23.11.2022
ID: 5594upozornenie pre užívateľov

Súdny dvor potvrdil, že právo Únie bráni všeobecnému a nediferencovanému uchovávaniu údajov o prenose dát a polohe s výnimkou prípadu vážnej hrozby pre národnú bezpečnosť

Na účely boja proti závažnej trestnej činnosti však členské štáty môžu pri prísnom dodržiavaní zásady proporcionality stanoviť najmä cielené a/alebo urýchlené uchovávanie takýchto údajov, ako aj všeobecné a nediferencované uchovávanie IP adries

SpaceNet a Telekom Deutschland poskytujú v Nemecku verejne dostupné služby prístupu k internetu, pričom Telekom Deutschland okrem toho poskytuje aj telefónne služby. Tieto spoločnosti napadli na nemeckých súdoch povinnosť uchovávať od 1. júla 2017 telekomunikačné údaje o prenose dát a polohe svojich zákazníkov, ktorú im ukladá nemecký zákon o telekomunikáciách (TKG).

TKG ukladá s určitými výnimkami poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, a to najmä na účely stíhania závažných trestných činov alebo odvrátenia konkrétnej hrozby pre národnú bezpečnosť, všeobecné a nediferencované uchovávanie zásadných údajov o prenose dát a polohe koncových užívateľov na dobu niekoľkých týždňov.

Nemecký spolkový správny súd chce vedieť, či právo Únie, tak ako ho vykladá Súdny dvor,1 bráni takejto vnútroštátnej právnej úprave.

Jeho pochybnosti vyplývajú najmä zo skutočnosti, že povinnosť uchovávať údaje stanovená v TKG sa týka nižšieho počtu údajov a kratšej doby uchovávania (4 alebo 10 týždňov), než stanovujú vnútroštátne právne predpisy dotknuté vo veciach, v ktorých boli vydané predchádzajúce rozsudky. Tieto osobitosti obmedzujú možnosť, že uchovávané údaje môžu umožniť vyvodiť veľmi presné závery o súkromnom živote osôb, ktorých údaje boli uchovávané. Navyše TKG zabezpečuje účinnú ochranu uchovávaných údajov pred rizikami zneužitia a neoprávneného prístupu.

Dnešným rozsudkom Súdny dvor potvrdzuje svoju prechádzajúcu judikatúru.

Odpovedá nemeckému spolkovému správnemu súdu, že právo Únie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na účely boja proti závažnej trestnej činnosti a predchádzania vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť preventívne stanovuje všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov o prenose dát a polohe.

Naproti tomu právo Únie nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá – na účely ochrany národnej bezpečnosti umožňuje prikázať poskytovateľom elektronických komunikačných služieb, aby vykonali všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov o prenose dát a polohe v situáciách, keď dotknutý členský štát čelí vážnej hrozbe pre národnú bezpečnosť, ktorá sa javí ako skutočná a aktuálna alebo predvídateľná. Takýto príkaz môže byť preskúmaný zo strany súdu alebo nezávislého správneho orgánu a možno ho vydať len na časovo obmedzené obdobie, ktoré je striktne nevyhnutné, s možnosťou jeho predĺženia, pokiaľ takáto hrozba pretrváva,

  • na účely ochrany národnej bezpečnosti, boja proti závažnej trestnej činnosti a predchádzania vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť stanovuje cielené uchovávanie údajov o prenose dát a polohe, ktoré je vymedzené na základe objektívnych a nediskriminačných faktorov, podľa kategórií dotknutých osôb alebo prostredníctvom geografického kritéria, na časovo obmedzené obdobie, ktoré je striktne nevyhnutné, s možnosťou jeho predĺženia, – na tie isté účely stanovuje všeobecné a nediferencované uchovávanie IP adries pridelených zdroju spojenia na časovo obmedzené obdobie, ktoré je striktne nevyhnutné,
  • na účely ochrany národnej bezpečnosti, boja proti trestnej činnosti a ochrany verejnej bezpečnosti stanovuje všeobecné a nediferencované uchovávanie údajov týkajúcich sa totožnosti užívateľov prostriedkov elektronickej komunikácie a
  • na účely boja proti závažnej trestnej činnosti a a fortiori ochrany národnej bezpečnosti umožňuje prikázať poskytovateľom elektronických komunikačných služieb, aby urýchlene uchovali na potrebný čas údaje o prenose dát a polohe, ktoré majú k dispozícii.

Takáto vnútroštátna právna úprava musí okrem toho prostredníctvom jasných a presných pravidiel zabezpečiť, že uchovávanie dotknutých údajov podlieha dodržiavaniu príslušných hmotnoprávnych a procesných podmienok a že dotknuté osoby majú účinné záruky proti rizikám zneužitia.

Pokiaľ ide o TKG, Súdny dvor konštatuje, že z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že povinnosť uchovávania stanovená týmto zákonom sa týka najmä údajov potrebných na identifikáciu zdroja spojenia a jeho určenia, dátumu a času začiatku a konca spojenia, alebo – v prípade komunikácie prostredníctvom krátkej textovej, multimediálnej alebo podobnej správy – okamihu odoslania a prijatia správy, ako aj v prípade mobilného spojenia, označenia buniek, ktoré sa v prípade volajúceho a volaného čísla použili na začiatku spojenia.

V rámci poskytovania služieb prístupu k internetu sa povinnosť uchovávania vzťahuje okrem iného na IP adresu pridelenú účastníkovi, dátum a čas začiatku a konca používania internetu z pridelenej IP adresy a v prípade mobilného spojenia označenie buniek, ktoré sa použili na začiatku internetového spojenia. Uchovávajú sa tiež údaje, z ktorých vyplýva zemepisná poloha a maximálny dosah antén, ktoré využíva príslušná bunka.

Hoci je pravda, že sa na údaje týkajúce sa služieb elektronickej pošty nevzťahuje povinnosť uchovávania stanovená TKG, predstavujú len nepatrnú časť predmetných údajov. Okrem iného sa uchovávajú aj údaje o užívateľoch, ktorí sú viazaní profesijným tajomstvom, ako sú advokáti, lekári a novinári.

Povinnosť uchovávania stanovená TGK sa vzťahuje na veľmi široký súbor údajov o prenose dát a polohe, ktorý v podstate zodpovedá údajom, ktoré viedli k už citovaným prechádzajúcim rozsudkom.

Tento súbor údajov o prenose dát uchovávaných počas desiatich týždňov a údajov o polohe uchovávaných počas štyroch týždňov pritom umožňuje vyvodiť veľmi presné závery o súkromnom živote osôb, ktorých údaje sa uchovávajú, ako sú každodenné zvyklosti, miesta ich trvalého alebo prechodného pobytu, denné alebo iné presuny, vykonávané činnosti, spoločenské vzťahy týchto osôb a spoločenské kruhy, v ktorých sa pohybujú, a najmä vytvoriť profil uvedených osôb.

Pokiaľ ide o záruky stanovené TKG, ktorých cieľom je chrániť uchovávané údaje pred rizikami zneužitia a pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom, Súdny dvor uvádza, že uchovávanie týchto údajov a prístup k nim predstavujú samostatné zásahy do základných práv dotknutých osôb, ktoré si vyžadujú samostatné odôvodnenie.

Z toho vyplýva, že vnútroštátna právna úprava, ktorá zabezpečuje plné dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z judikatúry, pokiaľ ide o prístup k uchovávaným údajom, nemôže svojou povahou obmedziť alebo dokonca napraviť závažný zásah do práv dotknutých osôb, ktorý by vyplýval zo všeobecného uchovávania týchto údajov.


1 Pozri najmä rozsudky z 5. apríla 2022, Commissioner of An Garda Síochána a i., C-140/20 (pozri tiež TK č. 58/22), ako aj zo 6. októbra 2020, La Quadrature du Net a i., C-511/18, C-512/18 a C-520/18 (pozri tiež TK č. 123/20).
 

Zdroj:
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 156/22
V Luxemburgu 20. septembra 2022
Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-793/19 | SpaceNet a C-794/19 | Telekom Deutschland


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk