18.10.2021
ID: 5236upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ďalšia peňažná podpora zo strany štátu, ktorá má čiastočne zmierniť následky covidových opatrení, dorazí do rodín s deťmi už tento týždeň. „Pandemický“ prídavok na dieťa vo výške 100 eur dostanú rodičia na každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pokračuje vo finančnej pomoci rodinám, ktoré mali v dôsledku prijatých opatrení na zmiernenie šírenia pandémie COVID-19 zvýšené výdavky.

Vláda

Oznam k výmazu zapísaných osôb z obchodného registra

11. 10. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi začalo prvú fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. V zmysle ustanovenia § 768s Obchodného zákonníka sa v rámci „čistenia obchodného registra“ vymažú z obchodného registra zapísané osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020, do obchodného registra už nezapisujú. V prvej fáze „čistenia obchodného registra“ ide o zapísané fyzické osoby, ktoré sú v súčasnosti v obchodnom registri vedené v oddiele „FIRM“. Zoznam zapísaných fyzických osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Predmetný zoznam bol zverejnený dňa 1. decembra 2020 v Obchodnom vestníku č. 231/2020.

Zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4 + 4 v Budapešti

11.10.2021 – Proces prijatia strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a udržateľné potravinové systémy s dôrazom na ich digitálnu transformáciu a výzvy súvisiace s plytvaním potravín, boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska, ktorá sa uskutočnila v piatok (8. 10.) v Budapešti. Stretnutie agroministrov sa konalo pod záštitou Maďarskej republiky, ktorá od 1. júla 2021 predsedá zoskupeniu krajín V4. Ministerská konferencia prebiehala v rámci výstavy národnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy OMÉK (7. – 10.10.) a súbežne počas svetovej výstavy poľovníctva a prírody „One with Nature“.

Návrh rozpočtu smeruje na tripartitu

10.2021 - Ministerstvo financií SR predložilo na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady pracovný návrh štátneho rozpočtu na roky 2022 až 2024. Rozpočet počíta s plánovaným deficitom na úrovni 4,94 % HDP, čo je o polovicu menej, aký bol schválený v novele na tento rok. Prioritou rozpočtu na budúci rok sa stáva sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo. Rozpočet ministerstva práce bude vyšší o 171 mil. eur, a to najmä pre nárast výdavkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP o 46,7 mil. eur, v súvislosti so zvýšením príspevku na opatrovanie, zvýšením výdavkov na podporu rodiny o 33,0 mil. eur či alokáciou výdavkov z Plánu obnovy a odolnosti v sume 39,5 mil. eur.

Matovič vstúpil do koalície ministrov financií pre klímu

12.10.2021 - Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič sa v utorok po prvýkrát zúčastnil zasadnutia Koalície ministrov financií pre klimatické opatrenia. Ministerstvo financií SR si uvedomuje, že téma klimatickej zmeny rezonuje aj na Slovensku. Do tejto prestížnej medzinárodnej iniciatívy preto vstupujeme v záujme zlepšenia schopností zohľadniť boj s klimatickou krízou v politikách rezortu financií a reagovať na jej ekonomické dôsledky.

Podporili sme jadrovú iniciatívu

12.10.2021 - Minister financií Igor Matovič sa podpísal pod spoločný postup krajín Európskej únie, ktorý má priniesť jednoduchšie a lacnejšiu výstavbu jadrových zdrojov. Ide o iniciatívu jeho francúzskeho kolegu Bruna Le Mairea, ktorú spolu s nami podpísalo aj Bulharsko, Česko, Fínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko. Ministerstvo financií SR sa tak opäť dostalo na stránky najvýznamnejších európskych médií ako Le Figaro, Die Welt, La Reppublica či Le Soir. Ministerstvo financií na medzinárodnej úrovni dlhodobo upozorňuje na to, že ak chceme dosiahnuť klimatické ciele, musíme na to využiť všetky dostupné technológie. Našou snahou je preto uznanie jadrovej energie ako nízkouhlíkového zdroja, čo bude mať zásadný vplyv na verejné financie potrebné na zelenú transformáciu.

Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

13.10.2021 - Platné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len v roku 2021, a to z dôvodu, že pre ďalšie obdobie mala byť použitá metodika k tzv. „ekomodulácii“. Metodiku pripravuje Európska komisia a členským štátom EÚ mala byť dostupná na jar 2021. Vzhľadom na skutočnosť, že metodika stále nie je k dispozícii, MŽP SR pracuje na aktualizácii vyhlášky, ktorá umožní stanoviť sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022. Táto vyhláška bude aktualizovaná po konzultáciách s dotknutými subjektami najneskôr v novembri 2021.

Medzinárodný deň elektroodpadu si MŽP pripomína pomocou občanom

13.10.2021 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje obehové hospodárstvo a v tejto súvislosti ponúka obyvateľom Bratislavy možnosť využiť kontajner na zber drobného elektroodpadu. Červeno-biela zberná nádoba na drobný elektronický odpad je umiestnená pred budovou ministerstva na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave do 21. októbra 2021. MŽP si týmto spôsobom pripomína Medzinárodný deň elektroodpadu, ktorý bude 14. októbra.

Minister obrany sa zúčastnil na otvorení výstavy inovatívnych technológií v oblasti detekcie, identifikácie a likvidácie munície a boja proti výbušným zariadeniam

13.10.2021 - V priestoroch bratislavského výstaviska sa dnes začal 6. ročník odborného podujatia „NATO EOD Demonstrations and Trials“, ktoré sa zameriava na prezentáciu spôsobilostí v oblasti EOD (likvidácia výbušných prostriedkov). Na otvorení výstavy s témou „Vplyv technologických inovácií na budúce a s nimi súvisiace spôsobilosti EOD“ sa zúčastnil minister obrany SR Jaroslav Naď a tiež zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR genpor. Ľubomír Svoboda.

Ministerstvo vnútra sa zapája do boja s extrémizmom aj na európskej úrovni, aktuálnou témou je radikalizácia a nárast dezinformácií najmä v online priestore

13. 10. 2021 - Sieť EÚ na zvýšenie povedomia o radikalizácii (RAN) si v roku 2021 pripomína 10. výročie svojho pôsobenia. Táto sieť dokázala počas svojej existencie pomocou pracovníkov v teréne premieňať prejavy nenávisti a agresívne správanie na porozumenie a spoluprácu. Pri tejto príležitosti sa v utorok 12 októbra 2021 uskutočnila výročná videokonferencia, na ktorej sa zúčastnil aj štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Vyše 6 000 pracovníkov Siete EÚ zvyšuje povedomie o radikalizácií, pomáha ľuďom, ktorí sa stali ich obeťami prívržencov extrémizmu a radikalizácia alebo patria do skupín, ktoré sú v európskom priestore najviac ohrozené.

Vicepremiérka Remišová: Z nových pravidiel prideľovania fondov EÚ budú mať osoh aj regióny

13. 10. 2021 - Zjednodušenie a zefektívnenie procesu čerpania prostriedkov z Európskej únie je opäť o krok bližšie. Po včerajšom rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8, Únie miest Slovenska, Miestnych akčných skupín a ďalších partnerov z oblasti miestnej a regionálnej samosprávy to vyhlásila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. Rezort podľa nej v dialógu s partnermi vytvára kvalitný, transparentný, zrozumiteľný a nebyrokratický systém pre investície v novom programovom období 2021 – 2027.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na súkromie

14. 10. 2021 - Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade M. L. proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného života podľa článku 8 Dohovoru. Prípad sa týkal sťažovateľkinho práva na súkromný a rodinný život a ochrany tohto práva v konaní na ochranu osobnosti, ktoré sťažovateľka iniciovala proti vydavateľom viacerých novín, ktoré uverejnili články o jej zosnulom synovi – katolíckom kňazovi. Sťažovateľka v podanej žalobe tvrdila, že články uverejnené v roku 2008, dva roky po smrti jej syna, obsahovali najmä nepodložené informácie a neinformovali objektívne o trestnom odsúdení jej syna v roku 1999 za trestný čin pohlavného zneužívania a trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže a v roku 2002 za trestný čin výtržníctva, ktoré boli zahladené.

Prieskum o súdnictve

14. 10. 2021 - Prieskum z leta tohto roka ukázal, že až 70% Slovákov sa zhodne na tom, že Slovensko potrebuje reformy, aby sa tu žilo lepšie. Dobre fungujúce úrady a štát, kam radíme aj fungovanie súdov, patrí k top 3 oblastiam, rozvoj ktorých považujú ľudia na Slovensku za dôležitý pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

Návrhy na členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja je možné zasielať do 25. októbra 2021

14.10.2021 - V súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“) vláda Slovenskej republiky na návrh ministra školstva vymenúva a odvoláva členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „predsedníctvo agentúry“).

Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme sociálne služby v regiónoch, z 26 miliónov eur podporíme aj ochranu detí, či budovanie jaslí

14.10.2021 - Pomáhame zlepšovať kvalitu sociálnych služieb v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu za takmer 26 miliónov eur z programu IROP na podporu sociálnych služieb, vrátane jaslí a komunitných zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. „Kvalita a dostupnosť sociálnych služieb je jedným z priamych ukazovateľov kvality života ľudí v regiónoch. Pandémia zvýraznila problémy vo viacerých oblastiach, jednou z nich je aj sociálnoprávna ochrana detí a mladistvých. Preto sme v rámci programu IROP, ktorý je určený na priamu podporu regiónov, vyčlenili 26 miliónov eur práve na lepšie sociálne služby. S tým úzko súvisí zvýšená potreba moderných a kvalitne vybavených priestorov, v ktorých sú tieto služby poskytované,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort riadi Integrovaný regionálny operačný program IROP.

Rezort obrany chce vrátiť povyšovaniu vojakov v zálohe morálny a odborný rozmer

14.10.2021 - Povyšovanie vojakov v zálohe by sa malo onedlho definitívne zmeniť. Ministerstvo obrany chce novelou zákona zabrániť tomu, aby boli vojenské hodnosti zneužívané na vďaku verejným funkcionárom. Návrh novely zákona dnes odsúhlasil Ústavnoprávny výbor NR SR. S jej účinnosťou sa v rámci legislatívneho procesu počíta od 1. decembra 2021. „Materiál obsahuje viacero zmien, ktorými chceme vrátiť spôsobu povyšovania vojakov v zálohe morálny a odborný rozmer tak, aby hodnosti nedostávali politici z vďaky za presadzovanie politických záujmov, ale naozaj tí, ktorí si to naozaj zaslúžia alebo to potrebujú k reálnemu výkonu funkcie,“ priblížil minister obrany SR Jaroslav Naď.

Zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny poskytneme infekčný príplatok

14.10.2021 - Maximálne pracovné nasadenie a odhodlanie pomáhať aj v sťažených pracovných podmienkach počas karantény sa pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny stalo počas pretrvávajúcej pandémie samozrejmosťou. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR im ako ocenenie ich úsilia a poďakovanie za prácu v prvej línii poskytne tzv. infekčný príplatok. Dotácia na jedného zamestnanca predstavuje 405 eur.

Chránime zdravie a psychickú pohodu zamestnancov v sociálnych službách

14.10.2021 - S viac ako rok trvajúcim krízovým obdobím spojeným s pandémiou si ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uvedomuje nielen fyzickú, ale najmä psychickú náročnosť zamestnancov v sociálnych službách. S cieľom uchrániť ich zdravie a zachovať psychickú pohodu zriadil odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR aplikáciu „StressHelp“. Doslova „pomoc na jeden klik“ umožňuje sledovanie psychického stavu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy úzkosti či vyhorenia. Ihneď ponúka niekoľko nástrojov svojpomoci aj kontakty na psychológov.

Rodinám s deťmi do 18 rokov začíname vyplácať jednorazovú finančnú pomoc

14.10.2021 - Ďalšia peňažná podpora zo strany štátu, ktorá má čiastočne zmierniť následky covidových opatrení, dorazí do rodín s deťmi už tento týždeň. „Pandemický“ prídavok na dieťa vo výške 100 eur dostanú rodičia na každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pokračuje vo finančnej pomoci rodinám, ktoré mali v dôsledku prijatých opatrení na zmiernenie šírenia pandémie COVID-19 zvýšené výdavky. Po 333 eurovom príspevku, v mesiaci august ho dostalo vyše 7 000 rodín s deťmi v hmotnej núdzi, prichádza podpora rodín s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov.

MŽP pripravilo debatu ako zlepšiť zber elektroodpadu

14.10.2021Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 kilogramu elektroodpadu na jedného obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. O možnostiach efektívnejšieho zberu diskutovali dnes na pôde Ministerstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana, zástupcovia výrobcov, samospráv, Republikovej únie zamestnávateľov a tretieho sektora.

Slovenský pozemkový fond má nového generálneho riaditeľa

14.10.2021 - Od  1. novembra 2021 bude Slovenský pozemkový fond (SPF) riadiť Ján Marosz. Návrh ministra Samuela Vlčana na jeho vymenovanie do funkcie na dnešnom rokovaní schválila Vláda SR. Ján Marosz vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil ako pedagóg, aj manažér v zahraničnej spoločnosti, je aktívny v regionálnej aj vysokej politike. V minulom volebnom období bol poslancom NRSR. V roku 2012 odhalil po aktívnej spolupráci s políciou korupciu na žilinskej pobočke Slovenského pozemkového fondu. S protikorupčnou agendou bolo spojené aj jeho ďalšie pôsobenie v parlamente.

Ingrid Brocková: Značka Good Idea Slovakia/Dobrý nápad Slovensko získala v nedávnom prieskume pozitívnu odozvu verejnosti

14.10.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (14. októbra 2021) rokovala s predstaviteľmi rezortov, ktoré sa podieľajú na koordinovanej prezentácii SR v zahraničí. Rezort diplomacie informoval členov platformy o výsledkoch prieskumu verejnej mienky týkajúceho sa poznania a vnímania značky Slovensko a sloganu Good Idea Slovakia u slovenskej verejnosti. Išlo vôbec o prvý verejný prieskum od zavedenia značky Slovensko v roku 2016.

Štátny tajomník M. Majer v Lotyšsku: Naši vojaci po boku spojencov demonštrujú pevnosť transatlantického puta

15.10.2021 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer odcestoval na oficiálnu návštevu do Lotyšska, kde absolvoval viaceré bilaterálne rokovania k spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, strategickej komunikácii a navštívil slovenských vojakov nasadených v rámci kontingentu SR v operácii Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP) v Adaži. „Veľmi rád som osobne podporil našich vojakov pôsobiacich v mnohonárodnej bojovej skupine pod vedením Kanady v Adaži. Ich kvality prispievajú k interoperabilite, kolektívnej obrane a solidarite spojencov, s ktorými spoločne demonštrujú pevnosť transatlantického puta,“ vyzdvihol M. Majer spolu s hodnotením dosahovaných výsledkov slovenských vojakov v eFP. Vo výcvikovom priestore Adaži aktuálne pôsobí 127 príslušníkov Ozbrojených síl SR, a to v prvkoch velenia, podpory a delostreleckej batérii.

Minister Ivan Korčok: Teším sa, že vláda schválila môj návrh na navýšenie prostriedkov pre fond V4

15.10.2021 - Vláda SR schválila na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí navýšenie slovenského príspevku do Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) o 500-tisíc eur, čím sa celkový rozpočet fondu V4 navýši na celkovo 10 miliónov eur ročne. Slovensko tak prispeje do fondu V4 2,5 miliónmi eur ročne.
 
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rozhovore s prezidentom Združenia rakúskeho priemyslu Georgom Knillom: Rakúsko je naším partnerom, s ktorým chceme spolupracovať v oblasti duálneho vzdelávania, digitalizácie priemyslu a podpory obnoviteľných zdrojov energie aj v rámci implementácie Plánu obnovy

15.10.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa včera (14. októbra 2021) rozprávala s prezidentom Združenia rakúskeho priemyslu Georgom Knillom o konkrétnych námetoch na spoluprácu s významným partnerom ekonomickej diplomacie. „Rakúsko je naším strategickým politickým a hospodárskym partnerom. Signifikantný objem obchodnej a investičnej spolupráce hovorí sám za seba. Rakúsko je pre nás inšpiráciou nielen v oblasti duálneho vzdelávania, ale aj podpory implementácie zelených technológií,“ potvrdila Ingrid Brocková.

Pri Trstenej sa začína sanovať vyše 100-ročná environmentálna záťaž

15. 10. 2021 - Jedna z najstarších environmentálnych záťaží z priemyselnej výroby na Slovensku, bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky pri Trstenej, by mala byť odstránená do konca roka 2023. Náklady na likvidáciu budú vyše 6 430 000 eur, 85 percent bude uhradených z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zvyšná suma bude vyplatená zo štátneho rozpočtu. „Rezort hospodárstva je pripravený sanovať environmentálne zaťažené priemyselné lokality a prispieť tak k ochrane zdravia obyvateľov a životného prostredia,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Dodal, že „rozhodnutím vlády bolo MH SR určené ako rezort zodpovedný za odstránenie tejto záťaže, ako aj záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru a Bardejov – areál podniku JAS , kde momentálne prebieha aktualizácia analýzy rizika a prípravné fázy sanácie znečisteného územia.“  

NRSR

Kandidátov na komisárov môžu nominovať do 5. 11., výbor ešte nemá návrhy

11. 10. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú na novembrovej schôdzi voliť komisára pre deti i komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Viere Tomanovej i Zuzane Stavrovskej sa onedlho končí funkčné obdobie. Navrhovať kandidátov možno do 5. novembra ľudskoprávnemu výboru, vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR. Podpredseda výboru Peter Pollák (OĽANO) pre TASR uviedol, že zatiaľ nemajú žiadne návrhy. O kandidátoch by mala hovoriť aj pondelková koaličná rada. Návrhy prídu až tesne pred termínom uzávierky, myslí si Pollák. Hnutie OĽANO tvrdí, že otázka kandidátov je predmetom koaličných rokovaní. "Verejnosť budeme informovať až po spoločnej dohode na nominácii," skonštatovalo hnutie v reakcii. Pollák dodal, že v klube ešte o kandidátoch nehovorili. Aj Sme rodina deklaruje, že na kandidátoch ešte nie je dohoda a poslanci sa o tom budú rozprávať počas najbližšieho stretnutia poslaneckého klubu. Návrhy na kandidátov môžu podávať len poslanci NR SR.

Predseda parlamentu B. Kollár poďakoval ministrovi zahraničných vecí I. Korčokovi za jeho úspešnú snahu v súvislosti so zrušeným uznesením Maďarska o nákupe slovenskej pôdy

12. 10. 2021 - Predseda NR SR Boris Kollár oceňuje výsledok rokovania ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarska v súvislosti s uznesením o nákupe poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Šéf parlamentu Boris Kollár si váži aktívny prístup ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčoka v rámci rokovania s maďarskou stranou o nákupe slovenskej poľnohospodárskej pôdy. „Oceňujem, že si uvedomil vážnosť situácie a tento problém začal okamžite riešiť,“ uviedol predseda Národnej rady Boris Kollár. Podľa slov Borisa Kollára sú akékoľvek snahy o cielené nákupy pôdy či nehnuteľností na Slovensku zo strany iných štátov neprijateľné a je potrebné sa voči takýmto tendenciám rázne ohradiť. „Chcel by som zároveň oceniť prácu diplomatov a to na oboch stranách. Ďakujem ministrovi zahraničných vecí Maďarska P. Szijjártóvi a predovšetkým maďarskému premiérovi V. Orbánovi, že toto uznesenie na rokovaní vlády stiahol,“ doplnil predseda NR SR.

Výbor odporučil prijať novelu školského zákona

13. 10. 2021 - Zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie či zavedenie pojmov národnostná škola a národnostné školské zariadenia. Aj to sú ciele novely školského zákona, ktorú v stredu odporučili prijať členovia parlamentného školského výboru. Zmenou legislatívy by mohlo dôjsť k úprave aj rozšíreniu dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia i k určeniu najvyššieho počtu žiakov v triedach základných škôl. Návrhom sa tiež upravuje vykonávanie maturitnej skúšky. Školský klub detí by sa mohol členiť na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení má byť najviac 26. Zmeniť by sa mali aj prijímacie konania na stredné školy. Tie by mali zverejňovať kritériá jeden a pol roka vopred, čím by si mohli ôsmaci lepšie premyslieť výber strednej školy.

Predseda NR SR Boris Kollár v stredu navštívil Poľskú republiku

13. 10. 2021 - Predseda parlamentu Boris Kollár v stredu odcestoval na svoju prvú oficiálnu návštevu Poľskej republiky. Vo Varšave absolvoval stretnutia s prezidentom Andrzejom Dudom, predsedníčkou Sejmu Elżbietou Witek a maršálkom Senátu Tomaszom Grodzkim. Na dnešnej oficiálnej návšteve Poľskej republiky sa zúčastnili aj poslanci Národnej rady SR Michal Šipoš a Jaroslav Karahuta. Oficiálna návšteva predsedu NR SR Borisa Kollára v Poľskej republike sa dlhodobo odkladala z dôvodu pandémie Covid-19. Napriek tomu nejde o prvé stretnutie šéfa slovenského parlamentu s predsedníčkou poľského Sejmu E. Wittek a maršálkom poľského Senátu T. Grodzkim. Spoločne už absolvovali niekoľko stretnutí v rámci rokovania formátu Vyšehradskej štvorky.

Poslanci nebudú rokovať o ochrane pôdneho fondu, ako navrhoval Smer-SD

14. 10. 2021 - Parlament nebude na mimoriadnej schôdzi vo štvrtok rokovať o ochrane pôdneho fondu. Plénum neschválilo program schôdze, ktorú inicioval Smer-SD. Podporilo ho len 38 zo 115 prítomných poslancov. V odôvodnení návrhu uznesenia opoziční poslanci konštatovali, že v súčasnosti sa objavujú zahraničné iniciatívy s cieľom získať vlastníctvo slovenskej poľnohospodárskej a lesnej pôdy. "Nóvum je však v tom, že o kúpu pozemkov a nehnuteľností na Slovensku prejavujú záujem cudzie štáty, osobitne Maďarsko," dodali predkladatelia. Poslanci predložili tento návrh v súvislosti s informáciami o maďarskom fonde, ktorý má podľa lídra strany Roberta Fica slúžiť aj na skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. "Viktor Orbán ako silný a skúsený politik chápe, že na Slovensku je bezvládie. Vie, že teraz je čas presadzovať si maďarské záujmy na území Slovenskej republiky," uviedol minulý týždeň Fico.


Prezident

Prezidentka oceňuje vysokú volebnú účasť v ČR

10.10.2021 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu 10. októbra 2021 v súvislosti s voľbami do Poslaneckej snemovne v Českej republike ocenila vysokú volebnú účasť. "Blahoželám občanom Českej republiky k vysokej účasti na parlamentných voľbách. Demokracia potrebuje našu aktívnu účasť." Prezidentka zároveň popriala zdarný a nekonfliktný proces formovania vládnej koalície.

Prezidentka podpísala šesticu zákonov

11.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 11. októbra 2021 šesť zákonov. Ich presný zoznam je k dsipozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.   

Najvyšší správny súd už má aj podpredsedu, je ním Marián Trenčan

12.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 12. októbra 2021 do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR Mariána Trenčana. V príhovore prezidentka uviedla, že ide o ďalší krok, vďaka ktorému môže v Slovenskej republike plnohodnotne pôsobiť inštitúcia, ktorú širšia verejnosť vníma ako malý ústavný súd. "Aj od vás v mnohom závisí, či očakávania, ktoré do súdnej inštancie tohto druhu všetci vkladáme, sa naplnia. Máte ojedinelú príležitosť spolupodieľať sa na vedení súdu, ktorý je bez akejkoľvek záťaže z minulosti a máte aj jedinečnú príležitosť podieľať sa na budovaní ustanovizne, ktorá nadviaže na najlepšie tradície slovenského súdnictva. Nie je to ľahká úloha, ale sú Vám dané všetky možnosti a predpoklady, aby ste v nej uspeli."

Prezidentka v Ľubľane: Slovinsko nám môže byť v mnohom inšpiráciou

14.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila vo štvrtok 14. októbra 2021 Slovinsko. Oficiálna návšteva prezidentky SR sa uskutočnila na pozvanie prezidenta Boruta Pahora, s ktorým prezidentka rokovala hneď po prílete do Ľubľany nielen o rozvoji bilaterálnych vzťahov, ale aj o súčasnej situácii v kontexte pandémie a vyrovnávaní sa s jej dôsledkami vďaka Plánu obnovy, či o procese rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu.

Prezidentka v osobnom liste zaželala Milošovi Zemanovi rýchle zotavenie

14.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala začiatkom týždňa osobný list prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi. V súvislosti s jeho zdravotnými problémami mu v liste zaželala rýchle zotavenie. "Vážený pán prezident, viem, že prežívate ťažké chvíle, preto si Vám dovolím zaželať veľa zdravia a síl, a tiež rýchle zotavenie."

Sústrastný telegram v súvislosti s útokom v Nórsku

14.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala vo štvrto 14. októbra 2021 sústrastný telegram nórskemu kráľovi Haraldovi V. v súvislosti so šokujúcim tragickým útokom v meste Kongsberg, ktorý si vyžiadal obete na životoch. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk