9.7.2014
ID: 2231upozornenie pre užívateľov

Prvá etapa aplikácie elektronického trhoviska

Verejné obstarávanie štátnej správy a verejného sektora sa začína meniť. Od 1. júla je zriadené elektronické trhovisko. Ide o prvú časť elektronického kontraktačného systému (EKS), ktorý by mal byť naplno funkčný od začiatku roku 2015.

„Elektronické trhovisko sa bude týkať ako obstarávateľov všetkých štátnych a verejných inštitúcií, samosprávy na úrovni vyšších územných celkov, miest a obcí. Obstarávať cezeň budú aj právnické osoby, ktoré sú zriaďované, riadené, financované, kontrolované, založené štátnymi a verejnými subjektmi,“ povedala poradkyňa ministra vnútra Tatiana Behrová. Systém bude otvorený pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré budú mať záujem obchodovať na verejnom trhu. Musia vyplniť registračný formulár na portáli https://www.eks.sk v zóne Elektronického trhoviska a zaregistrovať sa do Zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie. „Cez elektronické trhovisko sa budú obstarávať tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu. Presnejšie také, ktoré bez prispôsobenia môžu byť okamžite po nadobudnutí používané bez potreby akejkoľvek úpravy,“ dodala Behrová.

Minimálnym limitom na nakupovanie cez elektronické trhovisko je 1000 eur. Horná hranica je v prípade štátnych inštitúcií 134.000 eur, pri ostatných subjektoch 207.000 eur pre tovary a služby. Výrazný nárast stropu je pri stavebných prácach, kde môže dosiahnuť až 5.186.000 eur.

Transparentnosť trhoviska

Elektronické trhovisko má ambíciu zvýšiť transparentnosť čiže viditeľnosť a zrozumiteľnosť verejného obstarávania tým, že všetky informácie o zákazke, jej postupe, objednávateľovi a dodávateľovi budú dostupné na webe. „Objednávateľ zadefinuje svoju požiadavku formou výberu ponuky a predbežnej akceptácie z katalógu ponúk alebo vytvorením vlastnej objednávky a následne sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom ktorýkoľvek dodávateľ registrovaný v elektronickom trhovisku ako subsystéme EKS bude môcť predložiť svoju ponúkanú cenu,“ vysvetlila Behrová.

Registrácia odberateľov a dodávateľov

Ministerstvo vnútra  očakáva, že sa v najbližších týždňoch bude plniť knižnica zadaní alebo ponúk a začnú pribúdať registrácie odberateľov a dodávateľov, ktorých môže motivovať snaha o čo najférovejšiu hospodársku súťaž. „Nastavenie systému automatizuje čo najpočetnejšie zastúpenie ponúk pri každej jednotlivej zákazke. Formou automatickej notifikácie a výzvy na predloženie konkrétnej ponuky zabezpečuje informovanie všetkých relevantných dodávateľov, a to rovnakým spôsobom a v rovnakom čase,“ zdôraznila Behrová.

Podľa nej elektronické trhovisko dáva možnosť aktívneho a úspešného zapájania sa do súťaže o verejné zákazky aj stredným a malým podnikateľom s regionálnou pôsobnosťou, pre ktorých takéto súťaženie pri súčasnej náročnosti procesu obstarávania neprichádzalo do úvahy. „Svojím nastavením a dostupnosťou najširšej skupine podnikateľov má potenciál na podporu zvyšovania zamestnanosti a hospodárskeho rastu naprieč všetkými regiónmi Slovenska,“ dodala Behrová.

MV SR verejným obstarávaním vybralo ponuku konzorcia v zložení Anasoft, Slovak Telekom a Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Toto konzorcium bude systém prevádzkovať, riadiť ho však bude MV SR.

Vybudovanie systému elektronického trhoviska rezort vnútra avizoval v súvislosti s novelizáciou predpisov o verejnom obstarávaní. Spôsoby, ako systém nastaviť, sme konzultovali s mimovládnymi organizáciami – Aliancia Fair Play, Americká obchodná komora, Transparency International, Iness. Počas dlhého prípravného procesu, kedy sme skúmali, ako kontraktačné systémy fungujú v iných krajinách, sme sa rozhodli ísť cestou outsorcingu. Zmluvu s dodávateľským konzorciom MV SR podpísalo v máji 2014.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk