Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena obsadzovania voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

Zbierka:  161/2023 | 
11.5.2023