11.3.2013
ID: 76upozornenie pre užívateľov

V celej EÚ nadobudol účinnosť zákaz testovania kozmetiky na zvieratách

Dnešným dňom vypršala posledná z lehôt, ktorými sa v Európe postupne ukončuje testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách. Od dnešného dňa sa tak v EÚ nesmie uvádzať na trh kozmetika, ktorá sa testovala na zvieratách.

Komisia dnes prijala oznámenie, kde potvrdzuje svoj záväzok rešpektovať lehotu, ktorú v roku 2003 stanovili Rada a Parlament, a opisuje, ako v tejto oblasti plánuje podporovať výskum a inovácie s cieľom zlepšovať životné podmienky zvierat na celom svete.

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Tým, že dnes nadobudol účinnosť úplný zákaz uvádzania na trh, Európa jasne dáva najavo, akú váhu pripisuje dobrým životným podmienkam zvierat. Komisia je odhodlaná aj naďalej podporovať vývoj alternatívnych metód a nadviazať kontakt s tretími krajinami, aby nasledovali náš európsky prístup. Európa má skvelú príležitosť ísť príkladom, pokiaľ ide o zodpovedné inovácie v kozmetike bez ohrozenia bezpečnosti spotrebiteľov.“

Komisia dôkladne preskúmala vplyv zákazu uvádzania na trh a domnieva sa, že na jeho vykonanie existujú závažné dôvody. To je v súlade s pevným presvedčením mnohých európskych občanov: potreba vývoja kozmetiky neospravedlňuje testovanie na zvieratách.

Aj naďalej sa budú hľadať alternatívne metódy, keďže testovanie na zvieratách zatiaľ nemožno úplne nahradiť alternatívnymi metódami. V oznámení, ktoré dnes bolo zverejnené, sa opisuje, ako Komisia prispieva k výskumu alternatívnych metód, a konštatuje sa, že toto úsilie nesmie ustať. Komisia od roku 2007 do roku 2011 na výskum v tejto oblasti vyčlenila 238 miliónov EUR. Zdroje poskytol aj kozmetický priemysel – napríklad prostredníctvom spolufinancovania výskumnej iniciatívy SEURAT1, do ktorej prispel sumou vo výške 25 miliónov EUR.

Keďže Európa v kozmetike zastáva vedúcu pozíciu s celosvetovým významom, musí nadviazať spoluprácu s obchodnými partnermi v záujme vysvetľovania a propagácie európskeho modelu a úsilia o medzinárodné uznanie alternatívnych metód. Komisia z tejto snahy urobí ústrednú súčasť obchodnej agendy a medzinárodnej spolupráce Únie.

Súvislosti

Smernicou 2003/15/ES sa do smernice 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch zaviedli ustanovenia týkajúce sa testovania na zvieratách. Vďaka týmto predpisom je testovanie na zvieratách v Únii zakázané od roku 2004, pokiaľ ide o kozmetické výrobky, a od roku 2009, pokiaľ ide o kozmetické zložky („zákaz testovania“). Od marca 2009 je navyše v Únii zakázané uvádzať na trh kozmetické výrobky s obsahom zložiek, ktoré sa testovali na zvieratách („zákaz uvádzania na trh“). Pri najzložitejších účinkoch na ľudské zdravie (toxicita po opakovaných dávkach, vrátane kožnej citlivosti a karcinogenity, reprodukčná toxicita a toxikokinetika) bola lehota nadobudnutia účinnosti zákazu uvedenia na trh predĺžená do 11. marca 2013.

Ban on animal testing >>> odkaz
MEMO/13/188 ( Questions and Answers: Animal testing and cosmetics ) >>> odkaz

Zdroj: Európska komisia

Európska komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk