15.6.2017
ID: 3720upozornenie pre užívateľov

Vzájomné poskytovanie chránených diel

Poskytnutie a správa platformy vzájomného poskytovania chránených diel online, akou je platforma „The Pirate Bay“, môže predstavovať porušenie autorského práva

Hoci dotknuté diela sú sprístupnené online používateľmi platformy vzájomného poskytovania, jej administrátori zohrávajú kľúčovú úlohu v sprístupňovaní predmetných diel

Spoločnosti Ziggo a XS4ALL sú poskytovateľmi prístupu na internet. Veľká časť predplatiteľov týchto služieb používa platformu vzájomného poskytovania online „The Pirate Bay“. Táto platforma umožňuje používateľom vzájomne si poskytovať a sťahovať diela, ktoré sa nachádzajú na ich vlastných počítačoch po fragmentoch (prostredníctvom „torrentov“).[1] Tieto súbory odkazujú zväčša na diela chránené autorským právom, pričom nositelia práv neudelili administrátorom a používateľom tejto platformy súhlas, aby vykonávali vzájomné poskytovanie.

Stichting Brein, holandská nadácia zameraná na ochranu záujmov nositeľov autorského práva, sa obrátila na holandské súdy, aby nariadili poskytovateľom Ziggo a XS4ALL blokovať názvy domén a IP adresy platformy „The Pirate Bay“.

Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska), ktorému bol spor predložený, rozhodol obrátiť sa na Súdny dvor s otázkou týkajúcou sa výkladu smernice Únie o autorskom práve.[2] Hoge Raad sa v podstate pýta, či platforma vzájomného poskytovania ako „The Pirate Bay“ vykonáva „verejný prenos“ v zmysle smernice a môže teda porušovať autorské právo.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku rozhodol, že poskytnutie a správa platformy vzájomného poskytovania online sa má skutočne považovať za prenos v zmysle smernice.

V prvom rade pripomína svoju skoršiu judikatúru v tejto oblasti, z ktorej vyplýva, že v zásade každý akt, ktorým používateľ poskytne pri plnej znalosti veci prístup svojim zákazníkom k chráneným dielam, môže predstavovať „prenos“ v zmysle smernice.

V prejednávanom prípade je nesporné, že prostredníctvom platformy vzájomného poskytovania online „The Pirate Bay“ sa diela chránené autorským právom sprístupňujú používateľom tejto platformy takým spôsobom, že títo používatelia môžu mať k týmto dielam prístup z miesta a v čase, ktoré si sami zvolia.

Hoci Súdny dvor pripustil, že dotknuté diela boli sprístupnené online používateľmi, zdôraznil, že administrátori tejto platformy zohrávajú kľúčovú úlohu v sprístupňovaní predmetných diel. V tejto súvislosti Súdny dvor spomenul indexáciu torrentových súborov administrátormi tejto platformy, tak, aby diela, na ktoré tieto torrentové súbory odkazujú, mohli používatelia ľahko nájsť a stiahnuť. Okrem toho „The Pirate Bay“ ponúka okrem vyhľadávača aj kategórie, ktoré sú zoradené podľa povahy diel, ich druhu alebo obľúbenosti. Administrátori navyše zmažú neaktuálne alebo nesprávne torrentové súbory a aktívne filtrujú určitý obsah.

Súdny dvor tiež zdôraznil, že skutočne dochádza k prenosu dotknutých chránených diel verejnosti.

Veľká časť predplatiteľov spoločností Ziggo a XS4ALL si stiahla mediálne súbory prostredníctvom platformy „The Pirate Bay“. Z pripomienok predložených Súdnemu dvoru tiež vyplýva, že túto platformu používa veľký počet osôb (na platforme vzájomného poskytovania online došlo v tomto ohľade k viacerým desiatkam miliónov spárovaní medzi používateľmi).

Administrátorom platformy „The Pirate Bay“ bolo navyše oznámené, že ich platforma poskytuje prístup k zverejneným dielam bez súhlasu nositeľov autorských práv. Okrem toho tí istí administrátori výslovne uvádzali na blogoch alebo fórach nachádzajúcich sa na platforme svoj cieľ, ktorým bolo sprístupňovanie chránených diel používateľom, a podnecovali týchto používateľov, aby si vyhotovovali kópie týchto diel. V každom prípade z rozhodnutia Hoge Raad vyplýva, že administrátori „The Pirate Bay“ nemohli nevedieť, že touto platformou sa poskytuje prístup k dielam zverejneným bez súhlasu nositeľov autorských práv.

Napokon cieľom sprístupnenia a správy platformy ako „The Pirate Bay“ je dosiahnutie zisku, pretože ako vyplýva z pripomienok predložených Súdnemu dvoru, táto platforma generuje značné zisky z reklamy.
 

__________________________
[1] BitTorrent je protokol, ktorým si používatelia môžu vzájomne poskytovať súbory. Vzájomne poskytované súbory sa rozdelia na malé fragmenty, čím sa počas procesu vzájomného poskytovania odľahčuje záťaž individuálnych serverov. Aby si používatelia mohli vzájomne poskytovať súbory, musia si najskôr stiahnuť určitý softvér, ktorý umožňuje vytvárať torrentové súbory. Torrentové súbory odkazujú na centrálny server, ktorý sleduje, ktorí používatelia majú jednak osobitný torrentový súbor, ako aj mediálny súbor, na ktorý tento torrentový súbor odkazuje. Tieto torrentové súbory sa uložia do časti (upload) na platforme vzájomného poskytovania online, ktorá ich následne indexuje, aby ich mohli používatelia nájsť a aby diela, na ktoré tieto torrentové súbory odkazujú, mohli títo používatelia stiahnuť (download) do svojich počítačov. 
[2] Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).


Zdroj:

Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 64/17 V Luxemburgu, 14. júna 2017
Rozsudok vo veci C-610/15 Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk