4.1.2013
ID: 90upozornenie pre užívateľov

Nové odvodové povinnosti. Na čo v Novom roku nezabúdať?

Odvodové zaťaženie dohodárov, navýšenie odvodov pre SZČO, zdravotné odvody z dividend, to všetko nám prináša Nový rok 2013. Základný prehľad týchto zmien nájdete nižšie.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Dohodári a ich odvodové zaťaženie

Hoci sa dohodári potešili novým právam, ktoré im priniesla novela Zákonníka práce, avšak enormné zvýšenie odvodov nevystrašilo len ich ale aj zamestnávateľov.

V súčasnosti z príjmu dohodárov platí zamestnávateľ len úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vyplácaného príjmu a garančné poistenie vo výške 0,25 % z vyplácaného príjmu a dohodár neodvádza do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nič. Po novom sa budú na dohodárov s pravidelným príjmom, ktorí nepatria do žiadnej z nižšie uvedených skupín, vzťahovať kompletné sociálne a zdravotné odvody v celkovej výške 48,6 %. Ak bude mať takýto dohodár nepravidelný príjem, jeho zárobok sa zaťaží 43,8 % odvodmi. Z nepravidelného príjmu sa totiž nebude strhávať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Nižšie odvody z dohôd budú mať študenti a poberatelia starobných, invalidných a výsluhových invalidných penzií.

Študenti, ktorých príjem prekročil 155 EUR, invalidní a výsluhoví invalidní dôchodcovia budú z príjmu z dohôd platiť 29,8 % odvody. Tieto odvody zahŕňajú kompletné dôchodkové poistenie a garančné a úrazové poistenie.

Príjem z dohôd starobných a výsluhových dôchodcov vláda, okrem už doteraz plateného garančného a úrazového poistenia, zaťaží aj starobným poistením a poistením do rezervného fondu solidarity. Ich odvodová sadzba tak bude predstavovať výšku 23,8 %.

Osobitnou kategóriou budú študenti stredných škôl vo veku do 18 rokov, ktorých príjem neprekročí 66 EUR a študenti vo veku od 18 do 26 s príjmom do 155 EUR. Výška odvodov sa pre nich nemení a zostáva vo výške 1,05 %.

Nižšie uvádzame prehľad odvodov za dohodárov platných od 1.1.2013

Žiaci strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme maximálne 66 EUR mesačne a študenti vo veku od 18 do 26 rokov pri príjme maximálne 155 EUR mesačne

   Zamestnanec Zamestnávateľ 
Garančné poistenie  0 0,25 
Úrazové poistenie  0 0,80 
Starobné poistenie  -  -
Rezervný fond  -  -
Invalidné poistenie  -  -
Zdravotné poistenie  -  -
Nemocenské poistenie  -  -
Poistenie v nezamestnanosti  -  -
CELKOM  -  1,05

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov, ak odmena prevyšuje 155 EUR

   Zamestnanec Zamestnávateľ 
Garančné poistenie  0 0,25 
Úrazové poistenie  0 0,80 
Starobné poistenie  4 14 
Rezervný fond  0  4,75
Invalidné poistenie  3
Zdravotné poistenie  -  -
Nemocenské poistenie  -  -
Poistenie v nezamestnanosti  -  -
CELKOM  7  22,80

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek

   Zamestnanec Zamestnávateľ 
Garančné poistenie  0 0,25 
Úrazové poistenie  0 0,80 
Starobné poistenie  4  14
Rezervný fond  0 4,75 
Invalidné poistenie -
Zdravotné poistenie -
Nemocenské poistenie - -
Poistenie v nezamestnanosti - -
CELKOM  4  19,80

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom

   Zamestnanec Zamestnávateľ 
Garančné poistenie  0 0,25 
Úrazové poistenie  0 0,80 
Starobné poistenie  4 14
Rezervný fond  0 4,75 
Invalidné poistenie 3
Zdravotné poistenie 4 10 
Nemocenské poistenie  - --
Poistenie v nezamestnanosti  -  
CELKOM 11 32,80 

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom

   Zamestnanec Zamestnávateľ 
Garančné poistenie  0 0,25
Úrazové poistenie  0 0,80
Starobné poistenie  4 14 
Rezervný fond  0 4,75 
Invalidné poistenie  3  3
Zdravotné poistenie  4  10
Nemocenské poistenie 1,4 0  1,40
Poistenie v nezamestnanosti  1  1
CELKOM  13,40  35,20


Nahlasovacie povinnosti spojené s novými odvodovými povinnosťami dohodárov

Zamestnávatelia budú mať v prípade dohodárov rovnaké nahlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni ako pri zamestnancoch.

Sociálna poisťovňa

Ak ste ako zamestnávateľ doteraz neboli prihlásený ako platiteľ do Sociálnej poisťovne, ste povinný sa prihlásiť do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu zamestnávateľa. Lehota na prihlásenie je do 8 dní odo dňa, kedy ste začali zamestnávať aspoň jedného dohodára. V skutočnosti sa však musíte prihlásiť súčasne s prihlásením dohodára, pretože Sociálna poisťovňa neprevezme registračný list FO, t.j. prihlášku dohodára, ak ešte nie ste zaregistrovaný.

Každého nového dohodára budete povinný prihlásiť do Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu FO najneskôr pred začatím výkonu jeho činnosti. Ak máte viac ako osem dohodárov a/alebo zamestnancov, ste povinný ich prihlasovanie uskutočňovať elektronicky.

Lehota na nahlásenie dohodárov sa líši podľa toho, či sa jedná o dohody uzavreté pred 31.12.2012 a trvajúce aj v roku 2013 alebo dohody uyavreté až v roku 2013. V prvom prípade platí pre zamestnávateľov predĺžená lehota na dodatočné prihlásenie dohodárov, a to najneskôr do 31.1.2013. Pre tie dohody, ktoré uzavriete až v roku 2013 uvedená výnimka neplatí a dohodárov nahlasujete klasicky, pred vznikom povinného poistenia a najneskôr do začatia výkonu ich činnosti.

Zdravotná poisťovňa

V prípade, že nie ste prihlásený ako platiteľ poistného za dohodárov v príslušnej zdravotnej poisťovni, ste rovnako ako v prípade Sociálnej poisťovne, povinný prihlásiť sa do registra platiteľov poistného. Prihlášku – oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného, podávate do príslušnej zdravotnej poisťovne do 8 dní od vzniku pracovného pomeru (prihláška Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.).

Pre účely nahlásenia zdravotného poistenia dohodárov z dohôd trvajúcich aj v roku 2013 nebola daná žiadna predĺžená lehota. Do príslušnej zdravotnej poisťovne (t.j. poisťovne, v ktorej je dohodár zaregistrovaný) ste povinný oznámiť platenie poistného prostredníctvom formulára - oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (tlačivo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.) do 8 pracovných dní od vzniku povinnosti, t.j. od 1.1.2013. Ak zohľadníme víkendy a sviatky, tak na prihlásenie máte do 11.1.2013. Lehota 8 pracovných dní sa vás samozrejme týka aj pri dohodách, ktoré uzatvoríte po 1.1.2013.

Odvody pre SZČO po novom

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 44,2 % priemernej mzdy na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Minimálny vymeriavací základ sa tak zvýši z 339,89 EUR na 393 EUR a minimálne odvody na sociálne poistenie zo súčasných 112,66 EUR vzrastú na 130,27 EUR. Nové sumy poistného budú prvýkrát splatné 8.2.2013.

Smerom hore sa posúva aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie na päťnásobok priemernej mzdy spred dvoch rokov, t.j. na 3.930 EUR. Zjednocuje sa tak rozdielny maximálny vymeriavací základ, ktorý platil doteraz (pre rok 2012 štvornásobok priemernej mzdy, ktorá bola vykázaná pred dvoma rokmi na platenie dôchodkového postenia vo výške 3.076 EUR a jedenapolnásobok priemernej mzdy, ktorá bola vykázaná pred dvoma rokmi na platenie nemocenského poistenia vo výške 1.153,5 EUR). Maximálne poistné pre SZČO za obdobie od 1. januára 2013 sa zvýši z 935,1 EUR na 1 302,79 EUR.

Zmeny nastanú aj vo výpočte vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Podľa súčasnej právnej úpravy je vymeriavacím základom zisk podnikateľa znížený o zaplatené odvody a delený koeficientom 2 pre sociálne poistenie a koeficientom 2,14 pre zdravotné poistenie. Podľa nového by sa výška koeficientu pre výpočet vymeriavacieho základe pre platenie odvodov mala meniť postupne v troch časových intervaloch, a to od 1. júla 2013 na koeficient vo výške 1,9, od 1. júla 2014 na koeficient vo výške 1,6 a od 1. júla 2015 na koeficient vo výške 1,486. Vzhľadom na skutočnosť, že koeficientom sa delí príjem z podnikania, tak čím bude koeficient nižší, tým bude vyšší vymeriavací základ, a teda aj výška odvodov .

Dividendy a zdravotné poistenie

Zvýšenie odvodov z vyplatených podielov na zisku taktiež neodolalo zmenám. Vymeriavací základ sa už nebude znižovať, teda odvody sa budú platiť z celej sumy dividend.

Osobitne je pre dividendy stanovený maximálny vymeriavací základ, a to až 120-násobok priemernej mesačnej mzdy. V roku 2013 bude takýto maximálny vymeriavací základ pre príjmy z dividend v sume 94 320 EUR (120 x 786 EUR). Maximálna výška zdravotných odvodov z dividend tak v roku 2013 dosiahne sumu 13 204,80 EUR.


JUDr. Lucia Regecová

JUDr. Lucia Regecová,
vedúca advokátka

Mgr. Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk