24.2.2015
ID: 2799upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o ochrane pred požiarmi opätovne zavádza povinnosť odbornej kontroly komínov

Majitelia domov budú povinní aspoň raz ročne zabezpečiť kontrolu komína osobou s odbornou spôsobilosťou, teda kominárom. Vyplýva to z návrhu novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra SR a 18. februára 2015 ho schválila vláda. Novela ďalej okrem iného zavádza povinnosť registrácie požiarnotechnických zariadení, upravuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi s cieľom zvýšiť odbornú úroveň špecialistu a technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce.

Kontrola komínov

Ministerstvo vnútra SR chce  opätovným zavedením povinnosti kontroly komínov odborníkom aspoň raz za 12 mesiacov účinnejšie predchádzať požiarom. Povinnosť sa bude týkať fyzických, právnických osôb a podnikateľov. Dôvodom je dvojnásobný nárast počtu požiarov za posledných desať rokov, ktoré súviseli s nedostatkami pri prevádzke palivových spotrebičov a používaní komínov a dymovodov. Kým v roku 2005 bolo takýchto požiarov 383, v roku 2012 až 709 a vlani 563. Od roku 2007 do konca roka 2014 zomrelo pri nich 14 osôb a 92 osôb utrpelo zranenie.

Zákon v súčasnosti síce vyžaduje kontrolu a čistenie komínov, pričom  však tieto činnosti nemusí vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou. Do roku  2006 bola táto činnosť výlučne v kompetencii kominárov.

Za nesplnenie novej povinnosti bude hroziť fyzickým osobám pokuta do 99 eur, právnickým osobám a podnikateľom do 16.596 eur.

Kontrolu komínov osobou s odbornou spôsobilosťou sú právnická osoba a fyzická osoba povinné prvýkrát zabezpečiť do 31. decembra 2016.

Registrácia požiarnotechnických zariadení

Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia bude povinný požiadať ministerstvo vnútra o jeho zaregistrovanie,  a to ešte pred prvým zabudovaním do stavby. Zvýši sa tým úroveň protipožiarnej bezpečnosti stavieb najmä v súvislosti so zabezpečením akcieschopností požiarnotechnických zariadení, ako aj požiadavkami na ich prevádzkovanie. (Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné a polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru.)

Podmienky na získanie odbornej spôsobilosti

Upravujú sa podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska požiadaviek na vzdelanie a zároveň sa navrhujú podmienky, na základe ktorých bude možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou, ako aj podmienky odobratia alebo zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Preventivár požiarnej ochrany obce

Navrhuje sa zvýšiť úroveň odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, a to tým spôsobom, že aj tieto odborne spôsobilé osoby budú povinné počas platnosti osvedčenia v päťročných intervaloch absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Dôvodom je, že odborná spôsobilosť preventivára je v súčasnosti nepostačujúca a výkon štátnej správy na tomto úseku je neefektívny.

V tejto súvislosti sa navrhuje tiež upraviť rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. (Preventivár požiarnej ochrany obce  má v kompetencii  napríklad  organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci a najmä odbornú prípravu členov kontrolných skupín.)

Ďalšie zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi:

  • Zavádza sa definícia celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.
  • Upravujú sa niektoré povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi najmä vo vzťahu k právnickým osobám, napr. v oblasti spracovávania dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, činnosti protipožiarnych hliadok a pod.  
  • Ustanovujú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie získanej mimo územia SR v súvislosti s  vykonávaním činností preventivára požiarnej ochrany obce, technika a špecialistu požiarnej ochrany na území SR.  Navrhujú sa podmienky, za ktorých môžu vykonávať činnosti na území SR hosťujúci technik a hosťujúci špecialista požiarnej ochrany.
  • Upravujú sa podmienky na získanie  osobitného  oprávnenia pre fyzické osoby, na základe ktorého môžu vykonávať činnosti spojené s projektovaním, inštaláciou, opravou a kontrolou požiarnotechnických zariadení.
  • Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať hasiace prístroje.
  • Rozširujú sa kompetencie ministerstva vnútra, najmä v súvislosti s registráciou požiarnotechnického zariadenia, celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR, ako aj v súvislosti s vykonávaním operatívneho a operačného riadenia hasičských jednotiek.
  • Spresňujú a rozširujú sa kompetencie krajského riaditeľstva HaZZ pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Dopĺňajú sa nové kompetencie okresného riaditeľstva HaZZ.
  • Nanovo sa definujú základné úlohy a postavenie dobrovoľného hasičského zboru obce,  najmä na zabezpečenie jeho akcieschopnosti a podmienok, ktoré musí splniť v rámci zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v rámci okresu.
  • So zámerom docieliť zvýšenie odbornej úrovne prípravy fyzických osôb na vykonávanie činností na úseku ochrany pred požiarmi sa spresňujú podmienky, na základe ktorých  možno získať oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, vrátane podmienok na  odobratie už udeleného oprávnenia.

Návrhom sa novelizujú aj ďalšie právne normy:

Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch

Navrhuje sa zaviesť správne poplatky, ktoré budú vyberať orgány štátnej správy pri výkone niektorých činností na úseku ochrany pred požiarmi. Pôjde napr. o spoplatnenie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu alebo technika požiarnej ochrany, o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti či konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy. Obdobné poplatky sú zavedené aj na iných úsekoch štátnej správy.

Zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore

Navrhované zmeny súvisia so zmenou terminológie v zákone o ochrane pred požiarmi.

Zákon č.37/20014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane

Navrhuje sa určiť základný rámec finančnej podpory, ktorú poskytuje Dobrovoľná požiarna ochrana SR jednotlivým dobrovoľným hasičským zborom obce a iným občianskym združeniam z finančných prostriedkov získaných z dotácie zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky slúžiace najmä na zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obce budú poskytované formou paušálnej finančnej dotácie raz za príslušný kalendárny rok, refundácie nákladov za uskutočnený výjazd mimo obce na základe pokynu operačného strediska HaZZ a formou finančného daru.

Účinnosť návrhu novely sa predpokladá od 1. septembra 2015. Výnimkou je povinnosť zaregistrovať požiarnotechnické zariadenie pred jeho prvým zabudovaním do stavby, ktorá bude účinná od 1. januára 2016.


Zdroj: TS - MV SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk