25.1.2013
ID: 68upozornenie pre užívateľov

Od 2013 opäť zásadné zmeny v slovenskom Zákonníku práce

Stalo sa pravidlom, že s novou vládou sa novelizuje aj najdôležitejší zákon ochraňujúci práva zamestnancov.

 
 bnt attorneys-at-law, s.r.o.
 

Posledná veľká novela Zákonníka práce nadobudla účinnosť 1. januára 2013. Prináša množstvo noviniek, medzi najdôležitejšie môžeme zaradiť tieto zmeny: Zmena definície závislej práce má zamedziť zneužívaniu živnostníkov na závislú prácu. Zmena spočíva v tom, že sa znižuje počet definičných znakov závislej práce. Menší počet znakov znamená ich jednoduchšie naplnenie a jednoduchšie ustálenie, či vykonávaná činnosť je alebo nie je závislou prácou. Skrátenie maximálnej dĺžky pracovného pomeru na dobu určitú z troch rokov na dva roky a zníženie počtu možných opakovaných predĺžení pracovného pomeru na dobu určitú z troch razov v rámci trojročnej lehoty na dva razy v rámci dvojročnej lehoty. Opätovne sa zavádza súbeh výpovednej doby a odstupného v prípade výpovede z pracovného pomeru z organizačných dôvodov. Výška odstupného bude závislá od doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa.

V prípade úspešnej žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru sa mení maximálna suma náhrady mzdy, ktorú musí zamestnávateľ zamestnancovi uhradiť z deviatich mesiacov na 36 mesiacov.
 
Sprehľadňuje sa právna úprava flexibilného využívania fondu pracovného času zamestnancov. Zrušuje sa síce tzv. flexikonto, ponecháva sa však konto pracovného času ako štandardný inštitút. Konto pracovného času však môžu zaviesť len zamestnávatelia, pri ktorých pôsobia odbory.
 
Skracuje sa obdobie, v ktorom je zamestnávateľ povinný kompenzovať prácu nadčas náhradným voľnom resp. mzdovým zvýhodnením za prácu nadčas z 12 mesiacov na 4 mesiace.
 
Zavádza sa vyššia ochrana tzv. „dohodárov“, po novom sa na nich budú vzťahovať aj niektoré ustanovenia o pracovnom čase, prestávkach v práci, čase na očistu po práci, nočnej práci, minimálnej mzde, BOZP, ospravedlnenie prekážok v práci (bez náhrady mzdy).
 
Zrušuje sa ustanovenie, na základe ktorého mohla zastupovať (a uzatvárať kolektívnu zmluvu za) všetkých zamestnancov u zamestnávateľa len odborová organizácia, ktorá preukázala, že u zamestnávateľa je viac ako 30% zamestnancov odborovo organizovaných.
 
Zmeny nastávajú aj v rozsahu času, ktorý musí zamestnávateľ dať k dispozícii na činnosť zástupcom zamestnancov. Ak sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ nedohodnú inak, poskytne zamestnávateľ na túto činnosť mesačne pracovné voľno s náhradou mzdy vypočítané ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa a časového úseku 15 minúť.

Zdroj: Zákon č. 311/2001 Z. z.


Mgr. Katarína Babiaková, LL.M.

Mgr. Katarína Babiaková, LL.M.,
advokátka


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk