridelený po dobu viac ako 24 mesiacov alebo viac ako štyrikrát v rámci 24 mesiacov, zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom; pracovné podmienky zamestnanca sa primerane spravujú dohodou o dočasnom pridelení alebo jeho pôvodnou pracovnou zmluvou.
  • Zákaz prác 4. kategórie. Dočasné pridelenie už nemožno dohodnúť na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradí do 4. kategórie (najrizikovejšie typy prác).
  • Zákaz ďalšieho pridelenia zamestnanca. Užívateľský zamestnávateľ nemôže po novom zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.
  • Doplatok k mzde. Ak agentúra dočasného zamestnávania neposkytne dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnako priaznivú ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa, je užívateľský zamestnávateľ povinný dočasne pridelenému zamestnancovi poskytnúť túto mzdu alebo rozdiel medzi mzdou porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa a mzdou, ktorú poskytla dočasne pridelenému zamestnancovi agentúra dočasného zamestnávania.
  • Poskytovanie údajov. Agentúra dočasného zamestnávania je povinná na požiadanie užívateľskému zamestnávateľovi bezodkladne poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol skontrolovať, či agentúra dočasného zamestnávania dodržiava povinnosť rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k mzdovým podmienkam zamestnancov, ktorí k nemu boli dočasne pridelení a na to, aby užívateľský zamestnávateľ mohol podľa potreby splniť svoju povinnosť podľa predchádzajúceho bodu. Novela nestanovuje v akých časových intervaloch si má užívateľský zamestnávateľ tieto údaje kontrolovať.
  • Evidencia dočasne pridelených zamestnancov. Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje agentúry dočasného zamestnávania, ktorá mu zamestnanca dočasne pridelila, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.
  • Evidencia pracovného času pridelených zamestnancov. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti dočasne prideleného zamestnanca v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.


NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava


Tel.: +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com

Ius Laboris / Affiliate

--------------------------------------------

[*] Príspevok z klientského newsletteru.
[**] Informácie obsiahnuté v tomto článku nie je možné považovať za právnu radu, nie sú vyčerpávajúce a nie sú určené pre žiadne konkrétne použitie.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk