14.1.2020
ID: 4677upozornenie pre užívateľov

Zmeny v pracovnom práve v roku 2020

Rok 2020 prináša rôzne dôležité zmeny v odvetví pracovného práva. Zmeny sú realizované hlavne v prospech zamestnancov ako napríklad príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zvýšenie dovolenky pre mladých zamestnancov s deťmi. Zákonodarca myslel aj na zamestnávateľov, hoci benefity nie sú tak výrazné ako pri zamestnancoch.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
(účinné od 1.1.2020)
 
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa objavuje v Zákonníku práce[1] v novo pridanom ustanovení § 152b. Tento príspevok je založený na dobrovoľnej báze, zamestnávateľ ho teda nie je povinný poskytnúť. Zamestnávateľ môže na základe žiadosti zamestnancov či ich zástupcov, prípadne z vlastnej iniciatívy poskytnúť zamestnancom príspevok na športovú činnosť dieťaťa.


Eversheds_logo


Výška príspevku predstavuje 55 % oprávnených výdavkov, ktoré rodič dieťaťa vynaložil na športovú činnosť dieťaťa. Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Tento príspevok možno poskytnúť dieťaťu zamestnanca, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť. Zákonník práce považuje v tejto súvislosti za dieťa zamestnanca nielen jeho vlastné dieťa, ale aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Dieťa musí pôsobiť v športovej organizácii najmenej počas šiestich mesiacov kalendárneho roka.

Výška príspevku je limitovaná na najviac 275 € za kalendárny rok, pričom zamestnanec môže o príspevok požiadať iba u jedného zamestnávateľa za rok. Ak by mal rodič detí viac, súhrn všetkých poskytnutých príspevkov rovnako nesmie presiahnuť 275 € za kalendárny rok. V prípade zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Asi najväčšia výhoda príspevku a motivácia pre zamestnávateľov je skutočnosť, že príspevok je oslobodený od daní a odvodov, zamestnávateľ si môže zahrnúť poskytnuté príspevky do daňových výdavkov a znížiť si tak daň z prímu. Príspevok si do daňových výdavkov môže za rovnakých podmienok zahrnúť aj SZČO – rodič dieťaťa, ak už nedostal príspevok od iného zamestnávateľa v danom kalendárnom roku.

Nastavenie právnej úpravy má podporiť zamestnávateľov v tom, aby uprednostňovali poskytovanie príspevkov na športovú činnosť pred zvyšovaním mzdy zamestnanca. Zo zvýšenej mzdy by sa totižto museli platiť dane a odvody, zatiaľ čo príspevok na športovú činnosť je od daní a odvodov oslobodený, avšak či je táto motivácia dostatočná ukáže až prax a množstvo poskytnutých príspevkov. 

Zvýšenie minimálnej mzdy a zavedenie automatického vzorca

(účinné od 1.1.2020)

Zmeny v legislatíve sa dotkli aj určenia sumy minimálnej mzdy. Suma minimálnej mzdy sa v roku 2020 zvýši z 520 € na 580 € mesačne.

Na rozdiel od predchádzajúcich zvýšení minimálnej mzdy zákonodarca zaviedol nový mechanizmus určenia minimálnej mzdy. Suma minimálnej mzdy sa má určiť dohodou medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov. Ak k dohode nedôjde do zákonom stanoveného termínu, výška minimálnej mzdy sa má určiť na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. V prípade že, ani na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky nedôjde k dohode, zákonodarca zaviedol automatický mechanizmus určovania minimálnej mzdy, pričom jej výška bude 60 % z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky určenej Štatistickým úradom z pred dvoch rokov.

V tejto súvislosti podotýkame, že v predošlom období sa prostredníctvom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky ešte nikdy nepodarilo dosiahnuť dohodu o výške minimálnej mzdy. Výšku minimálnej mzdy vždy nakoniec autoritatívne určila vláda.

Viac dovolenky pre „mladých“ rodičov

(účinné od 1.1.2020)

Základná výmera dovolenky v zmysle Zákonníka práce predstavuje najmenej 4 týždne. Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov mali do 31.12.2019 zamestnanci, ktorý dovŕšili najmenej 33 rokov veku. Od 1.1.2020 bude mať nárok na dovolenku vo výške najmenej 5 týždňov aj zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa

Úpravou ustanovenia regulujúceho základnú výmeru dovolenky (§ 103 Zákonníka práce) bol zavedený nový termín – zamestnanec, ktorý sa trvalo stará o dieťa. Návrh zákona či ultrakrátka osobitná časť dôvodovej správy (dohromady dve vety!) žiadnym spôsobom nevysvetľuje, čo sa považuje za trvalé staranie sa o dieťa. Táto zmena bez jasných výkladových pravidiel môže priniesť nejasnosť a spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom ohľadom výšky základnej výmery dovolenky.

Modifikácia zákonnej definície nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
(účinné od 1. 1.2020)

Doteraz sa výnimka z definície nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania týkala iba rodinných príslušníkov podnikateľa – fyzickej osoby. Nelegálnou prácou / nelegálnym zamestnávaním nebol výkon práce príbuzného v priamom rade, súrodenca alebo manžela tejto fyzickej osoby, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Od 1.1.2020 sa výnimka rozširuje aj na rodinných príslušníkov spoločníka jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným a to bez ohľadu na počet jej zamestnancov, avšak výnimka sa vzťahuje iba na fyzickú osobu ako jediného spoločníka. Právna úprava touto zmenou reaguje na trend zmeny formy podnikania zo živnosti na jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

Daňový benefit pre zamestnávateľa ohľadom ubytovania zamestnancov, ktorý poskytuje ubytovanie svojim zamestnancom  a zamestnanca, ktorý využíva ubytovacie služby zamestnávateľa
(účinné od 1. 1. 2020)

Zamestnávateľ, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom a zamestnáva viac ako 49 zamestnancov bude môcť rýchlejšie odpísať budovy, ktoré v prevažnej miere slúžia na ubytovanie vlastných zamestnancov. Úprava prináša výhody aj pre zamestnancov. Doposiaľ, ak zamestnávateľ poskytoval zamestnancovi ubytovanie vo svojom zariadení jednalo sa o nepeňažný príjem zamestnanca z ktorého musel zamestnanec odviesť daň. Po novom bude tento príjem až do výšky 350€ mesačne oslobodený od dane. Zákonodarca má za to, že predmetnými zmenami podporí mobilitu pracovnej sily a podporí tiež financovanie bytovej výstavby zo zdrojov podnikateľského prostredia.

Zmeny vo vysielaní zamestnancov
(účinné od 30. 7. 2020)

Nová právna úprava reflektuje pár zmien v európskej legislatíve a chráni práva vyslaných zamestnancov najmä tým, že:

  • rozlišuje medzi krátkodobým a dlhodobým vyslaním zamestnanca;
  • mení definíciu mzdových podmienok;
  • zavádza opatrenia proti obchádzaniu právnej úpravy prostredníctvom vymieňania hosťujúcich zamestnancov na výkon tej istej pracovnej úlohy.
Mgr. Martin Stríž,
advokátsky koncipient

Adam Oleš_
Mgr. Adam Oleš,
advokátsky koncipient


Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

______________
[1] Zákon č. 311/2001 Z. z.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk