24.5.2019
ID: 4488upozornenie pre užívateľov

Súdny dvor prijal nové pravidlá týkajúce sa prijatia odvolania vo veciach, ktoré už boli predmetom dvojstupňového preskúmania

Takéto odvolanie sa čiastočne alebo úplne prijme iba vtedy, ak vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie

V kontexte reformy usporiadania súdneho systému Európskej únie pristúpil Súdny dvor a Všeobecný súd k celkovej úvahe o právomociach, ktoré vykonávajú, a preskúmal, či je najmä v rámci prejednania odvolaní Súdnym dvorom opodstatnené vykonať určité zmeny.

Z tohto preskúmania vyplýva, že mnohé odvolania sú podané vo veciach, ktoré už boli predmetom dvojstupňového preskúmania najskôr nezávislým odvolacím orgánom a následne Všeobecným súdom, a že množstvo týchto odvolaní Súdny dvor zamietne z dôvodu ich zjavnej neprípustnosti alebo ako zjavne nedôvodné.

S cieľom umožniť Súdnemu dvoru sústrediť sa na veci, ktoré si vyžadujú jeho mimoriadnu pozornosť, sa preto v záujme riadneho výkonu spravodlivosti navrhuje zaviesť pre odvolania týkajúce sa takýchto vecí postup, ktorý umožní Súdnemu dvoru čiastočne alebo úplne prijať odvolanie iba vtedy, ak vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie.

V dôsledku toho sa v Protokole o štatúte Súdneho dvora Európskej únie[1] a Rokovacom poriadku Súdneho dvora[2] vykonali zmeny. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 1. mája 20193.
Podľa nových pravidiel preskúmanie odvolaní podaných proti rozhodnutiam Všeobecného súdu týkajúcim sa rozhodnutia nezávislého odvolacieho orgánu jedného z nasledujúcich úradov alebo agentúr podlieha ich predchádzajúcemu prijatiu Súdnym dvorom:

  • Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Alicante, Španielsko),
  • Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) (Angers, Francúzsko), 
  • Európska chemická agentúra (ECHA) (Helsinki, Fínsko), 
  • Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) (Kolín, Nemecko).
V týchto veciach sa musí k odvolaniu pripojiť žiadosť o prijatie odvolania, ktorej dĺžka nesmie presiahnuť sedem strán, v ktorej odvolateľ jasne vysvetlí, akú dôležitú otázku odvolanie vyvoláva, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie. V prípade nepredloženia tejto žiadosti sa samotné odvolanie vyhlási za neprípustné.

Ak žiadosť spĺňa stanovené formálne požiadavky, Súdny dvor rozhodne o prijatí alebo neprijatí odvolania čo najskôr odôvodneným uznesením, ktoré sa uverejní na internetovej stránke Súdneho dvora. Toto rozhodnutie prijme na návrh sudcu spravodajcu po vypočutí generálneho advokáta komora osobitne ustanovená na tento účel, ktorej predsedá podpredseda Súdneho dvora, a jej ďalšími členmi sú sudca spravodajca a predseda trojčlennej komory, do ktorej je sudca spravodajca pridelený v deň podania žiadosti.

Uznesenie o prijatí odvolania sa spolu s odvolaním doručí účastníkom konania pred Všeobecným súdom a ak sa odvolanie prijme čiastočne, uvedú sa v ňom dôvody alebo časti odvolania, ktorých sa má vyjadrenie k odvolaniu týkať.

Tajomník Súdneho dvora okrem toho informuje Všeobecný súd a ak neboli účastníkmi konania pred Všeobecným súdom, aj členské štáty, Európsky parlament, Radu Európskej únie a Európsku komisiu o rozhodnutí o prijatí odvolania.

_________________________________
[1] Článok 58a štatútu.
[2] Prvá kapitola a) hlavy V rokovacieho poriadku. 3 Ú. v. EÚ L 111, 2019, s. 1.

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 53/19 v Luxemburgu 30. apríla 2019  

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk