18.4.2014
ID: 1817upozornenie pre užívateľov

Vyhotovenie rozmnoženiny chráneného diela na súkromné použitie

Výška poplatku, ktorý treba zaplatiť za vyhotovenie rozmnoženiny chráneného diela na súkromné použitie, nemôže zohľadňovať nelegálne rozmnoženiny. Skutočnosť, že neexistuje technologické opatrenie uplatniteľné v boji proti vyhotovovaniu nelegálnych rozmnoženín na súkromné použitie, nemôže spochybniť toto konštatovanie.

Smernica o zosúladení niektorých aspektov autorských práv umožňuje členským štátom stanoviť výnimku z výlučného práva rozmnožovania nositeľov autorských práv a s nimi súvisiacich práv na to, aby sa mohli vyhotovovať rozmnoženiny na súkromné použitie (výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie). Okrem toho stanovuje, že členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť do svojho vnútroštátneho práva takúto výnimku, sú povinné upraviť vyplatenie „primeranej kompenzácie“ v prospech nositeľov autorských práv, aby sa títo nositelia primeraným spôsobom odškodnili za používanie ich diel alebo iných predmetov ochrany.

ACI Adam a i. sú dovozcovia a/alebo výrobcovia prázdnych nosičov, ako sú CD a CD-R. Podľa holandskej právnej úpravy sú tieto spoločnosti povinné zaplatiť poplatok za rozmnoženinu na súkromné použitie nadácii Stichting de Thuiskopie. Výšku tohto poplatku určuje iná nadácia, „SONT“.

ACI Adam a i. sa domnievajú, že SONT pri stanovení výšky tohto poplatku nemôže zohľadniť ujmu, ktorá mohla vzniknúť nositeľom autorských práv z dôvodu, že rozmnoženiny boli vyhotovené z nelegálneho zdroja.

Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd, Holandsko) sa v tomto kontexte rozhodol predložiť Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania.

Súdny dvor vo svojom rozsudku zdôrazňuje, že by jednoznačne išlo o zásah do riadneho fungovania vnútorného trhu, ak by členské štáty mali možnosť prijať právne predpisy, ktoré okrem iného umožňujú, aby sa rozmnoženiny na súkromné použitie vyhotovili z nelegálneho zdroja.

Cieľ, ktorým je primeraná podpora šírenia kultúry sa však nesmie dosahovať za cenu obetovania prísnej ochrany práv alebo tolerovaním nelegálnych foriem distribúcie falšovaných alebo pirátskych diel.

Súdny dvor preto rozhodol, že nemožno tolerovať vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nerozlišuje medzi rozmnoženinami na súkromné použitie vyhotovenými z legálneho zdroja a rozmnoženinami vyhotovenými z falšovaného alebo pirátskeho zdroja.

Ak by sa na jednej strane totiž pripustilo, že takéto rozmnoženiny možno vyhotoviť z nelegálneho zdroja, podporovalo by to obeh falšovaných alebo pirátskych diel, čím by sa nevyhnutne znížil objem predaja alebo legálnych transakcií súvisiacich s chránenými dielami, čo by zasahovalo do bežného používania diel. Na druhej strane môže takáto vnútroštátna právna úprava spôsobiť nositeľom autorských práv neodôvodnenú ujmu.

Súdny dvor navyše pripomenul, že členskému štátu, ktorý povolil vyhotovenie rozmnoženiny na súkromné použitie, prináleží zabezpečiť správne uplatňovanie a obmedziť konania nepovolené nositeľmi práv.

Vnútroštátna právna úprava, ktorá nerozlišuje medzi legálnymi a nelegálnymi rozmnoženinami na súkromné použitie, nemôže zabezpečiť správne uplatňovanie výnimky pre rozmnoženiny na súkromné použitie. Okolnosť, že neexistuje žiadne technologické opatrenie uplatniteľné v boji proti vyhotovovaniu nelegálnych rozmnoženín na súkromné použitie, nemôže spochybniť toto konštatovanie.

Systém poplatkov musí okrem toho zachovať primeranú rovnováhu medzi právami a záujmami autorov (ako osôb oprávnených získať primeranú kompenzáciu) a užívateľov predmetov ochrany.

Systém poplatkov za rozmnoženinu na súkromné použitie, ktorý nerozlišuje, pokiaľ ide o výpočet primeranej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť oprávneným osobám, medzi legálnym a nelegálnym pôvodom zdroja, z ktorého sa vyhotoví rozmnoženina na súkromné použitie, nedodržiava túto primeranú rovnováhu.

Podľa Súdneho dvora sa totiž v takom systéme vzniknutá ujma, a teda výška primeranej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť oprávneným osobám, vypočíta na základe kritéria ujmy spôsobenej autorom tak v dôsledku rozmnoženín na súkromné použitie vyhotovených z legálneho zdroja, ako aj v dôsledku rozmnoženín vyhotovených z nelegálneho zdroja. Takto vypočítaná suma by sa potom odrazila v cene, ktorú by užívatelia predmetov ochrany zaplatili v okamihu, keď sa im dajú k dispozícii zariadenia, prístroje a nosiče umožňujúce vyhotoviť rozmnoženiny na súkromné použitie.

Všetci užívatelia by tak boli nepriamo potrestaní, pretože by nevyhnutne prispievali na náhradu ujmy spôsobenej vyhotovovaním rozmnoženín na súkromné použitie z nelegálneho zdroja. Užívatelia by boli v dôsledku toho nútení znášať nezanedbateľnú dodatočnú záťaž, aby mohli vyhotovovať rozmnoženiny na súkromné použitie.


Zdroj: Súdny dvor EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk