25.4.2018
ID: 4053upozornenie pre užívateľov

Rozsudok pre zmeškanie v podmienkach Civilného sporového poriadku

Rozsudok pre zmeškanie alebo kontumačný rozsudok je jednou z foriem skráteného rozhodnutia upraveného v prvej hlave tretej časti Zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „Civilný sporový poriadok alebo CSP“). Ide o právny inštitút, ktorý v porovnaní s predošlou právnou úpravou obsiahnutou v Občianskom súdnom poriadku prešiel výraznou zmenou. S odstupom takmer 2 rokov od účinnosti Civilného sporového poriadku možno konštatovať, že ide o formu rozhodnutia, ktorá je všeobecnými súdmi v súvislosti s výkonom rozhodovacej činnosti v praxi pomerne často využívaná, ak sú na to splnené zákonné podmienky.

 
 Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners
 
Základná charakteristika kontumačného rozsudku

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ide o formu osobitného rozhodnutia, ktoré je výsledkom pasivity jednej alebo druhej procesnej strany. Vzhľadom na jeho následky sú súdy oprávnené pristúpiť k vydaniu takejto formy rozhodnutia v prípade, ak sú kumulatívne splnené všetky podmienky vyžadované zákonom. Ide o rozhodnutie, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Ak k jeho vydaniu dôjde, strana v neprospech ktorej je kontumačný rozsudok vydaný, má možnosť žiadať zrušenie kontumačného rozsudku v zmysle § 277 CSP. Vo všeobecnosti však možno uviesť, že preukázanie dôvodov na zrušenie kontumačného rozsudku nemusí byť jednoduché, a teda kontumačný rozsudok môže byť finálnym rozhodnutím aj v zložitých právnych prípadoch, kedy by sa vzhľadom na charakter sporu očakávalo vykonanie dôkladného dokazovania.  

Druhy kontumačných rozsudkov

V porovnaní s predošlou právnou úpravou súčasný zákon umožňuje vydanie rozsudku pre zmeškanie v neprospech žalovaného (§ 273-277 CSP), ako aj vydanie rozsudku pre zmeškanie žalobcu (§278-281CSP). Práve rozsudok pre zmeškanie v neprospech žalobcu predstavuje zmenu oproti právnej úprave Civilného sporového poriadku, ktorý umožňoval vydanie kontumačného rozsudku len v neprospech žalovaného.

Z hľadiska štádia konania, v ktorom je vydanie kontumačného rozsudku možné, zákon rozlišuje kontumačný rozsudok vydaný pred pojednávaním (resp. kontumačný rozsudok bez nariadenia pojednávania) a kontumačný rozsudok vydaný priamo na pojednávaní. Ďalšiu zmenu oproti predošlej právnej úprave predstavuje práve možnosť vydania kontumačného rozsudku na návrh sporovej strany.

Kontumačný rozsudok v neprospech žalovaného

Základným predpokladom vydania kontumačného rozsudku v neprospech žalovaného v štádiu pred vytýčením pojednávania, je procesná pasivita žalovaného, ktorá sa v konaní prejaví tým, že sa žalovaný k žalobe nevyjadrí a v uznesení, v ktorom mu bola uložená povinnosť vyjadriť sa k podanej žalobe, bol poučený o možnosti vydania kontumačného rozsudku. Aj v tomto prípade je však súd povinný skúmať, či žalobcom tvrdený skutkový stav je nesporný a zároveň je povinný prihliadnuť na všetky skutočnosti, na ktoré má zo zákona prihliadnuť. V prípade, ak by sa žalobcom tvrdený skutkový stav nejavil ako pravdivý, súd by nemal pristúpiť k vydaniu kontumačného rozsudku, ak by aj boli splnené podmienky na jeho vydanie. V tejto fáze konania sa nevyžaduje, aby žalobca o vydanie kontumačného rozsudku žiadal a ide len o možnosť súdu, či sa spor rozhodne takouto formou ukončiť, ak sú na to splnené podmienky.

Ustanovenie § 274 CSP obsahuje podmienky pre vydanie kontumačného rozsudku vo fáze nariadenia pojednávania.  V tomto štádiu súdneho konania je však súd oprávnený kontumačne rozhodnúť len na návrh žalobcu, a to v prípade, ak sa žalovaný nedostavil na pojednávanie, hoci bol na pojednávanie riadne predvolaný, o možnosti rozhodnutia touto formou rozhodnutia bol žalovaný poučený a žalovaný svoju neprítomnosť na pojednávaní neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami.  Posúdenie vážnosti dôvodov závisí od súdu, avšak zastávame názor, že pokiaľ je zo žiadosti o ospravedlnenie neúčasti zrejmé, že nejde o účelový dôvod, súd by mal na takúto žiadosť prihliadnuť a kontumačný rozsudok nevydať.   

Kontumačný rozsudok v neprospech žalobcu

Vzhľadom na postavenie žalobcu v spore je súd oprávnený vydať rozsudok pre zmeškanie v neprospech žalobcu iba na pojednávaní, a to ak sú splnené podmienky uvedené v § 274 CSP, t.j. žalobca sa nedostavil na pojednávanie, hoci bol na pojednávanie riadne predvolaný, o možnosti rozhodnutia touto formou rozhodnutia bol žalobca poučený a žalobca svoju neprítomnosť na pojednávaní neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami.

Odôvodnenie kontumačného rozsudku

Ak súd prikročí k vydaniu rozsudku pre zmeškanie, ide o formu skráteného rozhodnutia, čo sa prejaví aj v jeho odôvodnení. Súd v takom prípade rozhodnutie neodôvodňuje z hľadiska skutkových tvrdení a okolností uvádzaných žalobcom, resp. žalovaným, ale v odôvodnení odkáže sa ustanovenie zákona, podľa ktorého kontumačne rozhodol.

Záver

Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na základné podmienky vyžadované zákonom pre vydanie kontumačného rozsudku. Ako už bolo uvedené, ide o staro – nový právny inštitút, ktorý je v praxi všeobecnými súdmi bežne využívaný. Vo všeobecnosti možno uviesť, že ustanovenia Civilného sporového poriadku týkajúce sa tohto inštitútu sú pomerne prísne, a teda čo i len čiastočná neopatrnosť strany sporu v podobe zmeškania lehoty na vyjadrenie sa k žalobe alebo zmeškanie termínu pojednávania môže mať nezvrátiteľné následky v podobe finálneho rozhodnutia bez možnosti odvolania sa s obmedzenými možnosťami na zrušenie takéhoto rozhodnutia.


Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

Apollo Business Center II
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.:    +421 2 321 130 31
Fax:    +421 2 321 441 48
email:    office@mph-advocates.com

PFR 2017 - Telekomunikacie_IT

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk