18.1.2018
ID: 3950upozornenie pre užívateľov

Nelegálne zamestnávanie – „zmierňujúca“ novela

Dlhodobo kritizovaný zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (zákon č. 82/2005 Z. z. – ďalej len „zákon o nelegálnej práci“) bol nedávno novelizovaný zákonom č. 294/2017 Z. z. a s účinnosťou od 1. januára 2018 by mal priniesť miernejšie dopady na „zábudlivých“ zamestnávateľov.

   Ružička Csekes s.r.o.  

Donedávna sa zamestnávatelia dostávali na zoznam nelegálnych zamestnávateľov a boli im ukladané pokuty inšpekciou práce aj za omeškanie s nahlásením zamestnanca do Sociálnej poisťovne čo i len o hodinu neskôr, ako zamestnanec nastúpil do práce. Zákon o nelegálnej práci totiž považuje za nelegálne zamestnávanie nielen využívanie závislej práce bez založenia pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru (tzv. práca bez zmluvy alebo dohody), ako aj využívanie práce občana mimo EU bez príslušných povolení, ale aj nesplnenie si povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení (tzv. prihlasovacia povinnosť zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni). Následkom takéhoto porušenia sú nielen pokuty, ale takýto zamestnávateľ je vedený aj vo verejne prístupnom zozname osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania - http://reg.ip.gov.sk/register/ a nemôže tak napr. čerpať štátne dotácie, nesmie sa zúčastňovať verejného obstarávania ani žiadať o eurofondy. Ak ide o agentúru dočasného zamestnávania, táto stráca oprávnenie na činnosť.

Novela zákona o nelegálnej práci nepriniesla žiadnu zmenu v lehote na splnenie povinnosti zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Naďalej platí a bude platiť povinnosť zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca (to znamená, že ak nastupuje zamestnanec do práce dňa 01.02.2018 a jeho pracovná zmena začína o 8.00 hod., musí ho zamestnávateľ prihlásiť do registra Sociálnej poisťovne najneskôr 01.02.2018 o 7.59 hod., register Sociálnej poisťovne totiž eviduje presný čas prihlásenia zamestnanca).

Pre účely posúdenia nelegálneho zamestnávania novela zaviedla dodatočnú 7-dňovú lehotu na prihlásenie do registra Sociálnej poisťovne, najneskôr však do začatia kontroly inšpekcie práce, ak sa kontrola začala do 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca.

Novelou sa tak odstránila doterajšia tvrdosť zákona, ktorý postihoval aj dodatočné zistenie tzv. spätného nelegálneho zamestnávania, ktoré už v čase vykonávania kontroly inšpekcie práce nebolo nelegálnym zamestnávaním. V praxi k tomu často dochádzalo administratívnym pochybením, resp. oneskoreným nahlásením zamestnanca do Sociálnej poisťovne.

To znamená, že od 1. januára 2018 už nebude inšpekciou práce zistené oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne považované za nelegálne zamestnávanie, ak zamestnávateľ prihlásil zamestnanca do 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

V žiadnom prípade však neodporúčame zamestnávateľom spoliehať sa na túto dodatočnú 7-dňovú lehotu. Ak totiž Inšpektorát práce príde v tejto lehote na kontrolu, napríklad na 3. deň od začiatku výkonu práce zamestnanca a zamestnávateľ nebude mať prihláseného zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne, bude takýto prípad považovaný za nelegálne zamestnávanie so všetkými jeho následkami. Ak však inšpekcia práce začne vykonávať kontrolu u zamestnávateľa napríklad na 10. deň od začatia výkonu práce zamestnanca, ktorého zamestnávateľ prihlásil do Sociálnej poisťovne síce s omeškaním na 6. deň od začatia výkonu činnosti zamestnanca, takýto prípad už nebude posúdený ako nelegálne zamestnávanie. Novela má tak zabrániť spätnému vyhľadávaniu a postihu administratívneho porušenia, resp. oneskorenia zamestnávateľa, keď v čase kontroly inšpekcie práce už zamestnanec je prihláseným zamestnancom v registri Sociálnej poisťovne aj keď oneskorene.

Zamestnávatelia, ktorí sa v súčasnosti už nachádzajú v zozname osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, na účely vedenia tohto zoznamu a na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitných predpisov (napríklad pre účasť vo verejnom obstarávaní, pre žiadosť o dotácie zo štátneho rozpočtu, žiadosť o eurofondy), na základe ich písomnej žiadosti, podanej Národnému inšpektorátu práce, sa nebudú považovať za nelegálnych zamestnávateľov uplynutím 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak ich porušenie bolo tzv. spätným nelegálnym zamestnávaním, a teda v čase začatia kontroly mali už prihlásených všetkých zamestnancov v Sociálnej poisťovni (t. j. zamestnávateľ prihlásil svojho zamestnanca síce s omeškaním do 7 dní od začatia výkonu práce zamestnanca, najneskôr však do začatia kontroly inšpekcie práce).


Mgr. Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková

Senior Associate


Ružička Csekes s.r.o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.: +421 2 3233 3444
Fax: +421 2 3233 3443
e-mail: office-ba@r-c.skPFR_2017


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk