24.10.2013
ID: 980upozornenie pre užívateľov

Novinky z EU

Jednotné daňové priznanie k DPH: jednoduchší život pre podniky a zlepšenie daňovej disciplíny / Výsledky členských štátov EÚ v oblasti uplatňovania práva EÚ za rok 2012 / Boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí

Jednotné daňové priznanie k DPH

Komisia navrhla nové jednotné daňové priznanie k DPH, ktoré môže znížiť náklady pre podniky v EÚ až o 15 miliárd EUR ročne. Cieľom tejto iniciatívy je znížiť byrokraciu pre podniky, zjednodušiť dodržiavanie daňových predpisov a zefektívniť daňovú správu v celej Únii.

Jednotné daňové priznanie k DPH ako také v plnej miere odráža záväzok Komisie k inteligentnej regulácii a je jednou z iniciatív vytýčených v nedávnom Programe regulačnej vhodnosti a efektívnosti (Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT) s cieľom zjednodušiť pravidlá a znížiť administratívnu záťaž pre podniky. Dnešný návrh počíta s jednotným súborom požiadaviek pre podniky pri podávaní daňových priznaní k DPH, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte priznanie podávajú. Jednotné daňové priznanie k DPH, ktorým sa nahradia vnútroštátne daňové priznania k DPH, zabezpečí, že sa od podnikov v celej EÚ budú požadovať rovnaké základné informácie v rovnakých lehotách. Keďže jednoduchšie postupy sa ľahšie dodržiavajú a ľahšie presadzujú, dnešný návrh by mal tiež pomôcť zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti DPH a zvýšiť verejné príjmy.

Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta v tejto súvislosti povedal: „Jednotné daňové priznanie k DPH je prospešné pre všetkých zúčastnených. Podniky budú mať úžitok z jednoduchších postupov, znížených nákladov a nižšej byrokratickej záťaže. Vlády budú mať nový nástroj na jednoduchšie presadzovanie daňových predpisov v oblasti DPH, v dôsledku čoho by sa mali zvýšiť vybrané príjmy. Dnešný návrh preto podporuje naše odhodlanie dosiahnuť podnikaniu priaznivo naklonený jednotný trh a zároveň naše snahy o zlepšenie daňovej disciplíny v EÚ.“

Daňoví poplatníci v EÚ predkladajú vnútroštátnym daňovým správam každoročne 150 miliónov daňových priznaní k DPH. V súčasnosti sa požadované informácie, podoba vnútroštátnych formulárov a lehoty na podávanie priznaní v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. V dôsledku toho je podávanie daňových priznaní k DPH pre cezhranične pôsobiace podniky zložitým, nákladným a ťažkopádnym procesom. Podniky pôsobiace vo viac ako jednom členskom štáte sa takisto sťažujú, že vzhľadom na zložitosť procesu je ťažké dodržiavať právne predpisy v tejto oblasti.

Navrhnuté jednotné daňové priznanie k DPH zjednodušuje informácie, ktoré budú podniky musieť poskytovať daňovým orgánom. Toto daňové priznanie bude mať len 5 povinných políčok, ktoré bude daňový poplatník musieť vyplniť. Členské štáty dostanú priestor, aby mohli požadovať niekoľko ďalších štandardizovaných prvkov, maximálne však 26 políčok údajov. Ide o významné zlepšenie súčasnej situácie, kedy niektoré členské štáty požadujú vyplnenie až 100 políčok údajov.

Podniky budú podávať jednotné daňové priznanie k DPH mesačne, pričom mikropodniky budú mať túto povinnosť len raz za štvrť roka. Povinnosť podávať súhrnné ročné daňové priznanie k DPH, ktoré niektoré členské štáty v súčasnosti vyžadujú, by sa zrušila. Návrh takisto podporuje elektronické podávanie, keďže jednotné daňové priznanie k DPH sa bude môcť podávať v celej Únii elektronicky. Toto výrazné zjednodušenie postupu pre podávanie daňových priznaní k DPH podporuje širšie záväzky Komisie znížiť administratívnu záťaž a prekážky pre obchod v rámci jednotného trhu.

Návrh je takisto dôležitým príspevkom k vytvoreniu účinnejšieho systému DPH, ktorý je lepšie zabezpečený proti podvodom, ako sa uvádza v stratégii Komisie zameranej na reformu systému DPH. DPH predstavuje približne 21 % príjmov členských štátov, pričom v roku 2011 zostalo ešte približne 193 miliárd EUR nevybraných. Vytvorením jednoduchšieho systému pre daňových poplatníkov, ako aj pre daňové správy môže jednotné daňové priznanie k DPH zlepšiť dodržiavanie daňových predpisov a znížiť výpadky príjmov z DPH. Dnešný návrh by mohol významne prispieť k fiškálnej konsolidácii v celej EÚ tým, že zvýši príjmy do vereného rozpočtu.


Výsledky členských štátov EÚ v oblasti uplatňovania práva EÚ za rok 2012

V 30. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ sú zobrazené výsledky členských štátov v oblasti uplatňovania práva EÚ. Na konci roku 2012 bolo začatých menej konaní o porušení ako v predchádzajúcich rokoch. Počet prípadov v rámci mechanizmov na riešenie problémov, akým je EU Pilot, vzrástol. Odráža to odhodlanie Európskej Komisie spolupracovať s členskými štátmi na riešení problémov a zlepšiť dodržiavanie predpisov.

Na konci roka 2012 počet začatých konaní o porušení opäť klesol, a to o 25  % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Súvisí to čiastočne s častejším využívaním projektu EU Pilot1 a iných mechanizmov na riešenie problémov, ako je SOLVIT2), ktoré slúžia na riešenie problémov a sú podporou pri dodržiavanie predpisov: Životné prostredie, doprava, dane, vnútorný trh a služby sú štyrmi oblasťami, v ktorých sa najviac porušujú predpisy: spolu predstavujú viac ako 60 % všetkých prípadov.

Najviac konaní o porušení povinnosti sa začalo proti Taliansku (99), Belgicku (92) a Španielsku (91). Podobne ako v roku 2011 dosiahlo najlepšie výsledky Lotyšsko (iba 20 prípadov), len o niečo horšie na tom bola Litva (22 konaní) a Estónsko (24 konaní). Proti Slovensku sa začalo 36 konaní.

Oneskorená transpozícia smerníc: menej prípadov, viac návrhov na sankcie

V predchádzajúcich výročných správach sa poukazovalo na oneskorené transponovanie smerníc členskými štátmi. Minuloročná slabá výkonnosť sa výrazne zlepšila. Do konca roku 2012 sa začalo o 45  % menej konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície ako na konci roku 2011. V priebehu posledného roku sa väčšina konaní o porušení z dôvodu oneskorenej transpozície začala proti Taliansku (36), Portugalsku (34) a Maďarsku (26), zatiaľ čo Estónsko (5), Holandsko a Švédsko (po 6) mali v tomto ohľade najlepšie výsledky.

Komisia naďalej plne využíva systém sankcií zavedený podľa Lisabonskej zmluvy, aby odradila členské štáty od oneskorenej transpozície. Súdnemu dvoru Európskej únie postúpila 35 prípadov so žiadosťou o peňažné sankcie: proti Poľsku (10), Slovinsku (5), Holandsku, Fínsku (po 4), Cypru, Belgicku (po 3), Nemecku, Bulharsku, Slovensku, Luxembursku, Portugalsku a Maďarsku (po 1 v každej z krajín). V roku 2011 schválila Komisia iba 9 takýchto rozhodnutí o postúpení.

Sťažnosti: dôležitá spätná väzba od verejnosti

Komisia v roku 2012 zaregistrovala 3 141 sťažností od občanov, podnikov a zainteresovaných strán, ktorí poskytli Komisii dôležité vstupné údaje na jej monitorovanie správneho uplatňovania pravidiel EÚ. Sťažnosti občanov sa najčastejšie týkali oblasti životného prostredia (588 sťažností), spravodlivosti (491), vnútorného trhu a služieb (462) a boli namierené proti Taliansku (438), Španielsku (306) a Francúzsku (242).

Porušenie povinnosti podľa jednotlivých členských štátov a politík EÚ

V prílohách k správe sa uvádzajú výsledky každého členského štátu a výsledky v konkrétnych oblastiach politiky. Sú v nich poskytnuté názorné príklady a zdôraznené hlavné problémy pri uplatňovaní práva.

Plné znenie výročnej správy k dispozícii TU.


Boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí

Európsky parlament v akčnom pláne EÚ na obdobie 2014-2019 navrhol opatrenia na boj proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. Čelné postavenie v nich zaujíma zabavenie finančných aktív organizovaného zločinu a zakročenie proti jeho zdrojom príjmov. Odhaduje sa, že v EÚ operuje asi 4000 medzinárodných zločineckých organizácií.

"Náklady existencie mafie, ktoré sa ťažko odhadujú, sa pohybujú medzi 4 a 5 percentuálnymi bodmi HDP pre samotnú EÚ," uviedol spravodajca EP Salvatore Iacolino (EĽS, IT). Uznesenie, za ktoré hlasovalo 526 poslancov (25 bolo proti a 86 sa zdržalo), predstavuje podľa neho "zoznam konkrétnych krokov, ktoré by mali byť realizované v priebehu nasledujúceho volebného obdobia. Ide o spoločnú úlohu pre trestné systémy," dodal.

Podľa údajov Europolu sa počet medzinárodných zločineckých organizácií pôsobiacich v EÚ v roku 2013 odhadoval na 3600, pričom 70% má členov z rôznych krajín.

Ochrana financií v EÚ

Podľa poslancov by hospodárske subjekty právoplatne odsúdené za organizovanú trestnú činnosť, korupciu alebo pranie peňazí mali byť v celej EÚ vylúčené z účasti na verejných zakázkach. Právoplatne odsúdené osoby by sa nemohli uchádzať o verejnú funkciu alebo ju zastávať.

Poslanci v uznesení zopakovali svoju dlhodobú žiadosť na zriadenie úradu európskeho verejného žalobcu, ktorý by koordinoval národné vyšetrovanie a bojoval so zločinmi proti finančným záujmom EÚ. Úrad by mal byť vybavený nevyhnutnými ľudskými a finančnými zdrojmi, zdôraznili poslanci.

Podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) predstavujú príjmy z nezákonnej činnosti na celosvetovej úrovni približne 3,6% celosvetového HDP. Komisia odhaduje, že škody spôsobené korupciou predstavujú len v Únii približne 120 miliárd eúr ročne, teda 1,1% HDP EÚ.

Zakročiť proti zločinu

Za účelom ochrany finančných záujmov EÚ je kľúčové zakročiť účinnejšie proti aktívam organizovaného zločinu, uvádzajú poslanci a vyzývajú na zrušenie bankového tajomstva a odstránenie daňových rajov v EÚ. Tiež navrhujú, aby bol majetok zabavený z trestnej činnosti využívaný na sociálne ciele.

Zastaviť obchodovanie s ľuďmi

Poslanci s cieľom zastaviť obchodovanie s ľuďmi a nútenú prácu požadujú prísnejšie tresty pre osoby, ktoré sú zapletené do obchodu s ľuďmi a lepšiu ochranu ich obetí. Boj proti nútenej práci by sa mal podľa nich zamerať na miesta, kde sa využíva lacná pracovná sila.

Obchodovanie s ľuďmi prináša každoročné zisky v odhadovanej výške 25 miliárd eúr a týka sa všetkých členských krajín EÚ. Medzinárodné organizácie práce odhadujú celkový počet osôb nútených k práci v EÚ na 880 000, z nich 270 000 sú obete sexuálneho vykorisťovania.

Trestné činy súvisiace s mafiou

Podľa Parlamentu je kľúčové prijať rozhodnutie o jednotnej právnej definícii organizovanej trestnej činnosti, vrátane trestného činu účasti v organizácii mafiánskeho typu.

Manipulácia s výsledkami zápasov a kupovanie hlasov

Poslanci požadujú, aby sa manipulácia športových zápasov stala trestným činom so zodpovedajúcim postihom. Podobne by sa trestným činom malo stať aj kupovanie hlasov a to aj v prípade, že prospech z neho je nehmotný.

Schválené uznesenie stanovuje akčný plán pre budúci Parlament, Komisiu a Radu, ktorého naplnenie by EÚ umožnilo bojovať proti organizovanému zločinu na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. Uznesenie bolo pripravené Zvláštnym výborom pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie peňazí, ktorý bol zriadený v marci 2012, aby posúdil dopad mafiánskych aktivít na ekonomiku a spoločnosť EÚ a odporučil právne predpisy a ďalšie opatrenia.

Zdroj: Európska komisia, Európsky Parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk