13.7.2021
ID: 5131upozornenie pre užívateľov

Next Generation EU: Nové investície do zdravotnej starostlivosti

Slovensko sa v zdravotnej starostlivosti v niektorých obdobiach pandémie COVID-19 dostalo na pokraj svojich možností, pričom bola naplno odhalená nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti podčiarknutá nedostatočnou kapacitou verejného sektora promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Z tohto dôvodu sa v slovenskom Pláne obnovy nachádzajú investície a reformy v zdravotníctve, ktoré majú za cieľ odstrániť nedostatky, skvalitniť zdravotnú starostlivosť a jej dostupnosť pre všetkých obyvateľov Slovenska[1].

V oblasti zdravia sa v Pláne obnovy nachádzajú tri kľúčové komponenty:

 • Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
 • Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
 • Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť.

Taliansko bolo jednou z prvých európskych krajín poznačených veľkými negatívnymi dopadmi pandémie ochorenia COVID-19. Ako sa s touto situáciou v Taliansku vyrovnali a aké kroky navrhujú na zmiernenie dopadov, resp. aké investície možno očakávať sa dočítate nižšie.

TALIANSKO

Pandémia ochorenia COVID-19 bola nepochybne najvýznamnejším šokom, ktorému štátna zdravotná služba (NHS) Talianska musela čeliť od svojho založenia v roku 1978. Do 31. marca 2021 zomrelo v Taliansku viac ako 125 000 ľudí a viac ako 2 milióny ľudí bolo infikovaných vírusom COVID-19. Táto pandémia priniesla významné poznatky o budúcej udržateľnosti a odolnosti talianskeho zdravotného systému.

V systéme zdravotnej starostlivosti sa vyvinulo veľké úsilie na potlačenie pandémie, má to však širšie dôsledky: štátna zdravotná služba (NHS) Talianska musela zastaviť väčšinu dobrovoľnej starostlivosti počas prvej fázy núdzovej situácie a pre niektoré regióny aj v novembri a decembri 2020. Je však potrebné vyvodiť aj pozitívne aspekty, napríklad reakcia na krízu vyslala silný impulz pre šírenie telemedicíny, najmä u pacientov s rakovinou a chronických pacientov.

Počas prvej a druhej vlny talianska vláda vyčlenila celkovo 9,5 miliárd EUR na posilnenie siete nemocníc s cieľom zabezpečiť personál, pomôcky a prostriedky pre systém zdravotnej starostlivosti, civilnú ochranu a orgány presadzovania práva na pomoc ľuďom postihnutým týmto ochorením a na prevenciu, zmiernenie a potlačenie epidémie.

Ale to nestačí.

Mimoriadna situácia si vyžadovala spoločnú reakciu Európy na epidémiu koronavírusu. Preto Európska únia prijala opatrenia na posilnenie sektorov verejného zdravotníctva a na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu v Európskej únii. Európska komisia zmobilizovala všetky prostriedky, ktoré má k dispozícií, aby pomohla členským štátom EÚ pri koordinácii ich vnútroštátnych reakcií na potlačenie šírenia vírusu.

Prvou akciou bol Nástroj EÚ budúcej generácie (New Generation EU - NGEU). NGEU predstavuje pre EÚ transformačnú zmenu: objem zdrojov použitých na podporu rastu, investícií a reforiem predstavuje 750 miliárd EUR, z čoho viac ako polovicu, 390 miliárd EUR, tvoria granty.

Cieľom „Misie 6“ talianskeho Plánu obnovy a odolnosti je predovšetkým obnoviť systém zdravotnej starostlivosti Talianska. 20,7 miliárd EUR - z toho 19,7 miliárd EUR bude z Nástroja EÚ budúcej generácie - bolo vyčlenených na podporu systému zdravotnej starostlivosti Talianska s opatreniami na dvoch frontoch: rozvoj miestnej siete, ktorá je čoraz bližšie k ľuďom a modernizácia technologických zariadení štátnej zdravotnej služby.

Cieľmi talianskej vlády sú:

 • posilnenie systému nemocníc, najmä územnej siete pomoci, s cieľom zabezpečiť homogenitu v schopnosti poskytovať integrované riešenia (zdravotné a sociálne zdravotné otázky), ako aj rovnaký prístup k starostlivosti;
 • posilnenie odolnosti a včasnosti reakcie zdravotného systému na objavujúce sa infekčné choroby, ktoré sa spájajú s vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou, ako aj v čase iných mimoriadnych situácií v oblasti zdravia.
 • podpora digitálnej zdravotnej starostlivosti, navrhovanie digitálnych riešení pre procesy multidisciplinárnej a viacprofesnej starostlivosti a pomoci;
 • podpora a posilnenie oblasti vedeckého výskumu a zvyšovanie zdrojov pre biomedicínsky výskum a výskum v oblasti zdravotníctva;
 • poskytovanie bezpečných, technologicky vyspelých, digitálnych a udržateľných nemocníc, s osobitným dôrazom na moderné zariadenia a digitalizáciu;
 • posilňovanie kapacít, efektívnosti, odolnosti a spravodlivosti krajiny vzhľadom na súčasné a budúce vplyvy na zdravie spojené s environmentálnymi a klimatickými rizikami;
 • zvyšovanie odborných profesionálnych, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov v štátnej zdravotnej službe (NHS) a riešenie nedostatočného počtu lekárov - špecialistov a všeobecných lekárov.

Misia pozostáva z dvoch zložiek, pokiaľ ide o intervencie:

 • územná zdravotná starostlivosť a telemedicína s rozpočtom 7,9 miliárd EUR;
 • inovácie, výskum a digitalizácia zdravotnej starostlivosti v celkovej hodnote 11,82 miliárd EUR.

Cieľom prvej zložky, konkrénte Miestna pomoc a telemedicína, je posilnenie a presmerovanie štátnej zdravotnej služby (NHS) na model zameraný na územia a siete sociálnej a zdravotnej starostlivosti s cieľom prekonať fragmentáciu a štrukturálne medzery medzi rôznymi regionálnymi zdravotnými systémami zabezpečením homogenity prístupu k starostlivosti a s cieľom poskytovať základné úrovne starostlivosti (Essential Care Levels - LEA); na zlepšenie prevencie a územnej starostlivosti zvyšovaním kapacity na integráciu nemocničných služieb, miestnych zdravotných služieb a sociálnych služieb pre zabezpečenie kontinuity pomoci, viacprofesných a multidisciplinárnych prístupov, integrovaných možností pre pobyt v nemocnici pre celú populáciu; posilnenie kapacity, efektívnosti, odolnosti a spravodlivosti krajiny v súvislosti so súčasnými a budúcimi vplyvmi na zdravie spojenými s environmentálnymi a klimatickými rizikami, vo vízii „One-Health“ a vo vývoji „Zdravia planéty“.

Cieľom druhej zložky, konkrétne Inovácie, výskum a digitalizácia zdravotnej starostlivosti, je podporovať a posilňovať oblasť vedeckého výskumu prostredníctvom: prioritizácie vytvárania klinických a nadnárodných sietí excelentnosti; posilňovania zdravotníckych informačných systémov a digitálnych nástrojov na všetkých úrovniach štátnej zdravotnej služby (NHS); posilňovania ľudských zdrojov prostredníctvom modernizácie vzdelávacích nástrojov a obsahu a rozvoja odborných profesionálnych, digitálnych a manažérskych zručností odborníkov štátnej zdravotnej služby (NHS); prekonania kritických otázok týkajúcich sa obmedzeného a heterogénneho šírenia elektronických lekárskych záznamov; riešenia problému starnutia zariadení a nízkeho využívania zdravotníckych technológií v nemocniciach, dosahovania vyšších štandardov efektívnosti a účinnosti; budovania bezpečných, technologických, digitálnych a udržateľných nemocníc; prekonania obmedzeného šírenia nástrojov a činností telemedicíny.

V Taliansku vládne opatrenia prijaté v súvislosti s aktuálnym stavom ohrozenia zdravia zahŕňajú výslovný odkaz na realizáciu vyhlásených tendrov a plnenie prebiehajúcich verejných zákaziek. Taliansky regionálny plán prevencie (RPP) umožňuje zjednodušenie administratívnych postupov a radikálne prehodnotenie verejných opatrení.

Posledným krokom tohto cieľa je výnos predsedu vlády schválený 28. mája minulého roka. Hlavné inovácie sa týkajú:

 • správy a riadenia RPP.
  • Zodpovednosť za riešenie RPP je zverená predsedníctvu Rady ministrov. Je zriadená kontrolná miestnosť, ktorej predsedá predseda vlády a ktorej sa zúčastňujú príslušní ministri a zástupcovia tajomníkov. Kontrolnej miestnosti pomáha Technický správny úrad s monitorovaním realizácie RPP;
 • verejného obstarávania.
  • Do 31. októbra nesmie subdodávka presiahnuť 50 % (v porovnaní s bežným limitom vo výške 30 %). Od 1. novembra sa odstráni akýkoľvek kvantitatívny limit na subdodávky, verejní obstarávatelia však v súťažných podkladoch uvedú služby alebo práce, ktoré musí účastník verejnej súťaže priamo vykonať.
  • Ďalšie body budú udelené aj spoločnostiam, ktoré prijali nástroje na zosúladenie pracovného a súkromného života a ktoré sa zaviažu prijať ženy a ľudí do 35 rokov.
  • Verejní obstarávatelia môžu začať rokovacie konanie bez zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ods. 63 Kódexu verejného obstarávania) pre všetky ciele RPP, bez ekonomických obmedzení.
  • V prípade sporov je postup rýchlejší (ods. 125 Kódexu správnych konaní).

Preto v Taliansku vzniknú pre hospodárske subjekty nové investičné scenáre.Mariangela Di Giandomenico

Eversheds Sutherland Taliansko


Maria Rita Silvestri
Eversheds Sutherland Taliansko


Annamária Tóthová
 

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava


Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 

[1] K dispozici >>> TU.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk