12.12.2014
ID: 2714upozornenie pre užívateľov

Smernica o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na obrazový záznam vykonaný prostredníctvom kamerového systému, ktorý inštalovala osoba na svojom rodinnom dome a ktorý je namierený na verejné priestranstvo

Smernica však umožňuje zohľadniť oprávnený záujem tejto osoby na ochrane jej života, zdravia a majetku, ako aj života, zdravia a majetku jej rodiny

Smernica o ochrane osobných údajov[1] v zásade umožňuje spracovávanie takýchto údajov len so súhlasom dotknutej osoby. Nevzťahuje sa však na spracovávanie uskutočnené fyzickou osobou na výkon výlučne osobných alebo domácich činností.

Pán Ryneš a jeho rodina boli niekoľkokrát predmetom útoku neznámej osoby a na ich dome boli opakovane rozbité okná. V reakcii na tieto útoky pán Ryneš nainštaloval na dome, v ktorom bývala jeho rodina, kamerový systém, ktorý snímal vstup do tohto domu, verejnú ulicu a vstup do protiľahlého domu.

V noci zo 6. na 7. októbra 2007 došlo k ďalšiemu rozbitiu okna na ich rodinnom dome výstrelom z praku. Záznam z kamerového systému, ktorý bol odovzdaný policajným orgánom, umožnil identifikovať dve podozrivé osoby, voči ktorým sa začalo trestné konanie.

Jeden z podozrivých však napadol pred českým Úradom na ochranu osobných údajov zákonnosť spracovania osobných údajov zaznamenaných kamerovým systémom pána Ryneša. Úrad dospel k záveru, že pán Ryneš skutočne porušil právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov a uložil mu pokutu. V tejto súvislosti Úrad okrem iného uviedol, že údaje o podozrivej osobe boli zaznamenané bez jej súhlasu, hoci sa nachádzala na verejnom priestranstve, teda na ulici pred domom pána Ryneša.

Nejvyšší správní soud (Česká republika), ktorý v spore medzi pánom Rynešom a Úradom rozhoduje o kasačnom opravnom prostriedku, kladie Súdnemu dvoru otázku, či záznam vykonaný pánom Rynešom na účely ochrany jeho života, zdravia a majetku (teda zaznamenávanie osobných údajov jednotlivcov útočiacich na jeho dom z verejnej ulice) predstavuje spracovanie údajov, na ktoré sa smernica nevzťahuje, lebo ide o záznam vykonaný fyzickou osobou na výkon výlučne osobných alebo domácich činností.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor v prvom rade pripomína, že pojem „osobné údaje“ v zmysle smernice zahŕňa akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä pomocou overenia jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jeho fyzickú identitu. V dôsledku toho obraz osoby zaznamenaný prostredníctvom kamery predstavuje osobný údaj, lebo umožňuje identifikovať dotknutú osobu.

Rovnako sledovanie s využitím kamerového systému, ktoré zahŕňa nahrávanie a uchovávanie osobných údajov, patrí do pôsobnosti smernice, lebo predstavuje automatizované spracovanie týchto údajov.

V druhom rade Súdny dvor uvádza, že výnimku stanovenú smernicou vzťahujúcu sa na spracovanie údajov fyzickou osobou na výkon výlučne osobných alebo domácich činností treba vykladať reštriktívne. Dohľad s využitím kamerového systému, ktorý sníma verejné priestranstvo a v dôsledku toho smeruje mimo súkromnú sféru osoby, ktorá jeho prostredníctvom spracováva údaje, nemožno považovať za „výlučne osobnú či domácu činnosť“.

Vnútroštátny súd musí pri uplatňovaní smernice taktiež vziať do úvahy, že jej ustanovenia2 umožňujú zohľadniť oprávnený záujem kontrolóra, ktorý spočívajú v ochrane jeho majetku, zdravia a života, rovnako ako aj majetku, zdravia a života jeho rodiny.

Konkrétne, po prvé, osobné údaje možno spracovávať bez súhlasu údajového subjektu okrem iného vtedy, ak je ich spracovanie nevyhnutné na uskutočnenie oprávnených záujmov kontrolóra. Po druhé osoba nemusí byť informovaná o spracovávaní, ak je jej informovanie nemožné alebo by mohlo znamenať vyvinutie neprimeraného úsilia. Po tretie členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu povinností a práv uvedených v smernici, keď je takéto obmedzenie nevyhnutné na zabezpečenie predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania a stíhania alebo ochrany práv a slobôd iných.

__________________________________
[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie - TLAČOVÉ KOMUNIKÉ
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Rozsudok vo veci C-212/13 - František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk