7.6.2016
ID: 3363upozornenie pre užívateľov

Ochrana obchodného tajomstva

Rada prijala smernicu, ktorou sa stanovujú nové pravidlá pre ochranu obchodného tajomstva a dôverných informácií spoločností EÚ.

Rozhodnutie o prijatí nasleduje po dosiahnutí dohody s Európskym parlamentom 15. decembra 2015.

Cieľom smernice, v ktorej sa stanovujú spoločné opatrenia proti neoprávnenému získaniu, využitiu a sprístupneniu obchodného tajomstva, je zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu.

Okrem toho má mať odrádzajúci účinok proti nezákonnému sprístupneniu obchodného tajomstva bez toho, aby sa ohrozili základné práva a slobody alebo verejné záujmy, akými sú napríklad verejná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa, verejné zdravie, ochrana životného prostredia a mobilita pracovníkov.

Ochrana mediálnych vyšetrovaní

Hoci sa v smernici stanovujú opatrenia na zabránenie sprístupnenia informácií s cieľom chrániť dôvernosť obchodného tajomstva, nové opatrenia plne zabezpečujú, aby sa investigatívna žurnalistika mohla vykonávať bez akýchkoľvek nových obmedzení, a to aj najmä pokiaľ ide o ochranu novinárskych zdrojov.

Smernica je v súlade s Chartou základných práv EÚ, ktorá chráni slobodu a pluralitu medií.

Mobilita zamestnancov

V smernici sa neustanovujú žiadne obmedzenia pre pracovníkov v ich pracovných zmluvách, kde sa aj naďalej bude uplatňovať vnútroštátne právo.

Preto sa nijako nebude obmedzovať využívanie skúseností a zručností, ktoré zamestnanci čestne získali v rámci bežného výkonu svojho zamestnania.

Okrem toho nebude uplatňovaním nových podmienok ovplyvnená nezávislosť sociálnych partnerov a ich právo uzatvárať kolektívne zmluvy.

Oznamovatelia

Osoby konajúce v dobrej viere, ktoré odhalia obchodné tajomstvo v záujme ochrany všeobecného verejného záujmu, bežne známe ako „oznamovatelia“, budú požívať primeranú ochranu. Ochrana obchodného tajomstva sa nebude vzťahovať na prípady, ktorých cieľom je odhaliť pochybenie, protiprávne konanie alebo protiprávnu činnosť, za predpokladu, že odporca konal s cieľom chrániť všeobecný verejný záujem.

Kompenzácia pre vlastníkov obchodného tajomstva

V súlade s novým právnym rámcom budú musieť členské štáty EÚ stanoviť opatrenia, postupy a prostriedky nápravy nevyhnutné na zabezpečenie dostupnosti nápravy podľa občianskeho práva v prípade nezákonného získania, využitia a sprístupnenia obchodného tajomstva.

Tieto budú musieť byť spravodlivé, účinné a odradzujúce. Nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné ani nesmú mať za následok neprimerané lehoty alebo bezdôvodné zdržania. Premlčacia lehota na uplatnenie nárokov nepresiahne šesť rokov.

Vlastníci obchodného tajomstva budú oprávnení žiadať o prostriedky nápravy v prípade škody vzniknutej v dôsledku prípadov nezákonného privlastnenia dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo vydedukovať.

V prípade potreby bude dôvernosť obchodného tajomstva zachovaná počas súdnych konaní a po ich ukončení.

Ďalšie kroky

Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutí účinnosti budú mať členské štáty maximálne dva roky na to, aby zapracovali nové ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Súvislosti

Spoločnosti investujú do získavania, rozvoja a používania know-how a informácií. Táto investícia do intelektuálneho kapitálu má vplyv na ich konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť na trhu, a preto aj na ich výhody a motiváciu k pokračovaniu inovácie.

Toto hodnotné know-how a obchodné informácie, ktoré majú zostať dôverné, sú známe ako obchodné tajomstvo.

Zahŕňa širokú škálu informácií, ktoré presahujú rámec technologických poznatkov a zahŕňajú obchodné údaje, ako sú napríklad informácie o zákazníkoch a dodávateľoch, obchodných plánoch alebo výskume a stratégiách týkajúcich sa trhu.

Obchodné tajomstvo zohráva dôležitú úlohu pri ochrane výmeny znalostí medzi podnikmi, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky (MSP), a výskumnými inštitúciami v rámci vnútorného trhu v kontexte výskumu, vývoja a inovácie.

V súčasnosti existuje v členských štátoch veľká rôznorodosť systémov a vymedzení pojmov v oblasti zaobchádzania s obchodným tajomstvom a jeho ochrany. Tento nový nástroj prinesie právnu jasnosť a rovnaké podmienky pre všetky európske podniky. Pomôže tiež zvýšiť ich záujem o rozvoj výskumných a inovačných činností.

Komisia predložila uvedený návrh Rade v novembri 2013 a Európsky parlament o ňom hlasoval 14. apríla 2016.

> Smernica o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

Zdroj: TS Rada EÚ


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk